! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jan Gehl

autor

Nové městské prostory


Nejnovější publikace známého dánského urbanisty Jana Gehl (vydána v Dánsku v lednu 2001) přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátních plánů a obrazové dokumentace center světových velkoměst, popisují autoři samotný postup přeměn městských center a jaké události a politické postupy jim předcházeli. Publikace je tedy nejen vzácnou příležitostí seznámit se blíže se světovým urbanismem, ale i s fungováním občanské společnosti ve vyspělých zemích.
Vypredané
36,36 € 38,27 €

Města pro lidi


Za více než čtyřicet let pomohl Jan Gehl přeměnit městské prostředí na celém světě na základě svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skutečně využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této revoluční knize prezentuje Gehl své poslední dílo – vytváření nebo přetváření města do lidského měřítka. Jasně vysvětluje a popisuje metody a nástroje, které používá k tomu, aby přetvořil nefunkční město do takové městské krajiny, jakou by měla být: městem pro lidi. S ohledem na měnící se demografické faktory a měnící se životní styl, Gehl zdůrazňuje čtyři základní otázky, které pokládá za nezbytné zodpovědět k tomu, aby bylo plánování rozvoje města úspěšné. Vysvětluje, jak vytvořit města, která jsou živá, bezpečná, udržitelná a zdravá. Zaměření na tyto otázky vede Gehla k přemýšlení i o tom největším městě ve velmi malém měřítku. Podle Gehla je třeba vnímat městské prostředí prostřednictvím pěti lidských smyslů ze zkušenosti při rychlosti chůze, spíše než při rychlosti jízdy autem nebo autobusem. Tento detailní pohled je podle jeho názoru velmi často v současných projektech opomíjen. V závěrečné kapitole se Gehl věnuje plánování městského prostředí zaměřeného na lidské měřítko v rychle rostoucích městech v rozvojových zemích. "Toolbox" pak představuje klíčové principy, přehledy metod a seznamy klíčových slov. Kniha je bohatě ilustrovaná více než sedmi sty fotografiemi, kresbami a ukázkami Gehlových prací po celém světě.
Vypredané
34,15 € 35,95 €

Cities for People


For more than forty years Jan Gehl has helped to transform urban environments around the world based on his research into the ways people actually use - or could use - the spaces where they live and work. In this revolutionary book, Gehl presents his latest work creating (or recreating) cityscapes on a human scale. He clearly explains the methods and tools he uses to reconfigure unworkable cityscapes into the landscapes he believes they should be: cities for people. Taking into account changing demographics and changing lifestyles, Gehl emphasizes four human issues that he sees as essential to successful city planning. He explains how to develop cities that are lively, safe, sustainable, and healthy. Focusing on these issues leads Gehl to think of even the largest city on a very small scale. For Gehl, the urban landscape must be considered through the five human senses and experienced at the speed of walking rather than at the speed of riding in a car or bus or train. This small-scale view, he argues, is too frequently neglected in contemporary projects. In a final chapter, Gehl makes a plea for city planning on a human scale in the fast-growing cities of developing countries. A 'Toolbox', presenting key principles, overviews of methods, and keyword lists, concludes the book. The book is extensively illustrated with over 700 photos and drawings of examples from Gehl's work around the globe.
Vypredané
61,70 € 64,95 €