! Doprava ZADARMO už od 20 € !

D. Carson

autor

Evanjelium Ježiša Krista


Evanjelium Ježiša Krista je knižočka, ktorá vznikla adaptáciou úvodnej prednášky D. A. Carsona, prezidenta Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) na jeho prvej konferencii v Chicagu v roku 2007. Je to výklad 1. listu Korinťanom 15:1 - 19 a vyjadruje poslanie Spoločenstva evanjelia, ktoré chce klásť evanjelium do centra kresťanského života. Je to mocná a povzbudzujúca výzva na obnovu súčasnej Cirkvi starým evanjeliom Ježiša Krista. Prílohu knihy tvoria Základné dokumenty Spoločenstva evanjelia (slovenskej odnože The Gospel Coalition).
Na sklade 4Ks
5,23 € 5,50 €

Uvod do Nového zákona


Proč právě Úvod do Nového zákona? Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdro je k získání správné interpretační kompetence. Tato publikace by tedy neměla chybět v knihovně teologických fakult, jednotlivých sborů a farností či knihovnách teologů, filosofů, kazatelů a písmáků. O co jde? Úvod do Nového zákona čtenáře seznámí s n ejznámějšími vychodisky, vykladačskými pohledy a se základními obecnými poznatky pro porozumění novozákonním specifi kům a správným přístupem k nim. Autoři věnují poměrně velkou pozornost jak otázce autorství jednotlivých knih, tak i různým interpret ačním pohledům na tuto problematiku. Komu je kniha určena? Tato práce zohledňuje skutečnost, že bude využívána jako základní referenční příručka těmi, kdo buď s textem Nového zákona pracují, nebo se s ním chtějí obšírněji seznámit. I proto je přehled ně strukturována do kapitol, z nichž se každá věnuje příslušné knize Nového zákona. Každá kapitola je rozšířena o zahraniční bibliografii k danému tématu, navíc ve svém závěru kniha přináší obsáhlou bibliografi i českou. K rychlé orientaci v knize sl ouží připojené rejstříky. Práce vychází vstříc běžnému čtěnáři, který by rád získal podstatné informace o jednotlivých knihách Nového zákona. Je proto psána svěžím jazykem, který ji zpřístupňuje širokému okruhu zájemců. Uspořádání knihy: Úvod do Nové ho zákona je zaměřen na speciální úvod a problematiku synoptických evangelií, dále pak postupuje od jedné knihy k druhé. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, která je strukturována následovně: obsah novozákonního spisu autors tví spisu původ daného spisu identifi kace adresáta spisu záměr, se kterým byl spis vytvořen postavení spisu v kánonu soudobé bádání přínos a význam listu rozsáhlá zahraniční bibliografie Následující tři základní okruhy určují pojednání v každé kapitole: autorství a kanonicita spisu tradice a soudobé bádání týkající se spisu záměr a přínos spisu Přednosti Úvodu do Nového zákona: Tento Úvod není vyčerpávající kritickou studií, nýbrž spíše pilnou kompilací, která se snaží podat ucelené informace těm, kdo se studiem Nového zákona začínají či potřebují rozšířit své znalosti. Autoři přinášejí souhrn jednotlivých stanovisek od tradičního pojetí, přes liberální přístup až po soudobá evangelikální východiska. Úvod do Nového zá kona má 800 stran, obsahuje rejstříky, rozsáhlou zahraniční a souhrnnou českou bibliografii.
Vypredané
46,83 € 49,29 €