! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Martin Hurbanič

autor

Súboj titanov - Nový Rím a Perzia


Kniha je výsledkom dlhoročnej výskumnej práce, v rámci ktorej sa autor zaoberal predovšetkým rôznymi aspektmi dejín diplomacie na prelome antiky a stredoveku. Práve vzťahy medzi vtedajšími veľmocami Východorímskou ríšou a sásánovskou Perziou v období 6. a na začiatku 7. storočia sú priam ukážkovým príkladom využitia diplomatických prostriedkov a metód na najvyššej úrovni, ktoré v mnohých ohľadoch ponúkajú zaujímavé paralely aj so súčasným vývojom v oblasti medzinárodných vzťahov. Dejiny sásánovskej Perzie a Východorímskej ríše sa však v záverečnej epoche ich spoločnej existencie nepremietali len do roviny diplomatických vzťahov na najvyššej úrovni, ale aj do vzťahov týchto štátov k periférnym oblastiam ich veľmocenských záujmov. Z tohto pohľadu ide nesporne o prelínanie veľmocenskej a lokálnej diplomacie, ktorá sa nedotýkala len vzdialených regiónov Blízkeho východu či Zakaukazska, ale napríklad aj stredoeurópskeho priestoru, kde v tomto období dominovali Avari a Slovania. Svojím spôsobom sa tak kniha zaraďuje aj medzi príspevky k našim najstarším dejinám.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

História a mýtus


Kniha je doplnením príbehu o avarskom útoku na Konštantínopol, vyrozprávaného v autorovej monografii pod názvom Posledná vojna antiky. Tentokrát je ústredným prvkom mystická viera v nadpozemský zázrak, ktorá existuje nezávisle od histórie, pretože od zrkadľuje stav ľudskej mysle v čase krízy a existenciálneho ohrozenia.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Posledná vojna antiky


Byzantínci nikdy nezabudli na prvé obliehanie svojho mesta. V horúcich letných dňoch roku 626 obkľúčilo Konštantínopol mohutné vojsko Avarov za asistencie Slovanov, Bulharov a v menšej miere aj Gepidov. Hrdinská obrana metropoly, kolektívne prejavená odvaha, i konečný triumf obrancov - to všetko boli momenty, ktoré zásadne ovplyvnili súčasníkov i neskoršie generácie a vytvorili z historickej udalosti mýtus. Byzantínci, ale najmä obyvatelia Konštantínopola, považovali víťazstvo za zázrak Panny Má rie. V celej ríši sa každoročne slávil sviatok, ktorý pripadal na výročie oslobodenia mesta - 7. augusta. Kniha skúma avarský útok na Konštantínopol ako jedinečnú historickú udalosť, ktorá bola aj vyvrcholením takmer dvestoročnej mocenskej expanzie kaganátu na strednom Dunaji. Nešlo však o spontánnu a izolovanú akciu. V čase útoku prebiehal posledný veľký konflikt antiky - byzantsko-perzská vojna (602-628). Vzájomné súvislosti a politické pozadie tejto vojny skúma prvá časť knihy. Práve posledn á vojna antiky sa stala prológom širokých politických zmien celého vtedajšieho sveta, ktoré symbolizoval nástup expanzívnej sily - islamu.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Konstantinopol 626


Kniha se v širokém historickém kontextu zabývá avarsko-slovanským obléháním hlavního města východořímské říše v roce 626. Autor sleduje dějiny říše od smrti císaře Justiniána, především pokud se týče ztráty jejích pozic na Balkáně; současně se zabývá vztahem k Persii, jež byla odedávna hlavním konkurentem říše. Vnitřní konflikty za císařů Foky a Herakleia společně s oslabováním jejího vnějšího postavení vedly k obsazení téměř celého Balkánu Avary a k jejich obléhání Konstantinopole. Peršané se současně zmocnili Egypta, Předního východu i částí Malé Asie, a pokoušeli se dokonce zapojit do obléhání hlavního města. Kniha se dále zabývá pozdější recepcí obléhání Konstantinopole, a to jak v písemných.
Vypredané
33,96 € 35,75 €