Diana Fabianová

autor

Politická moc


Jedným z pozoruhodných javov súčasného spoločenského vývoja je prudký nárast úlohy politiky, ktorá má stále väčší, niekedy až neprimeraný vplyv na všetky stránky života spoločnosti. Objektívnym základom tohto stavu je neustále rastúca zložitosť sp oločenských štruktúr, ich pokračujúca globalizácia, potreba ochrany životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľných podmienok života, ale aj zvyšovanie ekonomického, sociálneho, politického a kultúrneho potenciálu občianskej spoločnosti, potr eby jej koordinácie a racionálneho využitia. Zvláštny význam politika získava tiež rozvojom medzinárodných vzťahov a ich integráciou. V bývalých postsocialistických krajinách nárast úlohy politicky je znásobený ich búrlivou a zložitou transformáciou, ktorá je spojená s hlbokými spoločenskými reformami a formovaní demokratických princípov ich fungovania a vývoja. Michal Bochin, Diana Fabianová
Vypredané
12,59 € 13,25 €