Eva Cesnaková

autor

Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl


Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 5. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa poču tia a na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných úloh a získaných vedomostí.
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €

Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy


Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka z nevyhnutnou teóriouObsahuje prehľadne a logicky zhrnuté učivo slovenského jazyka zo základnej školy. Pre jej ucelený obsah je jedinou úplnou pomôckou vhodnou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete v nej nevyhnutnú jazykovednú teóriu potrebnú na správne osvojenie si a používanie jazyka. Teoretické poznatky si precvičíte na praktických úlohách a cvičeniach rozmanitého typu. Úroveň precvičeného učiva si zasa overíte prostredníctvom testov. Riešenie testov poslúži aj ako modelová situácia budúcich prijímacích skúšok, ktoré s touto príručkou určite zvládnete ľahšie a úspešnejšie.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Precvič si slovenčinu


Doplňovacie cvičenia na precvičenie pravopisu vybraných slov, vlastných mien, cudzích slov, priamej reči, písania čiarky v jednoduchej vete i v súvetí Otázky z tvaroslovia, z náuky o slovnej zásobe, zo skladby, slohu aj z literatúry Testové úlohy s výberom správnej odpovedeRiešenia všetkých cvičení, úloh a otázokCvičebnica na nácvik a upevnenie preberaného učiva aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy
Na sklade 2Ks
8,48 € 8,93 €

Diktáty a cvičenia pre 6. a 7. ročník základných škôl


Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké spoluhlásky a vybrané slová, významová rovina jazyka - slovná zásoba, tvorenie slov, tvarová rovina jazyka - ohybné a neohybné slovné druhy. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa počutia a na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných úloh a získaných vedomostí.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Diktáty a cvičenia pre 8. a 9. ročník základných škôl


Pomôcka na zvládnutie učiva jazyka v 8. a 9. ročníku a prijímacích skúšok na stredné školy - Slovná zásoba a jej členenie - Ohybné a neohybné slovné druhy - Vetné členy - ich funkcie a delenie - Interpunkcia a jej používanieV knihe nájdete vyše 160 diktátov na precvičovanie pravopisu a cvičenia na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných cvičení a diktátov.
Na sklade 3Ks
12,26 € 12,90 €

Slovenčina


Prehľad gramatiky spracovaný vo forme tabuľky na rýchlu orientáciu a jednoduché použitie.
Vypredané
1,80 € 1,89 €

Prázdninová slovenčina 5.


Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 5. ročníku ZŠ. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú učebným osnovám. Farebné, oživené obrázkami, výsledky úloh, pridané i zábavné úlohy.
Vypredané
0,96 € 1,01 €

Prázdninová slovenčina vhodné aj počas 6.ročníka


Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 6. ročníku ZŠ.Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú učebným osnovám. Farebné, oživené obrázkami, výsledky úloh, pridané i zábavné úlohy.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Prazdninova slovenčina vhodná aj počas 7.ročníka


Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 7. ročníku ZŠ.Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka. Farebné, oživené obrázkami, výsledky úloh, pridané i zábavné úlohy. Publikácia má formát A4 a podobu pracovného listu.
Vypredané
0,95 € 1,00 €