Janka Hasanová

autor

Správne právo - všeobecná a osobitná časť


Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva. Obsah: 1. Verejná správa 2. Štátna správa 3. Samospráva 4. Pojem, postavenie a systém správneho práva 5. Administratívnoprávne normy 6. Administratívnoprávne vzťahy 7. Metódy činnosti verejnej správy 8. Formy činnosti verejnej správy 9. Administratívnoprávna zodpovednosť 10. Kontrola vo verejnej správe 11. Zákon o správnom konaní 12. Zákon o priestupkoch, jeho charakteristika, pôsobnosť, vzťah k osobitným predpisom 13. Správa na úseku osobného stavu fyzických osôb 14. Právna úprava štátneho občianstva SR 15. Právna úprava pobytu občanov SR 16. Právna úprava občianskych preukazov 17. Právna úprava cestovných dokladov 18. Štátne symboly a ich používanie, štátny smútok 19. Právna úprava zhromažďovania 20. Právna úprava združovania 21. Právna úprava civilnej ochrany 22. Integrovaný záchranný systém 23. Právna úprava ochrany pred požiarmi 24. Právna úprava živnostenského podnikania 25. Policajné právo 26. Právne postavenie obecnej polície 27. Právna úprava súkromnej bezpečnosti 28. Právna úprava strelných zbraní a streliva 29. Právna úprava utajovaných skutočností 30. Právna úprava štátnych hraníc 31. Právne postavenie cudzincov na území SR 32. Právna úprava azylu 33. Právna úprava pozemných komunikací 34. Právna úprava cestnej dopravy 35. Právna úprava cestnej premávky 36. Právna úprava železničnej dopravy 37. Právna úprava leteckej dopravy 38. Právna úprava životného prostredia 39. Právna úprava stavebného konania 40. Colná správa 41. Právna úprava zdravotníctva 42. Právna úprava školstva 43. Právna úprava správy justície 44. Právna úprava obrany SR 45. Právna úprava správy zahraničných vecí 46. Právna úprava volieb a hlasovania v referende
Na sklade 1Ks
10,93 € 11,50 €

Správny poriadok. Komentár. (4. vydanie)


Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. prepracovaným obsahom, ale tiež zložením autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Výklad komentára reflektuje na zmeny v rozhodovacej praxi orgánov verejnej moci a reaguje aj na aktuálne doktrinálne trendy. Je určený širokej odbornej verejnosti, tak na strane správnych orgánov, ako aj na strane poskytovateľov právnych služieb (ako zástupcov účastníkov konania). Autori: Peter Potásch, Janka Hašanová, Jana Vallová, Jozef Milučký, Daniela Medžová
U dodávateľa
84,55 € 89,00 €

Vybrané správne procesy, 2. vydanie s judikatúrou


„Cieľom publikácie je skĺbenie teórie a praxe vo vybraných rozhodovacích procesoch verejnej správy. Recenzovaná publikácia je určená najmä študentom práva, ktorí si osvojujú základné informácie z rozhodovania vo verejnej správe, ale taktiež aj pre pracovníkov správnych orgánov, ktorí vydávajú individuálne správne akty v rámci správneho konania. Samotný výklad je pregnantne a precízne osvetľovaný, najmä z pohľadu štylizačnej a jednoznačnej prístupnosti. Zároveň treba zdôrazniť, že nejde len o komentovanie jednotlivých paragrafovaných ustanovení správneho poriadku, ale osobitný dôraz sa kladie na teoretické aspekty, ktoré vysvetľujú niektoré problémové okruhy, ktoré sa v praktickej činnosti správnych orgánov vyskytujú. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť v recenzovanej publikácii aj praktickú demonštráciu vybraných ustanovení správneho poriadku, či už formou grafických znázornení, schém a tabuliek, ako aj konkrétne formulovanie otázok a úloh z tej ktorej časti všeobecného správneho konania.“ prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. „ V oblasti výučby správneho práva procesného na BVŠP sa v pedagogickom procese ako učebné pomôcky používajú najmä komentáre k správnemu poriadku. V oblasti iných rozhodovacích procesov vo verejnej správe učebné pomôcky prakticky absentujú. Preto možno pozitívne hodnotiť autorský počin, prevažne mladých autorov, pripraviť učebnú pomôcku pre oblasť správneho práva procesného a to z procesných predpisov, ktoré sú vo výučbe na uvedenej vysokej škole aplikované najfrekventovanejšie. Popri aktuálnom texte príslušných procesných ustanovení v jednotlivých zákonoch nasleduje stručný komentár , ktorého cieľom je objasniť podstatu daných ustanovení a ktorý spravidla obsahuje aj aplikáciu príslušných postulátov právnej teórie. Za skupinou obsahovo súvisiacich ustanovení zákona nasleduje zaradenie parciálnych úloh a cvičení. Na záver každej kapitoly sú zaradené komplexné cvičenia, vrátane analytických a praktických aspektov danej problematiky. Ich praktická využiteľnosť je predovšetkým na seminároch a zadaniach domácich prác.“ doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc. „Předkládaná publikace představuje významnou pedagogickou pomůcku pro studium správního práva procesního, neboť účelným a vhodným způsobem spojuje teoretický a praktický přístup k výuce. Její těžiště spočívá ve výkladu nejfrekventovanějších oblastí správního řízení (přestupkového, živnostenského, územního a stavebního řízení) a je přínosem jak pro studenty práva, kteří si osvojují základní poznatky v oblasti veřejné správy, tak i pro zaměstnance správních orgánů vydávající v rámci správního řízení individuální správní akty. Umožňuje komplexní pohled jak obecné správní řízení i na vybrané typy zvláštních řízení a svým rozsahem a způsobem zpracování přesahuje rámec běžné učební pomůcky.“ Mgr. Michal Králik, Ph.D.
Vypredané
22,80 € 24,00 €

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - Komentár


Komentár relatívne detailne analyzuje jednotlivé ustanovenia zákona o správnom konaní a do určitej miery sa snaží interpretácii niektorých inštitútov správneho konania poskytnúť nový rozmer. Autori majú za to, že aj keď bol zákon o správnom konaní prijatý v roku 1967, aj takmer o päťdesiat rokov neskôr je v praxi naďalej aplikovateľný. Je však potrebné, aby sa výklad niektorých ustanovení tohto procesného predpisu „pohol v čase“, a to aj bez toho, aby boli samotné ustanovenia legislatívne menené. Predmetný komentár teda nenahrádza existujúce diela podobného druhu na knižnom trhu, ale ich primeraným spôsobom dopĺňa a v určitých smeroch poskytuje aj alternatívne postoje ku „klasickým“ výkladom.
Vypredané
48,09 € 50,62 €

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou


3., rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami.Publikácia sa venuje štyrom základným konaniam: všeobecnému správnemu konaniu, priestupkovému konaniu, živnostenskému konaniu a územnému a stavebnému konaniu.Každá kapitola sa venuje konkrétnemu konaniu a začína všeobecným úvodom k danému typu konania, pokračuje zákonné znenie noriem a ich výklad (v menších textových jednotkách), ďalej parciálne cvičenia (po jednotlivých výkladových jednotkách) a komplexné cvičenia (v závere kapitoly). Parciálne cvičenia sú otázky, resp. úlohy, ktoré sa viažu len ku konkrétnej výkladovej jednotke s možnosťou väzby na predchádzajúce výkladové jednotky, kým komplexné cvičenia sú súhrnnými úlohami k danému typu konania (ako celku). Vzhľadom na uvedené preto nie je vylúčené, že v súbore otázok je obsiahnutý aj minimálny počet hmotnoprávnych otázok pre lepšie overenie pochopenia problematiky, príp. že sú v rámci komplexných cvičení obsiahnuté aj zadania z parciálnych cvičení.
Vypredané
24,23 € 25,50 €

Základy správneho práva 3. rozšírené vydanie


Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa v zmysle profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v orgánoch verejnej správy a verejných zboroch. Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky v oblasti verejnej správy a správneho práva či vytvárať nové prístupy pri skúmaní správnej vedy a vedy správneho práva. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát správnych vied, odhaľuje primárne väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi správneho práva a pomôže tak študentom náležite sa orientovať v spleti platných administratívno-právnych noriem. Z dôvodu neustále prebiehajúcich inštitucionálnych a právnych zmien vo verejnej správe je osobitný dôraz kladený na aktuálnosť predmetnej publikácie. Pri jej spracovaní autori vychádzali z najnovších poznatkov právnej teórie a praxe a z právnych predpisov platných k 1. 8. 2016.
Vypredané
23,22 € 24,44 €

Policajná správa (2. aktualizované vydanie)


Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o problematiku dokladov totožnosti fyzických osôb (občianske preukazy a cestovné doklady), štátnu správu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, problematiku ochrany štátnych hraníc, štátnu správu na úseku strelných zbraní a streliva, agendu súkromných bezpečnostných služieb, štátnu správu na úseku pobytu cudzincov, zákona o poskytovaní azylu a problematiku ochrany utajovaných skutočností. Z pohľadu študentov publikácia poskytuje komplexný pohľad na výučbu danej problematiku, autori preto veria, že bude využívanou učebnou pomôckou pri štúdiu na príslušných vysokých školách.
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)


Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa v zmysle profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v orgánoch verejnej správy a verejných zboroch. Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky v oblasti verejnej správy a správneho práva či vytvárať nové prístupy pri skúmaní správnej vedy a vedy správneho práva. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát správnych vied, odhaľuje primárne väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi správneho práva a pomôže tak študentom náležite sa orientovať v spleti platných administratívnoprávnych noriem. Verejná správa je objektom neustálych zmien, keďže vývojom spoločnosti sa menia aj predpisy správneho práva. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, reagujú na zmeny v právnej úprave a prinášajú 4. aktualizované vydanie, ktoré reflektuje jednak novely právnych predpisov, jednak učebné osnovy predmetu Správne právo. Pri spracovaní aktualizovaného vydania učebnice autori vychádzali z najnovších poznatkov právnej teórie a praxe a z právnych predpisov platných a účinných k 1. 9. 2019.
Vypredané
21,88 € 23,03 €

Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)


Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Znenie komentára tak zahŕňa rôzne výkladové perspektívy s cieľom priniesť čitateľovi dielo, slúžiace ako pomôcka pri hľadaní správneho procesného postupu, či riešenia v konkrétnej situácii. Výklad autorov reflektuje prípadné zmeny v právnom poriadku, ale reaguje aj na posun v rámci judikatúry, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen doktrínu, ale aj aplikačnú prax. Tretie vydanie je tak ako prvé a druhé vydanie určené širokej odbornej verejnosti. Kolektiv autorov: Jozef Milučký, Daniela Medžová
Vypredané
56,05 € 59,00 €

Základy správneho práva 2. rozšírené vydanie


Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa v zmysle profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v orgánoch verejnej správy a verejných zboroch. Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky v oblasti verejnej správy a správneho práva či vytvárať nové prístupy pri skúmaní správnej vedy a vedy správneho práva. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát správnych vied, odhaľuje primárne väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi správneho práva a pomôže tak študentom náležite sa orientovať v spleti platných administratívno-právnych noriem. Z dôvodu neustále prebiehajúcich inštitucionálnych a právnych zmien vo verejnej správe je osobitný dôraz kladený na aktuálnosť predmetnej publikácie. Pri jej spracovaní autori vychádzali z najnovších poznatkov právnej teórie a praxe a z právnych predpisov platných k 1. 8. 2014.
Vypredané
18,15 € 19,11 €

Základy správneho práva, 5. aktualizované vydanie


Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa v zmysle profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v orgánoch verejnej správy a verejných zboroch. Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky v oblasti verejnej správy a správneho práva či vytvárať nové prístupy pri skúmaní správnej vedy a vedy správneho práva. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát správnych vied, odhaľuje primárne väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi správneho práva a pomôže tak študentom náležite sa orientovať v spleti platných administratívnoprávnych noriem. Verejná správa je objektom neustálych zmien, keďže vývojom spoločnosti sa menia aj predpisy správneho práva. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, reagujú na zmeny v právnej úprave a prinášajú 5. upravené vydanie, ktoré reflektuje jednak novely právnych predpisov, jednak učebné osnovy predmetu Správne právo. Pri spracovaní aktualizovaného vydania učebnice autori vychádzali z najnovších poznatkov právnej teórie a praxe a z právnych predpisov platných a účinných k 1. 2. 2021.
Vypredané
24,56 € 25,85 €