! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ivan Halász

autor

Menšiny, vysoké školy a právo


Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností používání vlastního jazyka ve veřejném styku právě problematika školství. U menšin lišících se jazykem od většiny, tedy v zásadě u většiny národnostních minorit, představuje školství s výukou v mateřském jazyce zásadní prvek. Tato kniha se věnuje specifické problematice menšin, a to otázce vysokých škol s menšinovým jazykem. Vzdělávání v jazyce menšin na základních, často i středních úrovních škol, je v Evropě poměrně časté, zatímco výuka v menšinových jazycích na nejvyšší tj. univerzitní úrovni vzdělání je spíše věcí výjimečnou, a to i u států poskytujících menšinám rozsáhlá práva. Kniha vznikla ve spolupráci Právnické fakulty Univerzity Karlovy (zejména Ústavu právních dějin) a Pedagogické fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Jejími autory jsou zejména právníci a historici a pozornost je tak věnována tématům minulosti i současnosti. Publikace chce být příspěvkem k dalším diskusím o národnostní a menšinové problematice, přičemž je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost.
U dodávateľa
8,04 € 8,46 €

A független Ukrajna


Egy nép, amely több évszázada él Közép- és Kelet-Európa határvidékén, s amelynek csak huszonöt éve van önálló állama. Nemzetállam, amelyben a nemzetiségek is látszani akarnak. Természeti kincsek, hatalmas adottságok, a Kárpátok, a Fekete-tenger, a Dnyeper, parázs parlamenti jelenetek, forradalmak az utcán, hibridháború a végeken, tranzitállam, ütközőállam, területvesztés, népességvesztés, oligarchák, társadalmi szakadékok, csődközeli állapotok, reménytelen kutatás a magánzsebekbe vándorolt milliárdok után. A lembergi Operaház, a kijevi Aranykapu és a panel ablakán kidugott kéménycső. Magyarország legnagyobb szomszédja. Ez Ukrajna az Európai Unió és Oroszország határán. Erről szól a könyv - a negyed évszázados államiságról és annak történelmi gyökereiről.
Na sklade 2Ks
9,20 € 9,68 €

Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. st.


Práca slovenského historika, právnika a slavistu načrtáva problematiku viacerých alternatív vývoja slovenskej národnej identity v zložitých podmienkach mnohonárodnostného Uhorska 19. storočia.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo


Publikácia sa venuje súvislostiam medzi medzinárodnou migráciou a najnovšími tendenciami vo vývoji volebného práva v strednej Európe. Problematika migrácie vždy súvisela s otázkou integrácie migrantov do spoločnosti ich nového domova. Monografia však nevenuje pozornosť len otázke volebnej integrácie prisťahovalcov, ale aj možnostiam participácie občanov-vysťahovalcov na politickom živote pôvodnej vlasti. V čase prehlbujúcej sa globalizácie a intenzívnej migrácie totiž aj táto časť spoločnosti získava na ekonomickom a politickom význame. Mnohé krajiny sa preto usilujú o proaktívnu krajanskú politiku voči svojej diaspóre v zahraničí. Veľmi dôležitým determinantom tejto politiky je politické, resp. kultúrno-jazykové chápanie národa v danom štáte. Historickému vývoju chápania českého, poľského, maďarského a slovenského národa je preto venovaná celá jedna kapitola. Toto chápanie ovplyvňuje taktiež vývoj legislatívy o štátnom občianstve a menšinové zákonodarstvo jednotlivých krajín.
Vypredané
15,64 € 16,46 €

Államfő, parlament, kormány


Az olvasó kezébe most kerülő monográfia a négy visegrádi állam (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) 1989 utáni alkotmányos fejlődésével foglalkozik, legalábbis annak államszervezeti részével. Miután az államszervezet egy nagyon szerteágazó fogalom, a jelen publikáció az államszervezeti felépítésnek csak egy szeletére koncentrál. Ez a szelet viszont a modern nyugati típusú hatalommegosztás szempontjából talán a legfontosabb - azaz az államfő, a parlament és a kormány közötti kapcsolatrendszeréről lesz itt szó. A publikáció az egyes közép-európai államhatalmi szerveket a maguk történetiségében szeretné bemutatni, legalábbis, ami a 20. századi alkotmányos és demokratikus fejlődést illeti. Ez különösen igaz az államfői poszt és a parlamentek esetében. Az egyes nagy fejezetek nemcsak az alkotmányokba foglalt írott szabályokra fókuszálnak, hanem a közjogi rendszer gyakorlati működése során felmerült problémákra és azok alkotmánybírósági feloldására is. Szintén fontosak azok az íratlan konvenciók, amelyek az elmúlt negyedszázadban kialakultak az egyes közép-európai államokban. A monográfia nem feledkezik meg a terminológiai kérdésekről és a szimbolikus elemekről sem, főleg ami az egyes közhatalmi szervek - így különösen az államfő és törvényhozás - szimbolikus jelentőségét illeti.
Vypredané
12,43 € 13,08 €

Lacná kniha Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. st. (-70%)


Práca slovenského historika, právnika a slavistu načrtáva problematiku viacerých alternatív vývoja slovenskej národnej identity v zložitých podmienkach mnohonárodnostného Uhorska 19. storočia.
Vypredané
2,70 € 9,00 €

dostupné aj ako: