Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Imrich Fekete

autor

Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok


Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku.

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950).
Do spektra právnej komparácie okrem najviac citovaných kódexov (francúzsky Code civil, rakúsky ABGB či nemecký BGB) sú zahrnuté aj najnovšie občianske zákonníky v Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Do textu je premietnuté nielen aktuálne súkromné právo EÚ, najdôležitejšie právne dokumenty na unifikáciu európskeho súkromného práva (PECL, DCFR, PETL, PEICL), ale aj platné súkromnoprávne medzinárodné dohovory (napr. Viedenský dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Zásady medzinárodných obchodných zmlúv).

Vzhľadom na podstatný nárast objemu rukopisu je text Veľkého komentára rozdelený, na rozdiel od predchádzajúceho vydania (dva diely), na štyri zväzky – rozsahom rovnaké časti.

Prvý zväzok sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.).

Druhý zväzok komentára sa venuje vecným právam a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie (§ 123 až § 459 Občianskeho zákonníka).

Tretí zväzok obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až § 487 Občianskeho zákonníka).

Štvrtý zväzok obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 488 až § 880).

Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.

Na sklade
69,35 € 73,00 €

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva


Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu) a súčasne poukazujúce na jej nedostatky. Keďže všetci autori sú zároveň členmi komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, možno v publikácii pomerne často badať odkaz nielen na aktuálny stav právnej úpravy, ale aj na jej nedostatky a návrhy de lege ferenda, ktoré by sa mohli premietnuť do nového Občianskeho zákonníka. Pri svojej práci čerpali autori z viacerých inšpiračných zdrojov, osobitne z nového českého Občianskeho zákonníka a z ďalších moderných civilných kódexov.
Na sklade
57,90 € 60,95 €

Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie


Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi sledujúc tak systematiku jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka.

V novom vydaní komentára k všeobecnej časti Občianskeho zákonníka kladieme osobitný dôraz na základné princípy a generálne klauzuly, ktoré predstavujú kľúč nielen k pochopeniu fungovania súkromného práva, ale sú nenahraditeľnou pomôckou pre aplikáciu a výklad ustanovení Občianskeho zákonníka.

Občiansky zákonník má v súkromnom práve centrálne postavenie rovnako ako ústava v oblasti verejného práva. V komentári preto venujeme bližšiu pozornosť vzťahom medzi občianskym a súkromným právom, verejným a súkromným právom, hmotným a procesným právom a vzťahom medzi ústavným a občianskym právom.

Pokiaľ ide o systematiku výkladu, tam som urobil jednu zásadnú zmenu. Vzhľadom na to, že došlo k rozšíreniu textu komentára, uvádzam v úvode každej komentovanej časti obsah výkladu tak, aby som čitateľovi umožnil ľahšiu orientáciu v texte. Pridal som aj nové grafické tabuľky, aby čitateľ mal väčší prehľad o systematike a fungovaní vybraných inštitútov súkromného práva. Text je vhodným spôsobom doplnený o nové príklady z praxe.

Vo výklade som zohľadnil nielen zmeny (novely) samotného Občianskeho zákonníka, ale aj zmeny ďalších súvisiacich predpisov. Predovšetkým som musel prepracovať tie pasáže komentára, v ktorých sa nachádzajú odkazy na procesné predpisy.
Na záver vyjadrujem presvedčenie, že aj toto nové vydanie veľkého komentára si nájde cestu k čitateľom ako predchádzajúce vydania a prispeje tým k rozvoju právneho myslenia na Slovensku a v rozhodovacej praxi súdov.

Imrich Fekete
Na sklade
69,35 € 73,00 €

Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok


Záväzky - Zmluvy (§ 588 - § 880)
U dodávateľa
69,35 € 73,00 €


Vypredané
5,67 € 5,97 €

Občiansky zákonník, Veľký komentár


Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva. Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra právnej komparácie okrem najviac citovaných kódexov (francúzsky Code civil, rakúsky ABGB či nemecký BGB) sú zahrnuté aj najnovšie občianske zákonníky v Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Do textu je premietnuté nielen aktuálne súkromné právo EÚ, najdôležitejšie právne dokumenty na unifikáciu európskeho súkromného práva (PECL, DCFR, PETL, PEICL), ale aj platné súkromnoprávne medzinárodné dohovory (napr. Viedenský dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Zásady medzinárodných obchodných zmlúv). Vzhľadom na podstatný nárast objemu rukopisu je text Veľkého komentára rozdelený, na rozdiel od predchádzajúceho vydania (dva diely), na štyri zväzky – rozsahom rovnaké časti. Prvý zväzok sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.). Druhý zväzok komentára sa venuje vecným právam a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie (§ 123 až § 459 Občianskeho zákonníka). Tretí zväzok obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až § 487 Občianskeho zákonníka). Štvrtý zväzok obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 488 až § 880). Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.
Vypredané
69,35 € 73,00 €

Občiansky zákonník - Prehľadný komentár


Kniha prináša prehľadný a vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka a jeho cieľom je pochopenie podstaty a účelu komentovaného ustanovenia a jeho vzťahy s ďalšími časťami Občianskeho zákonníka, súvisiacimi predpismi i predpismi európskeho práva. Výklad je systematicky a logicky usporiadaný a objasňuje funkcie a miesto jednotlivých inštitútov občianskeho práva.

Jednotlivé komentované ustanovenia sú doplnené súvisiacimi predpismi a súvisiacimi ustanoveniami OZ a výklad je pomerne často doplnený aj odkazmi na súvisiacu judikatúru, pričom miestami sú uvedené právne vety najvýznamnejších súdnych rozhodnutí.
Vypredané
56,53 € 59,50 €

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva


Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax slovenských a českých súdov.
Do výberu judikatúry autor zaradil rozhodnutia týkajúce sa poistnej zmluvy, poistenia majetku, osôb a zodpovednosti za škodu, ako aj povinného zmluvného poistenia a okrem novšej slovenskej a českej judikatúry v oblasti súkromného poistného práva obsahuje publikácia pre úplnosť aj staršie judikáty z obdobia pred nadobudnutím účinnosti dodnes platného Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.).
Vypredané
46,55 € 49,00 €

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok


Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)
Vypredané
69,35 € 73,00 €

Veľký komentár k Občianskemu zákonníku


Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako tridsaťročných poznatkov, ktoré nadobudol
ako právny teoretik, tvorca zákonov, výkonný právnik i manažér pri práci s Občianskym zákonníkom
a súvisiacimi právnymi predpismi. V komentári sa snažil všetky tieto poznatky zhmotniť
do takej podoby, aby mal k nim prístup nielen erudovaný právnik, ale i publikum bez právnického
vzdelania.

Komentár je z hľadiska systematiky spracovaný tak, že obsahuje odkaz na súvisiace ustanovenia
Občianskeho zákonníka a iné súvisiace právne predpisy, čo má čitateľovi umožniť interaktívnu prácu
naraz s celým textom. To je podporené nielen nespočetnými odkazmi na súvisiace ustanovenia
zákona priamo v komentári, ale i veľmi podrobným vecným registrom.

Komentár obsahuje právne vety, resp. výňatky z takmer 8 000 rozhodnutí domácich a európskych súdov.

Pri každom komentovanom ustanovení je uvedený výber z právnickej literatúry, z ktorej sme vychádzali
pri spracovaní komentára. Spracovali sme nielen slovenskú, ale aj českú súkromnoprávnu literatúru, a to i staršieho
dáta.

Vysvetlivky ku každému ustanoveniu sú spracované do samostatných blokov, ktoré sú číselne
označené. Jednotlivé bloky sa týkajú buď vysvetľovaného ustanovenia alebo inštitútu, ktorý je obsiahnutý
v komentovanom ustanovení.

Na rozdiel od podobných komentárov sme sa zamerali na dôkladnejší rozbor jednotlivých ustanovení
občianskeho kódexu, a to predovšetkým na vymedzenie základných pojmov používaných
zákonom a vzájomnú previazanosť inštitútov súkromného práva.

Veľký priestor venujeme jednotlivým zásadám charakterizujúcim nielen súkromné právo ako
celok, ale aj zásadám ovládajúcim základné inštitúty súkromného práva (záväzkové právo, vecné
práva a dedičské právo). Miestami sa kriticky vyjadrujeme k existujúcej právnej úprave, ak je v rozpore
s týmito zásadami.

V komentári sme sa snažili o komplexný prístup k spracovaniu výkladu každého ustanovenia
Občianskeho zákonníka. Ten sa prejavuje v účelnom spojení doktrinálnych názorov a názorov právnej
praxe na riešenie sporných otázok, ktoré sa vyskytujú pri výklade Občianskeho zákonníka. Prvoradú
pozornosť sme však venovali aktuálnym otázkam právnej praxe tak, aby sme na malom priestore
poskytli maximum informácií, ktoré potrebuje praktický právnik, ale i bežný čitateľ.

Praktické hľadisko sa v komentári prejavuje v tom, že komentár obsahuje viac ako 400 samostatne
spracovaných príkladov, ktoré autor vypracoval na základe vlastných skúseností a ktoré majú priblížiť
výklad i laickej verejnosti. Do textu komentára je zapracovaných niekoľko desiatok grafických
obrázkov, ktoré znázorňujú rôzne právne situácie, ktoré vznikajú pri aplikácii Občianskeho zákonníka
v praxi. Tam, kde je to vhodné, sme nahradili príklady citáciou odôvodnenia zásadných súdnych
rozhodnutí.
Vypredané
130,63 € 137,50 €