! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Peter Gavora

autor

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka


Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u žiaka. Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou "vstupu" žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmyslu plné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Žiaľ, pohľad do učební základných škôl nám ukazuje, že žiaci sa často naučia učivo naspamäť bez hlbšieho porozumenia a potom ho viacmenej mechanicky reprodukujú. Má to všetky znaky neefektívn eho učenia sa, pretože takto naučené učivo sa zle spája s iným učivom, žiak nechápe súvislosti ani aplikačné možnosti učiva a rýchlo ho zabúda. Nielen to. Vzniká uňho predstava, že učenie sa je akási formálna činnosť, založená na princípe rýchlo sa naučiť, získať známku a potom rýchlo zabudnúť. Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia žije človek v nevedomosti, je nesamostatný, možno ním ľahšie manipulovať. Porozumen ie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu. Čítanie a porozumenie textu nie je však len otázkou učeni a sa žiaka a jeho interakcie s učiteľom. Žiakovu kompetenciu porozumieť text ovplyvňujú rodiča a iní dospelí, azda i priatelia a rovesníci. V tej či onej miere obsahom textu dieťa vstupuje do interakcie s inými ľuďmi, hovorí o prečítanom, hodnotí ho. Čítanie teda nie je len individuálny akt, ale aj sociálna činnosť. Knižku, ktorú máte pred sebou, napísali pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú skúsenosti ako učitelia i ako výskumníci čí tania a učenia sa z textu. V tejto knižke odovzdávajú čitateľom svoje poznanie. Impulzom, ktorý ich viedol k napísaniu tejto knihy, boli okrem iného slabé výkony žiakov v medzinárodných štúdiách čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA. Azda táto knižka osvetlí záujemcom, čo je podstata čítania, porozumenia textu a gramotnosti a ako možno tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať u žiaka v škole i v rodine. Kniha má pomerne priamočiaru štruktúru výkladu. Začína sa charakterizovaním predmetu čítania t extu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa venujú základom čítania, porozumeniu textu a jeho rozvíjaniu, ako aj rozvoju kritického myslenia na základe čítania textu. Osobitná kapitola je venovaná vysvetleniu konštruktivistickej koncepcie vyučovania. Ke ďže dôležitou podmienkou rozvoja gramotnosti je motivácia čítať, venujeme jej samostatnú kapitolu. Posledná kapitola posledná pozíciou, nie významom sa zaoberá podporou čítania v rodine. Autori Obsah Úvod 1 Text, učebný text, učebnica (Mária M ihálechová) 2 Žiaci začínajú čítať (Jolana Manniová) 3 Čo sa skrýva pod porozumením textu (Peter Gavora) 4 Ako viesť žiakov k porozumeniu textu (Peter Gavora) 5 Rozvíjame kritické myslenie pri čítaní (Jolana Manniová) 6 Konštruktivistický prístup vo vyučovaní ako možnosť rozvoja myslenia a porozumenia textu (Renáta Tóthová) 7 Ako motivovať žiakov k čítaniu a porozumeniu textu (Peter Gavora) 8 Čítanie v rodine a s rodinou ako na to? (Viola Tamášová) Literatúra
Na sklade 2Ks
5,23 € 5,50 €

Akí sú moji žiaci


Publikácia je určená študentom učiteľstva na vysokých školách s cieľom dať im solídne základy z tejto odbornej oblasti. Dávame ju do pozornosti aj učiteľom základných a stredných škôl, riaditeľom, metodikom, inšpektorom, výskumným pracovníkom i ďalším záujemcom o problematiku diagnostikovania žiaka. Diagnostikovanie je poznávanie žiaka. Pokiaľ je cieľom vyučovania, aby sa žiaci rozvíjali (o čom nemožno pochybovať), jeho súčasťou bude vždy diagnostikovanie. Publikácia má teoretický i praktický charakter. Okrem výkladu teoretických poznatkov o druhoch, zásadách a nástrojoch pedagogického diagnostikovania žiaka práca obsahuje i veľké množstvo príkladov a cvičení na aplikáciu teórie.
Na sklade 1Ks
5,23 € 5,50 €

Anglicko-Slovesnský pedagogický slovník


Slovník je určený pedagógom, psychológom, knihovníkom a lingvistom pri čítaní pedagogickej literatúry písanej v angličtine. Vznikol excerpovaním zahraničných i domácich pedagogických slovníkov, monografií a časopisov s pedagogickým zameraním, výskumn ých správ a referátov na konferenciách.
Vypredané
3,13 € 3,29 €