! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ingrid Jančiarová

autor

Pravopisný semafor 2 - Zošit pre učiteľa


Zošit pre učiteľa k doplnkovému pracovnému zošitu zo slovenského jazyka obsahuje riešenia a návrhy riešení úloh. Pravopisný semafor pre 2. ročník ZŠ je určený na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 2. Hlásky Abeceda Veľké písmená Rozlišovacie znamienka Rozdelenie hlások Slová s ly/lý Výnimky: slová s i/í po tvrdých spoluhláskach De, te, ne, le, di, ti, ni, li 3. Veta, slovo, slabika, hláska Jednoslabičné a viacslabičné slová Rozdeľovanie slov na slabiky Vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a želacie vety 4. Záverečné opakovanie
Na sklade 2Ks
12,09 € 12,73 €

Pravopisný semafor 2


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie. Koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 2. Hlásky Abeceda Veľké písmená Rozlišovacie znamienka Rozdelenie hlások Slová s ly/lý Výnimky: slová s i/í po tvrdých spoluhláskach De, te, ne, le, di, ti, ni, li 3. Veta, slovo, slabika, hláska Jednoslabičné a viacslabičné slová Rozdeľovanie slov na slabiky Vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a želacie vety 4. Záverečné opakovanie Učiteľ má k dispozícii riešenia a návrhy riešení v Zošite pre učiteľa.
Na sklade 2Ks
6,22 € 6,55 €

Matematika 1 – Pracovný zošit – 1. diel ZŠ


Matematika pre 1. ročník, 1. diel je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, ktorá tvorí ucelený súbor pracovných učebníc na vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy. Žiakov ňou sprevádzajú múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika, ktorí motivujú a povzbudzujú žiakov k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Jednotlivé čísla sú deťom priblížené prostredníctvom známych rozprávok – veríme, že aj matematika sa stane pre ne príjemnou rozprávkou. Číslice deti spoznávajú prostredníctvom rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva?. Zvieratká v sebe „ukrývajú“ vždy jednu číslicu, predstavia sa krátkou básničkou a pridajú sa k zvieratkám, ktoré do domčeka prišli už pred nimi. Nula sa predstaví ako strážca prázdneho domčeka, pretože všetky zvieratká práve odišli na výlet. Na každej strane sa nachádza niekoľko opakujúcich sa prvkov: číselný rad pri hornom okraji má dieťa stále pred očami. Poslúži mu na vyfarbenie čísiel, ktoré už pozná, ale aj ako pomôcka pri sčítavaní a odčítaní; pri dolnom okraji vždy jedna z postavičiek nabáda deti k sebahodnoteniu, čo rozvíja myslenie i celkovú osobnosť prváka; posledná úloha (bez čísla – v oddelenej plôške) je zostavená tak, aby ju dieťa mohlo riešiť samostatne, bez vysvetlenia učiteľa, a to vrátane zadania. Je určená žiakom, ktorí so zadanou prácou skončili skôr. Veríme, že sa Vám naša pracovná učebnica bude páčiť a že s ňou spolu s Vašimi prvákmi zažijete veľa zábavy. Pre uľahčenie práce Vám k tejto pracovnej učebnici ponúkame aj Tematický výchovno-vzdelávací plán na stiahnutie.
U dodávateľa
8,12 € 8,55 €

