Alžbeta Hanzlíková

autor

Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia


Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania a na dokumenty a historické údaje, ktoré s ňou súvisia. Význam regulácie v niektorých povolaniach má svoj význam a v ošetrovateľstve má nezastupiteľnú úlohu. Aj Medzinárodná organizácia ošetrujúcich (International Council of Nurses – ICN) považuje reguláciu ošetrovateľského povolania za jeden zo svojich troch pilierov, teda pripisuje jej maximálnu vážnosť. Najlepším mechanizmom regulácie ošetrovateľského povolania sa zdá byť registrácia, i keď nie je jediným mechanizmom, ktorý sa v ošetrovateľskej praxi používa. Táto kniha môže byť vhodným doplnkom k štúdiu na jednotlivých stupňoch základného vzdelávania pre ošetrovateľské povolanie „sestra“, ale aj užitočným zdrojom informácií pre ošetrujúcich, ktorí sú už v praxi a venujú sa povinnému celoživotnému vzdelávaniu. Väčšia časť textu vznikla na základe preštudovaných bibliografických prameňov a niektoré údaje sú výsledkom autorkinho dlhoročného pôsobenia v ošetrovateľskom povolaní, hlavne vo vzdelávacom procese v ošetrovateľstve. Práca je rozčlenená na kapitoly, ktoré sa venujú povolaniu, jeho histórii a vývoju, vzdelávaniu, ale aj stavovskej a medzinárodnej organizácii, ktorá zastrešuje ošetrovateľské povolanie. Takisto uvádza niektoré dôležité dokumenty a stratégie napomáhajúce rozvoj ošet ovateľstva, ako aj vízie do budúcnosti, ktoré majú reálny predpoklad. V závere sú načrtnuté odporúčania pre prax, ktoré by sa mohli v najbližšej budúcnosti realizovať. Publikácia by mala byť prínosom tak pre študentov ošetrovateľstva, ako aj pre profesionálne ošetrujúcich v praxi.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Jak uspět v prvním zaměstnání


Užitečná příručka s řadou rad a příkladů pomůže absolventům všech typů a stupňů škol orientovat se na trhu práce a po nástupu do svého prvního zaměstnání. Autorky mapují situaci absolventa na trhu práce, jeho předpoklady a možnosti, očekávání a cíle, příležitosti a ohrožení. Věnují se uplatnění absolventa v pracovním procesu, prvním dojmům, začleňování se do pracovního kolektivu, možnostem rozvoje kariéry, nalezení profesního zaměření. Publikace se podrobně zabývá otázkami obsahu a náležitostí p racovních smluv uzavíraných absolventy, problematikou sjednávání zkušební doby, odměňování, dovolené, péče o zaměstnance, ale také mimo jiné rozvázáním pracovního poměru a odpovědností za škody. To vše v souladu s platnou úpravou zákoníku práce a nav azujících právních norem.
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Komunitné ošetrovateľstvo


Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva. Prvá časť sa venuje základným a všeobecným témam ošetrovateľstva týkajúcich sa ochrany komunitného zdravia, druhá časť sa zameriava na starostlivosť o špeciálne populačné skupiny v komunite.
Vypredané
8,83 € 9,29 €