Eva Chmielewská

autor

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia


Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov nanometrovej veľkosti a nové pohľady na adsorbenty konvenčné resp. tradičné. Často sa však pre 21. stor. vyskytuje i pomenovanie storočie udržateľného rozvoja a s tým súvisiacich proenvironmentálnych adsorbentov a udržateľného využívania prírodných zdrojov.„Chráň životné prostredie, zvýšiš kvalitu života“ je mottom knižnej publikácie prof. Ing. Evy Chmielewskej, CSc. (rod. Horváthovej) z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá viac ako 10 rokov v období od 1981 do 1992 riešila vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva problematiku využitia zeolitov pre úpravu a dočisťovanie vôd a v roku 2014 sa dožíva okrúhlych 60. narodenín.Táto publikácia obsahuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti autorky za obdobie 1985 – 2010, prevažne však s akcentom po roku 2000, pričom organicky nadväzuje i na realizačné výstupy projektov so silným sanačno-aplikačným nábojom, riešených v jej predchádzajúcich zamestnávateľských organizáciach (VÚVH a Comco Martech Europe AG). Ťažiskovým zámerom publikácie bolo oboznámiť čitateľov s prípravou pokročilých proenvironmentálnych adsorbentov predovšetkým na báze prírodného zeolitu ale tiež jeho porovnanie s inými prírodnými materiálmi resp. komerčnými adsorbentami. Publikácia je rozdelená do 16 kapitol na 150 stranách textu vrátane 57 obrázkov.
Na sklade 1Ks
22,04 € 23,20 €

Odpadové hospodárstvo: Učebnica pre gymnáziá a SOŠ


V učebnici Odpadové hospodárstvo erudovaní odborníci a vysokoškolskí pedagógovia oboznamujú študentov stredných škôl so základnými princípmi nakladania s odpadom, ktorý v súčasnosti predstavuje obrovské straty materiálnych aj energetických zdrojov. V 4 kapitolách vysvetľujú stredoškolákom základné pojmy odpadového hospodárstva, spôsoby a možnosti nakladania s tuhým odpadom, s rádioaktívnym odpadom, venujú sa tematike recyklácie a zhodnocovania druhotných surovín, ako aj platným legislatívnym normám. Piata kapitola obsahuje testy a pracovné listy, vďaka ktorým si študenti efektívne zopakujú a upevnia získané vedomosti. Okrem toho tu nájdu aj námety na využitie voľného času, čo z tejto učebnice robí zaujímavý didaktický prostriedok s významnou úlohou vo všeobecnom vzdelaní.Cena: 25,90 €ISBN 978-80-07-6371-0SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/18625:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc., doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Recenzenti: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Ing. Zoltán Krascenits Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 84 Formát: 210 x 295 mm
Vypredané
24,61 € 25,90 €