Matematika 1 – Pracovný zošit – 2. diel ZŠ


Matematika pre 1. ročník, 2. diel je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, ktorá tvorí ucelený súbor pracovných učebníc na vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy. Žiakov ňou sprevádzajú múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika, ktorí motivujú a povzbudzujú žiakov k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Pracovná učebnica je zameraná na rozšírenie číselného oboru do 20 bez prechodu cez desiatku. Číselný obor a jednotlivé počtové operácie a spoje sú deťom odkrývané postupne. Hlavným motivačným prvkom je jar a postupne sa liahnuce kuriatka na dvore. Každá takáto strana je doplnená časťou motivačnej básničky, ktorá postupne objasňuje, čo sa na dvore deje. Na každej strane sa nachádza niekoľko opakujúcich sa prvkov: číselný rad pri hornom okraji má dieťa stále pred očami. Poslúži mu na vyfarbenie čísiel, ktoré už pozná, ale aj ako pomôcka pri sčítavaní a odčítaní; pri dolnom okraji vždy jedna z postavičiek nabáda deti k sebahodnoteniu, čo rozvíja myslenie i celkovú osobnosť prváka; posledná úloha (bez čísla – v oddelenej plôške) je zostavená tak, aby ju dieťa mohlo riešiť samostatne, bez vysvetlenia učiteľa, a to vrátane zadania. Je určená žiakom, ktorí so zadanou prácou skončili skôr. Veríme, že sa Vám naša pracovná učebnica bude páčiť a že s ňou spolu s Vašimi prvákmi zažijete veľa zábavy. Pre uľahčenie práce Vám k tejto pracovnej učebnici ponúkame aj Tematický výchovno-vzdelávací plán na stiahnutie. Na každej strane učiteľ nájde aj vymedzenie ťažiskového učiva či odporúčaných pojmov.
U dodávateľa
8,12 € 8,55 €

Matematika 1 – Pracovný zošit – 2. diel ZŠ


Matematika pre 1. ročník, 2. diel je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, ktorá tvorí ucelený súbor pracovných učebníc na vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy. Žiakov ňou sprevádzajú múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika, ktorí motivujú a povzbudzujú žiakov k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Pracovná učebnica je zameraná na rozšírenie číselného oboru do 20 bez prechodu cez desiatku. Číselný obor a jednotlivé počtové operácie a spoje sú deťom odkrývané postupne. Hlavným motivačným prvkom je jar a postupne sa liahnuce kuriatka na dvore. Každá takáto strana je doplnená časťou motivačnej básničky, ktorá postupne objasňuje, čo sa na dvore deje. Na každej strane sa nachádza niekoľko opakujúcich sa prvkov: - číselný rad pri hornom okraji má dieťa stále pred očami. Poslúži mu na vyfarbenie čísiel, ktoré už pozná, ale aj ako pomôcka pri sčítavaní a odčítaní; - pri dolnom okraji vždy jedna z postavičiek nabáda deti k sebahodnoteniu, čo rozvíja myslenie i celkovú osobnosť prváka; - posledná úloha (bez čísla – v oddelenej plôške) je zostavená tak, aby ju dieťa mohlo riešiť samostatne, bez vysvetlenia učiteľa, a to vrátane zadania. Je určená žiakom, ktorí so zadanou prácou skončili skôr. Veríme, že sa Vám naša pracovná učebnica bude páčiť a že s ňou spolu s Vašimi prvákmi zažijete veľa zábavy. Pre uľahčenie práce Vám k tejto pracovnej učebnici ponúkame aj Tematický výchovno-vzdelávací plán na stiahnutie. Na každej strane učiteľ nájde aj vymedzenie ťažiskového učiva či odporúčaných pojmov.
U dodávateľa
8,12 € 8,55 €

Čísielkový domček 1


Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela pripomínajúce preberanú číslicu. Zvieratká sa deťom postupne predstavujú prostredníctvom krátkej básničky. Úlohy rozvíjajú schopnosť orientácie v základných matematických pojmoch (viac, menej, rovnako), schopnosť tvorivo myslieť a prakticky využívať nadobudnuté osobné skúsenosti, poznatky a vedomosti. Pracovný zošit je možné využiť pri frontálnej, ale aj individuálnej alebo skupinovej práci, prípadne na zadávanie domácich úloh. Nájdete tu úlohy, ktoré priaznivo ovplyvňujú rozvoj matematickej gramotnosti, a tiež úlohy, ktoré pomáhajú odhaliť a následne prekonať prvé prejavy dyskalkúlie. Pracovný zošit je možné využiť aj vo vyšších ročníkoch, a to nielen pri opakovaní učiva, ale aj pri práci s integrovanými žiakmi, ktorí majú problém zapamätať si číslice. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Na sklade 2Ks
2,94 € 3,09 €

