Katarína Dutková

autor

Ochrana života a zdravia PZ pre 1. - 4. ročník ZŠ


Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 1. stupňa základnej školy: Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; Vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci; Osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; Rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.
Na sklade 3Ks
7,60 € 8,00 €

Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ


Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak na 2. stupni základnej školy: Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; Vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.
Na sklade 3Ks
7,60 € 8,00 €