Michal Dvorecký

autor

Nemčina pre opatrovateľky + CD


Nemčina pre opatrovateľ ky je určená pre ľudí, pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľ ky či opatrovatelia (pre zjednodušenie sme zvolili ženský rod, ale knihu rovnako využijú aj opatrovatelia – muži). Je členená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilí používatelia jazyka. Každá lekcia je venovaná určitej téme spojenej s opatrovaním seniorov, pričom zastúpené sú najdôležitejšie okruhy ako rodina, domácnosť, nakupovanie, jedlo a varenie, ľudské telo, choroby či starostlivosť o chorého človeka. Učebnica obsahuje aj CD s nahrávkami nemeckých textov, prehľad základnej nemeckej gramatiky a najužitočnejších fráz či množstvo cvičení, pri ktorých sa rozhodne nebudete nudiť.
Na sklade 2Ks darček
12,34 € 12,99 €

Nová nemčina pre samoukov 2013 + MP3 CD


Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj návštevníci jazykových kurzov. Slovíčka aj gramatiku sa čitateľ učí pri čítaní príbehu Slováka Milana, ktorý prichádza do rakúskeho Grazu ako mladý softvérový vývojár. Postupne sa zoznamuje s pracovným prostredím a spoznáva odlišnosti života na Slovensku a v zahraničí. Každá lekcia je venovaná určitej téme, napríklad príchodu do nového prostredia, nástupu do zamestnania, predstavovaniu sa, vybavovaniu účtu v banke či návšteve lekára. Učebnica obsahuje zrozumiteľne zostavenú gramatiku, prehľad najužitočnejších nemeckých fráz a slov, CD s nahrávkami nemeckých textov v MP3 formáte, záložku s nemeckými nepravidelnými slovesami a množstvo cvičení.
Na sklade > 5Ks darček
13,04 € 14,99 €

dostupné aj ako:

Nová nemčina pre samoukov - cvičebnica + CD


Cvičebnica k Novej nemčine pre samoukov obsahuje cvičenia na zopakovanie základnej nemeckej gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. V cvičeniach v tejto knihe sa autori vracajú k obsahovej a gramatickej štruktúre svojej učebnice Nová nemčina pre samoukov, takže táto cvičebnica môže byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z ich učebnice buď učia či učili sami, alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov. Cvičebnicu však môžu využiť aj takí študenti, ktorí s Novou nemčinou pre samoukov nikdy nepracovali a chceli by si len otestovať svoje základné znalosti nemeckej gramatiky a bežnej slovnej zásoby. Táto kniha vám pomôže zorientovať sa aj v mnohých textoch napísaných v nemčine, napríklad v jedálnom lístku, žiadosti o rodinné prídavky či o služobnú cestu. Cvičenia na precvičenie počúvania s porozumením sa v MP3 formáte nachádzajú na CD, ktoré je súčasťou knihy. Úroveň cvičení v tejto knihe je od A1 po A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Na sklade 3Ks darček
8,99 € 9,99 €

dostupné aj ako:

Ja! Němčina + CD


Cílem cvičebnice, je ulehčit přípravu na maturitní zkoušku z německého jazyka. Autoři cvičebnice vám nabízejí různé typy testových úloh, které vám mají pomoci při přípravě nejen na písemnou část, ale i na ústní část maturitní zkoušky z německého jazyka. Cvičebnice se skládá z více kapitol, v kterých si můžete procvičovat poslech a čtení s porozuměním, jazykové kompetence, písemný a ústní projev. Úlohy, které v cvičebnici naleznete, mají náročnost na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce a opírají se o Katalogy požadavků z března 2008, v kterém jsou definovány všechny cíle, které má maturant z německého jazyka dosáhnout. Všechny úlohy jsou sestaveny z autentických textů. Za texty naleznete krátký německo-český slovníček, který vám má pomoci pro lepší porozumění textům a při další práci se slovní zásobou. V části Porozumění slyšenému textu je vám k dispozici 15 textů na CD, ke kterým naleznete ve cvičebnici také další cvičení na procvičování slovní zásoby. Úlohy, transkripce textů, cvičení na slovní zásobu a německo-český slovníček jsou seřazeny za sebou, což by mělo zefektivnit práci s cvičebnicí. Kapitola Čtení s porozuměním obsahuje 10 textů, které jsou uspořádané podle náročnosti. Ke každému z textů najdete různé typy úloh, jako například přiřazovací úlohy, otázky s více odpověďmi, multiple-choice apod. Součástí každého textu je také krátké cvičení na slovní zásobu a německo-český slovníček. K některým textům jsme vypracovali také komunikativní úlohy, které vhodně doplňují úlohy k ústní části maturitní zkoušky. Kapitola jazykové kompetence obsahuje 10 textů s úlohami. Zároveň naleznete v této části také krátké shrnutí některých základních gramatických jevů. V kapitole Psaní naleznete zadání pro krátký a dlouhý písemný projev společně s návrhy řešení, která vám ulehčí napsat například email či osobní dopis. V části Ústní projev jsme pro vás připravili několik příkladů jednotlivých částí ústní zkoušky tak, jak je platná dle Katalogu požadavků.
U dodávateľa darček
9,12 € 9,60 €

JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1


Úlohy sú zostavené z autentických textov. V časti Úvodné texty nájdete 25 textov, pričom každý z nich má svoje tematické zameranie. Texty sú nahraté na rodenými hovoriacimi. Nahrávky textov nájdete tu hore v časti Úvodné texty. Kľúčová slovná zásoba je v texte vyznačená, jej zoznam aj s prekladom nájdete na konci každej lekcie. Za textami sa nachádzajú rozličné úlohy, ktoré sa vzťahujú buď na text alebo na konkrétnu maturitnú tému. V časti Počúvanie s porozumením je vám k dispozícii 15 úloh na precvičenie zručnosti počúvania s porozumením. Pridali sme k nim aj ďalšie cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby. Úlohy, transkripcia textu, cvičenia na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček sú usporiadané za sebou, čo by malo zefektívniť prácu s cvičebnicou. Nahrávky k týmto úlohám nájdete tu hore v časti Počúvanie s porozumením. Kapitola Čítanie s porozumením obsahuje 10 textov, ktoré sú usporiadané podľa náročnosti. Ku každému z textov nájdete rôzne typy úloh, ako napr. priraďovanie otázok k odpovediam, zhrnutie textu, otázky s viacerými odpoveďami a pod. Súčasťou každého textu je aj krátke cvičenie na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček. K niektorým textom sme vypracovali aj komunikatívne úlohy, ktoré vhodne dopĺňajú úlohy k ústnej časti maturitnej skúšky. Kapitola Jazykové štruktúry a slovná zásoba predstavuje krátke zhrnutie niektorých gramatických javov a gramatické testy k 10 textom. V kapitole Písanie nájdete niekoľko zaujímavých zadaní a cvičení s návrhom riešení, ktoré vám uľahčia napísať napríklad e-mail alebo súkromný list. V časti Ústny prejav sme pre vás pripravili návod na to, ako sa naučiť hovoriť na ústnej skúške. Táto časť obsahuje úlohy, ktoré vám majú pomôcť formulovať myšlienky v nemeckom jazyku. Okrem toho sme sem zaradili aj celý rad cvičení na slovnú zásobu a vzory niektorých dialógov. Stratégie zvládnutia úloh v rámci jednotlivých jazykových zručností (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, písanie), ktoré môžu výraznou mierou zrýchliť a zefektívniť pokrok v učení.
Na sklade 1Ks darček
12,29 € 13,50 €

Lacná kniha JA! Nová maturita nemčina základná úroveň (-90%)


POČÚVANIE S POROZUMENÍM • stratégie: Ako na to? • zadania na precvičenie počúvania s porozumením usporiadané podľa obtiažnosti • cvičenia na zopakovanie kľúčovej slovnej zásoby zadaní • slovná zásoba k jednotlivým zadaniam s prekladom ČÍTANIE S POROZUMENÍM • rôzne typy zadaní na precvičenie čítania s porozumením usporiadané podľa obtiažnosti • cvičenia na zopakovanie kľúčovej slovnej zásoby zadaní • komunikatívne úlohy, ktoré vhodne dopĺňajú úlohy k ústnej časti maturitnej skúšky • slovná zásoba k jednotlivým zadaniam s prekladom JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY A SLOVNÁ ZÁSOBA • krátky prehľad niektorých gramatických javov • zadania na precvičenie gramatiky typovo zhodné s maturitným testom PÍSANIE • stratégie: Ako na to? • vzorové ukážky a zadania s riešeniami na rôzne druhy opisu, rozprávania, súkromných listov ÚSTNY PREJAV • stratégie: Ako na to? • vypracované vzorové riešenia a autentické zadania hovorenia na základe vizuálneho podnetu, vzorové riešenia a zadania na monologickú časť a dialogickú časť ústnej skúšky • cvičenia na zopakovanie kľúčovej slovnej zásoby • najpoužívanejšie konverzačné frázy AUTENTICKÉ ZADANIA MNOŽSTVO VZOROVÝCH RIEŠENÍ MNOŽSTVO CVIČENÍ NA UPEVNENIE SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY SLOVNÁ ZÁSOBA A ZÁKLADNÉ KONVERZAĆNÉ FRÁZY STRATÉGIE AKO NA TO? (počúvanie, čítanie, písanie, ústny prejav)
Vypredané
0,60 € 6,00 €

dostupné aj ako: