Michal Habaj

autor

Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť


Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť je publikácia, ktorá na knižnom trhu chýbala. Je dielom šiestich renomovaných historikov. Kolektív sa nedržal zaužívanej schémy používanej učebnicami a prehľadnými prácami (politické, hospodárske, sociálne a kultúrne dejiny), ale poňal svoju úlohu netradične. Čitateľ tu nachádza všetky podstatné a zaujímavé obdobia v histórii Slovenska od praveku cez stredovek, moháčsku bitku v roku 1526 až po zánik habsburskej monarchie v roku 1918; novo poňaté sú aj dejiny 20. storočia – od roku 1918 po pád komunistického režimu v roku 1989 a vznik Slovenskej republiky v roku 1993 až po súčasnosť. Vzhľadom na inovatívne podanie si aj čitateľ bez odborného historického vzdelania so záujmom o dejiny nájde v knihe množstvo nových, doteraz neznámych informácií a súvislostí, ktoré rozšíria jeho obzor. Knihy o dejinách Slovenska sú nielen dokladom o úrovni historiografie, ale aj svedectvom kladenia otázok a hľadania odpovedí o vlastnej identite a hodnotách v historickom čase a priestore. Autorov spája úsilie podať čitateľovi Slovensko ako starú kultúrnu krajinu, ktorej dejiny si zaslúžia oveľa viac pozornosti a úcty. Autorom sa podarilo napísať svoje texty populárne a pútavo, dopĺňa ich bohatý obrazový materiál. Táto kniha poteší každého čitateľa.
U dodávateľa
23,66 € 24,90 €

Model človeka a sveta v básnickom diele


Publikácia prináša nový pohľad na jednu z kľúčových postáv slovenskej poézie 20. storočia. Sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, ktorú skúma v dosiaľ opomínaných kontextoch a súvislostiach, s ohľadom na dobovo aktuálne estetické, filozofické a spirituálno-náboženské koncepcie. Tento pohľad umožnil presnejšie a adekvátnejšie literárnohistoricky ukotviť tvorbu Jána Smreka, nanovo a podstatným spôsobom zhodnotiť Smrekov prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu v kontexte modernej slovenskej poézie. Jednotlivé zbierky sú sledované chronologicky, pozornosť je venovaná kontinuite a transformáciám Smrekovho básnického gesta. V závere monografie autor naznačuje aj možné východiská a výhľady pre skúmanie Smrekovej vojnovej a povojnovej tvorby.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Feničania


Písmo, mestá, lode, víno, spracovanie železa – to sú len niektoré z vymožeností, ktoré Feničania rozšírili v Stredomorí. Hnaní odvahou a snahou po zisku sa príslušníci tohto národa plavili na malých drevených plavidlách v ústrety nepoznaným krajom. Cestu si v ďalekých krajinách nekliesnili pomocou zbraní, ale svojou prešibanosťou a šikovnosťou. V staroveku ich bolo vidieť a počuť na každom významnejšom prímorskom trhovisku, až kým ich nepohltil helenistický a rímsky svet. Bohato ilustrovaná kniha sprevádza čitateľa fascinujúcim príbehom fenických dejín. Spolu s čitateľom prekonáva úskalia plavieb fenických moreplavcov, navštevuje fenické mestá, zakladá Kartágo, Cádiz, či Palermo, privádza ho do Egypta, Asýrie, Izraela, Ríma a antických Atén, ale najmä dáva význam tejto, dnes už takmer zabudnutej, civilizácii. Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., vo svojej recenzii píše: ,,Kniha je ojedinelá nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a určite prispeje k poznaniu Feničanov, ich kultúry, náboženstva, hospodárstva a ich podielu na aktívnej účasti v dejinách civilizácií okolo Stredozemného mora.“
Na sklade 2Ks
8,93 € 9,40 €