Matematika 1 - Pracovný zošit - 1. diel


Matematika pre 1. ročník, 1. diel je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, ktorá tvorí ucelený súbor pracovných učebníc na vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy. Žiakov ňou sprevádzajú múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika, ktorí motivujú a povzbudzujú žiakov k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Jednotlivé čísla sú deťom priblížené prostredníctvom známych rozprávok – veríme, že aj matematika sa stane pre ne príjemnou rozprávkou. Číslice deti spoznávajú prostredníctvom rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva?. Zvieratká v sebe „ukrývajú“ vždy jednu číslicu, predstavia sa krátkou básničkou a pridajú sa k zvieratkám, ktoré do domčeka prišli už pred nimi. Nula sa predstaví ako strážca prázdneho domčeka, pretože všetky zvieratká práve odišli na výlet. Na každej strane sa nachádza niekoľko opakujúcich sa prvkov: číselný rad pri hornom okraji má dieťa stále pred očami. Poslúži mu na vyfarbenie čísiel, ktoré už pozná, ale aj ako pomôcka pri sčítavaní a odčítaní; pri dolnom okraji vždy jedna z postavičiek nabáda deti k sebahodnoteniu, čo rozvíja myslenie i celkovú osobnosť prváka; posledná úloha (bez čísla – v oddelenej plôške) je zostavená tak, aby ju dieťa mohlo riešiť samostatne, bez vysvetlenia učiteľa, a to vrátane zadania. Je určená žiakom, ktorí so zadanou prácou skončili skôr.
U dodávateľa
8,12 € 8,55 €

Pravopisný semafor 3


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie. Koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); 2. PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); 3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka 2. Hlásky a abeceda Abeceda Slabikotvorné l, ĺ, r, ŕ 3. Vybrané slová Obojaké spoluhlásky Vybrané slov po b Vybrané slov po m Vybrané slov po p Vybrané slov po r Vybrané slov po s Vybrané slov po v Vybrané slov po z Opakovanie vybraných slov 4. Slovné druhy Podstatné mená (všeobecné a vlastné podstatné mená) Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá Opakovanie slovných druhov 5. V cieli (záverečné opakovanie) Učiteľ má k dispozícii riešenia a návrhy riešení v Zošite pre učiteľa.
Na sklade 1Ks
6,21 € 6,54 €

Pravopisný semafor 3 – Zošit pre učiteľa


Zošit pre učiteľa k doplnkovému pracovnému zošitu zo slovenského jazyka obsahuje riešenia a návrhy riešení úloh. Pravopisný semafor pre 3. ročník ZŠ je určený na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); 2. PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); 3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka 2. Hlásky a abeceda Abeceda Slabikotvorné l, ĺ, r, ŕ 3. Vybrané slová Obojaké spoluhlásky Vybrané slov po b Vybrané slov po m Vybrané slov po p Vybrané slov po r Vybrané slov po s Vybrané slov po v Vybrané slov po z Opakovanie vybraných slov 4. Slovné druhy Podstatné mená (všeobecné a vlastné podstatné mená) Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá Opakovanie slovných druhov 5. V cieli (záverečné opakovanie)
Na sklade 1Ks
12,08 € 12,72 €

