Heinz Grill

autor

Duševná dimenzia jogy


Holubica - kapotásana V tomto pokročilom cviku sa spájajú dve veľké dimenzie pohybu: horizontálny, kĺzavý pohyb klesajúci k zemi a vertikálna, k nebu alebo kozmu stúpajúca dynamika. Z obsahu Utváranie života na základe obsahu - anáhata čakra Rozvoj cítenia šírky - manipúra čakra Otvorenosť prostredníctvom rozvoja predstáv , odpútanie a nový začiatok - višuddha čakra Voda a zhromažďujúci sa pohyb - svádhisthána čakra Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií - adžňá čakra Pod porenie pratvorivej sily a rozvoj slobodne použiteľnej rozhodnosti - múládhára čakra Rozvoj úplnej slobody od tela - sahasrára čakra
Na sklade 1Ks
17,01 € 17,90 €

Slobodný dych a svetelno-duševný proces


Kniha opisuje vedome aktívny, estetický a regenerujúci spôsob cvičenia s telesnými a dychovými cvičeniami na spirituálnom základe. Vychádzajúc z autorom rozvinutých princípov slobodnej dychovej školy, sú v nej predstavené jednoduché a pokročilé pozície jogy (ásany), ako aj mnohé úplne nanovo vytvorené pohybové formy, kombinované do krátkych cvičebných zostáv. Každá cvičebná kapitola obsahuje zrelé meditatívne myšlienky pre chápanie človeka ako duchovnej, duševnej a fyzickej bytosti. Návody k cvičeniu obsahujú aj podnety k vlastnej vedomej aktivite, ako aj k rozvoju slobodne prežívanej dychovej činnosti a pohybovej dynamiky. Kapitoly k základu náuky o človeku a terapeutickým možnostiam procesu slobodného dychu, ako aj klasickej jogovej praxi riadeného dýchania (pra?ayama) popritom poskytujú mnohé ďalšie podnety pre hlbšie zaoberanie sa obsahom a pre tvorbu poznania. Úvodná a záverečná kapitola nakoniec popisujú hlboké porozumenie spirituality, meditácie a duchovného rozvoja.
U dodávateľa
20,81 € 21,90 €

Signatúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike


Táto kniha vychádza v dobe, keď vzdelávanie aj pozícia učiteľa prechádzajú hlbokou krízou. Autor knihy jasne vníma problémy súčasnej pedagogiky a kladie si otázku, ako na ne môžeme odpovedať tvorivo a využiť ich ako šancu pre vývoj. Pri svojich analýzach a návrhoch neostáva na povrchu, ale vždy preniká k jadru problému. Vychádza z myšlienky, že ak chceme vedieť, ako dobre vzdelávať či vyučovať ľudí, potrebujeme do hĺbky rozumieť tomu, kto je človek, aké má potreby a možnosti. Človeka chápe ako celostnú bytosť s telom, dušou, ktorá sa prejavuje rôznymi cíteniami a vzťahmi, a tiež duchom, ktorý mu prináša schopnosť myslenia, slobodu, potrebu zmyslu a prianie vývoja a zrenia. Z tejto perspektívy, ktorú označuje ako spirituálnu, vypracúva nové možnosti pre dnešného učiteľa a učenie vôbec. Kniha sa zaoberá týmito veľmi praktickými a naliehavými oblasťami: -ako môže byť učiteľ zdravou, racionálnou autoritou a podporiť sebavedomie svojich žiakov, -ako integrovať žiakov s rôznymi možnosťami a tiež obmedzeniami do celku triedy tak, aby sa navzájom dokázali obohatiť a bola pritom podporená aj ich individualita a pestrosť, -ako môže vyučovanie podporiť životnú energiu a zdravie žiakov aj učiteľa a predchádzať vyčerpaniu, -ako vzbudiť záujem a udržať koncentráciu a dosiahnuť celostné, nielen intelektové osvojenie si vyučovanej látky, -ako podať zložitú tému jednoducho a pochopiteľne aj pre laikov a ďalšími námetmi na praktický výklad učebnej látky.
Na sklade 1Ks
23,28 € 24,50 €

Cvičenia pre dušu


Kniha Cvičenia pre dušu, s podtitulom Obohatenie citového života a získanie prvých nadzmyslových poznatkov je sprievodcom pre ľudí rozvíjajúcich individuálnu spiritualitu a všetkých, ktorí sa zaujímajú o štúdium duchovných obsahov a rozvoj hlbších duševných cítení. Vysvetľuje význam a hodnotu duchovnej školiacej cesty pre zdravie a včasnú starostlivosť o dušu. Cvičenia pre dušu sú zmysluplne zostavené a praxou dlhodobo overované postupy pre zušľachťovanie duševných schopností človeka. Autor detailne popisuje viacero duševných aktivít, začínajúc školením slobodného dychu, technikou správneho čítania, pokračujúc budovaním koncentrácie a rozvojom praktického myslenia a ďalšími cvičeniami až ku tzv. kozmickej modlitbe. Čitateľ sa môže posilňovať v bdelej pozornosti voči proťajšku a objektom vonkajšieho sveta, spozná jasné, hlboké a so životom dobre prepojené myslenie, vnímavé cítenie a napokon aj možnosti ako samostatne a aktívne orientovať svoju vôľu smerom k zvoleným životným ideálom.
Na sklade 1Ks
21,76 € 22,90 €