Caput Mortuum 2.vydanie


Aká je úloha básnika dnes? Kam siahajú možnosti básnického slova pri pokuse prihovoriť sa dnešku a nestratiť zo zreteľa včerajšok a zajtrajšok? Môžeme obnoviť mýtus básnika, a, ak áno, potom za akú cenu? Habajova najnovšia zbierka sa nám prihovára zo sveta, ktorý by sme nechceli zažiť, ale nemáme inú možnosť. Je to náš svet. Naša súčasnosť, minulosť a budúcnosť sa tu ocitli v jedinom hľadáčiku snajpera, ktorý mieri priamo do srdca ľudskosti. Je dnes človek viac živý alebo mŕtvy? Koľko ľudí treba na záchranu sveta, koľko na jeho zničenie a koľko na to, aby aspoň jeden človek prežil? Môžeme utiecť pred dejinami? Básne špekulatívneho posthumanizmu sú správou o rozvrate, deštrukcii a konci ľudskej kultúry a civilizácie, o troskách, ktoré ešte nevidíme, pretože nám ešte vždy splývajú s obrazmi neba a nádeje. Z týchto trosiek sveta a ľudskosti básnik loví naše osudy, náš lós a náš údel. Nezostáva nám nič iné, iba spolu s ním pomenovávať všetko nanovo a odznova: láska, strach, hnev, bezmocnosť, túžba, vášeň, krása, poznanie, moc, zlo, človek, ty. Ale kto to tu vlastne rozpráva? Môže byť básnická imaginácia vykúpením? A, je poézia súčasťou globálneho sprisahania?
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Objavné cesty staroveku


Atlantída, Thule, Karpaty či Británia? Ako vznikli tieto pojmy, ktoré pravidelne používame? Prečo človek odpradávna hľadal na západe krajinu blažených alebo ako vznikla naša predstava o jednorožcovi? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá vôbec prvá kniha v slovenskom prostredí, ktorej zámerom bolo vyrozprávať príbehy starovekých objaviteľov. Objavné cesty staroveku prevádzajú dobrodružstvami Egypťanov, Feničanov, Grékov a Rimanov plaviacich sa či pochodujúcich oceánmi a púšťami, a na pozadí týchto ciest vykresľujú fascinujúci príbeh toho, ako sa starovekému človeku rozrastal svet pred očami, ako sa poznatky o Stredomorí postupne premenili na predstavu o zemskej pevnine tiahnucej sa od západnej Afriky až po Čínu. Knihu dopĺňa cenný a u nás vôbec prvý preklad Pseudo-Skylakovho periplu do slovenčiny.
Na sklade 1Ks
11,12 € 11,70 €

Michal Habaj


Od druhej polovice 90-tych rokov 20. storocia autorova tvorba vyrazne ovplyvnila podobu slovenskej poezie a urcovala jej dalsie smerovanie. Básnická kniha s eponymickým názvom Michal Habaj otvorila v roku 2012 nove tvorive obdobie autora a znamenala obrat v sposobe a charaktere jeho basnickeho vyjadrenia. V knihe najdeme spiritualnu poeziu, prirodnu lyriku, experimentalne basnicke formy, basne s tradicnou poetikou, spolocensky angazovanu poeziu, narativne pasma, kratke vychodne formy, velku biblicku poemu, basnicky serial i oddiel dennikovych zaznamov. Heterogenny charakter knihy sa utvara v interakcii mnozstva kodov a stylizacii autorskeho/lyrickeho subjektu, ktore sa navzajom doplnaju a podporuju, aby vytvorili jeden kompaktny a organicky celok, syntezu. Z tohto hladiska je zbierka polyfonna a nachadza sa v nej netradicne pestra kombinacia basnickych stylov a zanrov, na co odkazuju uz klucove slova v uvode knihy (mystika beat koncept experiment gyc pop teoria). Pritomne su tiez biograficky kodovane texty, ktore v sulade s eponymickym nazvom navadzaju citatela k tomu, aby knihu cital (potencialne) v auto/biografickom kluci. Autor sa tymto gestom hlasi k tradicii umeleckych koncepcii, ktore programovo pracovali s ideou sebatvorby cloveka, pricom tento spiritualne motivovany prieskum ma svoju vopred danu metodologiu. Kazdodennost a profannost je tu konfrontovana s cnenim po presahu do nadprirodzenej sfery. Knihu mozeme chapat ako basnicky dokument ludskej pute za poznanim. Umelecky prinos takehoto pristupu mozeme vidiet v snahe opatovne zdovodnit a dokladovat legitimnost a hodnovernost basnickeho textu vlastnym zivotom autora. Prepojenie zivota a poezie sa tu vnima ako prirodzeny vztah, ktory sa posobenim literarnej postmoderny oslabil, az miestami celkom zanikol, a ktory je nutne revitalizovat. Zaroven sa tu pripominaju take otazky ako su vztah diela k svojmu autorovi alebo tvorcu k svetu, ktory ho obklopuje. Autor sa pusta do skumania zmyslu krasy, oblasti v sucasnej poezii obozretne obchadzanej. Praca s imaginaciou v zmysle slobodneho pohybu reci dokladuje navrat k prirodzenosti a pravdivosti basnickeho obrazu. Cielom takto stavanej lyrickej situacie je, aby po knihe siahali rozni citatelia, ktori dokazu nachadzat zmysel a krasu v mnohosti a diferencovanosti obsahov i foriem sveta a poezie, v permanentnej vyzve mysliet inak, avsak autenticky, a nechavat sa vzdy nanovo prekvapovat vlastnou zvedavostou, sebou samym ako i moznostami basnickeho vyjadrenia. Prvé vydanie knihy v roku 2012 zvíťazilo v ankete denníka Pravda Kniha roka.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Od Tróje k Termopylám