Pravopisný semafor 4 - Zošit pre učiteľa


Zošit pre učiteľa k doplnkovému pracovnému zošitu zo slovenského jazyka obsahuje riešenia a návrhy riešení úloh. Pravopisný semafor pre 4. ročník ZŠ je určený na precvičovanie pravopisu a gramatiky na pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); 2. PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); 3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka 2. Tvorenie slov predponami 3. Spodobovanie spoluhlások • Rozdeľovanie spoluhlások podľa znelosti • Spodobovanie spoluhlások na konci slov pred prestávkou • Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov • Spodobovanie spoluhlások na hranici slov • Výslovnosť a pravopis spoluhlásky v • Opakovanie spodobovania spoluhlások 4. Vybrané slová • Vybrané slová po b • Vybrané slová po m • Vybrané slová po p • Opakovanie vybraných slov po b, m, p • Vybrané slová po r • Vybrané slová po s • Vybrané slová po v • Vybrané slová po z • Opakovanie vybraných slov 5. Priama reč 6. Slovné druhy • Ohybné a neohybné slovné druhy • Podstatné mená • Rod podstatných mien • Číslo podstatných mien • Pád podstatných mien • Prídavné mená • Rod prídavných mien • Číslo prídavných mien • Pád prídavných mien • Zámená • Číslovky • Slovesá • Neurčitok, osoba a číslo slovies • Slovesné časy a časovanie slovies • Opakovanie ohybných slovných druhov • Neohybné slovné druhy: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia 7. V cieli (záverečné opakovanie)
Na sklade 1Ks
12,08 € 12,72 €

Pravopisný semafor 4


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie. Koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. ZASTAV SA a ROZHLIADNI SA (overenie pochopenia učiva); 2. PRIPRAV SA (úlohy na precvičovanie, ktorých náročnosť sa stupňuje); 3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo). OBSAH 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka 2. Tvorenie slov predponami 3. Spodobovanie spoluhlások • Rozdeľovanie spoluhlások podľa znelosti • Spodobovanie spoluhlások na konci slov pred prestávkou • Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov • Spodobovanie spoluhlások na hranici slov • Výslovnosť a pravopis spoluhlásky v • Opakovanie spodobovania spoluhlások 4. Vybrané slová • Vybrané slová po b • Vybrané slová po m • Vybrané slová po p • Opakovanie vybraných slov po b, m, p • Vybrané slová po r • Vybrané slová po s • Vybrané slová po v • Vybrané slová po z • Opakovanie vybraných slov 5. Priama reč 6. Slovné druhy • Ohybné a neohybné slovné druhy • Podstatné mená • Rod podstatných mien • Číslo podstatných mien • Pád podstatných mien • Prídavné mená • Rod prídavných mien • Číslo prídavných mien • Pád prídavných mien • Zámená • Číslovky • Slovesá • Neurčitok, osoba a číslo slovies • Slovesné časy a časovanie slovies • Opakovanie ohybných slovných druhov • Neohybné slovné druhy: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia 7. V cieli (záverečné opakovanie)
Na sklade 1Ks
6,22 € 6,55 €

Čísielkový domček 1


Čísielkový domček je doplnkový pracovný zošit na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela pripomínajúce preberanú číslicu. Zvieratká sa deťom postupne predstavujú prostredníctvom krátkej básničky. Úlohy rozvíjajú schopnosť orientácie v základných matematických pojmoch (viac, menej, rovnako), schopnosť tvorivo myslieť a prakticky využívať nadobudnuté osobné skúsenosti, poznatky a vedomosti. Pracovný zošit je možné využiť pri frontálnej, ale aj individuálnej alebo skupinovej práci, prípadne na zadávanie domácich úloh. Nájdete tu úlohy, ktoré priaznivo ovplyvňujú rozvoj matematickej gramotnosti, a tiež úlohy, ktoré pomáhajú odhaliť a následne prekonať prvé prejavy dyskalkúlie. Pracovný zošit je možné využiť aj vo vyšších ročníkoch, a to nielen pri opakovaní učiva, ale aj pri práci s integrovanými žiakmi, ktorí majú problém zapamätať si číslice.
Vypredané
2,94 € 3,09 €