Ponorte sa do slávneho obdobia gréckych dejín, ktoré môžeme označiť i za úvodnú kapitolu európsky písanej histórie. Objavilo sa tu mnoho slávnych postáv, ktoré sa stali hrdinami veľkých príbehov. Európa prijala prostredníctvom Grékov písmo, vznikli nové formy literatúry, histórie či filozofie. Spísali sa prvé európske zákony, vytvorila sa osobitá architektúra a rozšírili sa znalosti plavby.
Na sklade 2Ks
16,06 € 16,90 €

Básnik v čase


Básnik a literárny vedec Michal Habaj v monografii Básnik v čase sleduje tvorbu našich moderných básnikov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Laca Novomeského a Jána Roba Poničana so zreteľom na to, že poézia vždy a nevyhnutne existuje v čase, v čase vzniká i zaniká. Poézia sa však v čase mení a menia sa i jej funkcie, jej poslanie a jej zmysel. A s tým sa mení i jej výklad, hodnotenie a postavenie v spoločnosti. To, čo zostáva, je túžba a vášeň, z ktorej bola zrodená a z ktorej sa vždy bude rodiť nanovo.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Spevy kyborgove


Súborné vydanie prvých štyroch básnických zbierok jedného z najvýznamnejších európskych básnikov, ktoré pôvodne vyšli v rozmedzí rokov 1997 2003: 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá. Ich spoločným vydaním sa v novom kontexte sprítomňuje autorovo hľadačstvo v prvom období jeho účinkovania v slovenskej poézii. Pre súčasné hodnotenie tejto básnikovej tvorby sú typické figúry, ktoré jej priznávajú, že ovplyvňovala... a určovala... Na pomedzí deväťdesiatych a nultých rokov tieto zbierky prichádzali z okraja našej literatúry bez cielených vyhliadok na prestížnu pozíciu a s nie práve veľkým publikom. Už tento rozdiel v prijímaní a hodnotení je pre cestu, ktorú medzitým básnik Habaj prešiel, príznačný. Súčasťou knihy je doslov literárneho kritika Jaroslava Šranka, ilustrácie Jána Šicka, autorova poznámka a edičná poznámka k faktografii prvých vydaní jednotlivých zbierok a jazykovej úprave reedície.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Druhá moderna


Reprezentatívna knižná publikácia slovenskej modernistickej prózy medzivojnového obdobia. V jednom zväzku prináša prózy publikované v časopisoch Svojeť, Mladé Slovensko a i., ako aj vydané knižne v dvadsiatych rokoch 20. storočia, niektoré s oneskorením. Vo viacerých prípadoch ide o verejnosti nedostupné či ťažko dostupné tituly. Antológia predstavuje syntézu toho najlepšieho, čo v moderne medzi rokmi 1920 1930 na Slovensku vzniklo. Zostavovateľ Michal Habaj okrem záverečnej štúdie Druhá moderna doplnil tento výber o komentáre a vysvetlivky k jednotlivým prózam a krátke portréty autorov: Janko Alexy, Tido J. Gašpar, Ján Hrušovský, Ivan Horváth, Gejza Vámoš, Ivan Minárik, Kvetoslav Urbanovič, Milan Thomka Mitrovský, Štefan Letz, Ján Poničan, Jarko Elen, Vlado Wagner, Ervín Holéczy a Imro Frits.
Na sklade 1Ks
13,30 € 14,00 €

Michal Habaj


Michal Habaj az 1990-es évek második felében robbant be a szlovák költészet első vonalába, és vált annak meghatározó figurájává. A címként is a szerző nevét viselő kötetben (Michal Habaj: Michal Habaj, avagy a második kiadás szerint: Michal Habaj2) lélektani és természeti költészet, formai újítások és klasszikus formák, naplószerű és biblikus hangütésű szövegek hoznak létre sajátos költői szintézist. A szerző és az olvasó egyetlen, kanyargós ösvényen vág neki a kulturális hagyomány megismerésének és az önmegismerésnek - egy olyan lírai univerzumban, amelyben a szépség, a fantázia, az önmagunk és a másik iránti kíváncsiság központi szerepet tudnak játszani. A kötet első kiadása 2012-ben elnyerte a szlovák Pravda napilap közönségszavazásának fődíját. Fordította: Merva Attila
Na sklade 1Ks
9,17 € 9,65 €