Matematika 1 - Pracovný zošit - 2. diel


Pripravili sme pre Vás nový pracovný zošit z matematiky, ktorý je pokračovaním 1. dielu pracovného zošita. Aj v tejto časti žiakov svetom matematiky sprevádza múdry macko MAT, rozumná sova EMA a bystrá rybka TIKA, ktorí motivujú a povzbudzujú deti k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Pracovný zošit je zameraný na rozšírenie číselného oboru do 20, bez prechodu cez desiatku. Číselný obor a jednotlivé počtové operácie a spoje sú deťom odkrývané postupne. Hlavným motivačným prvkom je jar a postupne sa liahnuce kuriatka na dvore. Každá takáto strana je doplnená časťou motivačnej básničky, ktorá postupne objasňuje, čo sa na dvore deje. Jednotlivé strany sú prehľadne graficky a pútavo výtvarne stvárnené tak, aby sa deťom s nimi ľahko pracovalo a učiteľom dobre učilo.
Vypredané
8,12 € 8,55 €

Matematika 1 - Pracovný zošit - 1. diel


Pripravili sme pre Vás novú učebnicu matematiky. Žiakov ňou sprevádza múdry macko MAT, rozumná sova EMA a bystrá rybka TIKA , ktorí motivujú a povzbudzujú deti k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Jednotlivé čísla sú deťom priblížené prostredníctvom známych rozprávok – veríme, že aj matematika sa stane pre ne príjemnou rozprávkou. Číslice deti spoznávajú prostredníctvom rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva?. Zvieratká v sebe „ukrývajú“ vždy jednu číslicu, predstavia sa krátkou básničkou a pridajú sa k zvieratkám, ktoré do domčeka prišli už pred nimi. Nula sa predstaví ako strážca prázdneho domčeka, pretože všetky zvieratká práve odišli na výlet.
Vypredané
8,12 € 8,55 €

Čísielkový domček 1


Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela pripomínajúce preberanú číslicu. Zvieratká sa deťom postupne predstavujú prostredníctvom krátkej básničky. Úlohy rozvíjajú schopnosť orientácie v základných matematických pojmoch (viac, menej, rovnako), schopnosť tvorivo myslieť a prakticky využívať nadobudnuté osobné skúsenosti, poznatky a vedomosti. Pracovný zošit je možné využiť pri frontálnej, ale aj individuálnej alebo skupinovej práci, prípadne na zadávanie domácich úloh. Nájdete tu úlohy, ktoré priaznivo ovplyvňujú rozvoj matematickej gramotnosti, a tiež úlohy, ktoré pomáhajú odhaliť a následne prekonať prvé prejavy dyskalkúlie. Pracovný zošit je možné využiť aj vo vyšších ročníkoch, a to nielen pri opakovaní učiva, ale aj pri práci s integrovanými žiakmi, ktorí majú problém zapamätať si číslice. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
2,94 € 3,09 €

Čísielkový domček 1


Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela pripomínajúce preberanú číslicu. Zvieratká sa deťom postupne predstavujú prostredníctvom krátkej básničky. Úlohy rozvíjajú schopnosť orientácie v základných matematických pojmoch (viac, menej, rovnako), schopnosť tvorivo myslieť a prakticky využívať nadobudnuté osobné skúsenosti, poznatky a vedomosti. Pracovný zošit je možné využiť pri frontálnej, ale aj individuálnej alebo skupinovej práci, prípadne na zadávanie domácich úloh. Nájdete tu úlohy, ktoré priaznivo ovplyvňujú rozvoj matematickej gramotnosti, a tiež úlohy, ktoré pomáhajú odhaliť a následne prekonať prvé prejavy dyskalkúlie. Pracovný zošit je možné využiť aj vo vyšších ročníkoch, a to nielen pri opakovaní učiva, ale aj pri práci s integrovanými žiakmi, ktorí majú problém zapamätať si číslice. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
2,94 € 3,09 €