Svet starovekého Grécka


Knihou Svet starovekého Grécka vstupujeme do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj strastí. Spoznávame život v mestách, na poliach, v horách, dostávame sa medzi roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do verejného aj súkromného priestoru rodín. Zisťujeme, ako žili otcovia rodín, čo zažívali matky a aké detstvo a starobu mali Gréci. Kniha poodhaľuje spôsob myslenia ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili, poukazuje na celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života od dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.
Na sklade > 5Ks
14,32 € 17,90 €

Válka o Řecko


Válka byla konstantou života starověkých Řeků, prostředím, v němž vznikala proslulá díla architektury, krásné literatury, filozofie nebo politického myšlení. Peloponnéská válka mezi Spartou a Athénami v letech 431-404 př. n. l. přivodila smrt mnoha lidí i mnoha nadějí. Po stručném úvodu o pramenech představuje tato kniha význam války v životě starověkých Řeků a způsoby válčení na zemi i na moři. Poté popisuje události pěti desetiletí od perské invaze do Řecka po vypuknutí války, jednotlivé etapy tohoto konfliktu až po kapitulaci Athén a nakonec líčí, jak Sparta se svým vítězstvím naložila. Knihu uzavírají životopisy Sparťanů a Athéňanů, kterým ve válce připadla nejvýznamnější úloha.
U dodávateľa
26,57 € 27,97 €

Básne pre mŕtve dievčatá


Básnická zbierka Michala Habaja. Autor debutoval v roku 1997 a táto zbierka je jeho siedmou v poradí.
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Korene neba


Michal Habaj Osud človeka polárna noc bez konca: padla na kraj: na šíry kraj: ty a ja: blúdime jeden v druhom: uprostred temnoty: čo zahalila svet: záves smrti záves prázdnoty: videla si vtáka letieť oblohou: videla si srnku vhupnúť do húšťavy: videla si pramenistú vodu dýchateľný vzduch: videla si svet mimo monitora: kedy naposledy kedy naposledy: odlom mi z klávesnice: z najsladšieho perníka: dotkni sa obrazovky: najjemnejšej pleti: nebo je navždy dnu: v skafandri: kráčame temnotou: rukavica v rukavici: oči za ochranným sklom: páčim sa ti povedz páčim sa ti: takú otázku mi počítač ešte nepoložil: počul ju on od nás alebo my od neho: uprostred mŕtvej planéty: uprostred nehostinného vesmíru: možno iba milovať: iba milovať srdcom.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Caput Mortuum


Aká je úloha básnika dnes? Kam siahajú možnosti básnického slova pri pokuse prihovoriť sa dnešku a nestratiť zo zreteľa včerajšok a zajtrajšok? Môžeme obnoviť mýtus básnika, a, ak áno, potom za akú cenu? Habajova najnovšia zbierka sa nám prihovára zo sveta, ktorý by sme nechceli zažiť, ale nemáme inú možnosť. Je to náš svet. Naša súčasnosť, minulosť a budúcnosť sa tu ocitli v jedinom hľadáčiku snajpera, ktorý mieri priamo do srdca ľudskosti. Je dnes človek viac živý alebo mŕtvy? Koľko ľudí treba na záchranu sveta, koľko na jeho zničenie a koľko na to, aby aspoň jeden človek prežil? Môžeme utiecť pred dejinami? Básne špekulatívneho posthumanizmu sú správou o rozvrate, deštrukcii a konci ľudskej kultúry a civilizácie, o troskách, ktoré ešte nevidíme, pretože nám ešte vždy splývajú s obrazmi neba a nádeje. Z týchto trosiek sveta a ľudskosti básnik loví naše osudy, náš lós a náš údel. Nezostáva nám nič iné, iba spolu s ním pomenovávať všetko nanovo a odznova: láska, strach, hnev, bezmocnosť, túžba, vášeň, krása, poznanie, moc, zlo, človek, ty. Ale kto to tu vlastne rozpráva? Môže byť básnická imaginácia vykúpením? A, je poézia súčasťou globálneho sprisahania?
Vypredané
10,45 € 11,00 €