Miloš Jesenský

autor

Tajemství měsíční jeskyně


Ve vyprávění pamětníků ze slovensko-polského pomezí existují zprávy o tajuplné jeskyni v oblasti Levočských vrchů. Proč je však přesná poloha jeskyně uchovávána v takové tajnosti? Zdá se, že je dílem vyspělé civilizace a poznatky z jejího výzkumu by silně otřásly naší představou o světě. Pátrání zavedlo autory mimo jiné ke skleněným tunelům pod kopcem Babia Góra, k obrovským kovovým objektům v podzemí Jakutska, k utajenému nálezu podivného humanoida v Kdyni a k řadě dalších nevysvětlených záhad v Evropě.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Zvony alebo kysucká kampanológia


Zvony sa nám svojím čarovným hlasom prihovárajú od narodenia až po poslednú cestu... Už sme pozabudli rozumieť ich reči. Naši predkovia vedeli podľa zvukov rozlíšiť, ktorý zvon sa ozýva a čo oznamuje, či niekde horí, či sa niekto porúčal na večnosť alebo či sa treba poberať na svätú omšu. Vykročte s nami za tajomstvami zvonov, po zabudnutých cestičkách Kysúc, po vŕzgajúcich schodoch v kostolných vežiach, obdivujte umenie zvonolejárov z rôznych končín Európy, spoznajte čudesné príbehy vzácnych zvonov. Kniha o kysuckých zvonoch, zvoniciach, tradíciách zvonolejárstva a ďalších kampanologických zaujímavostiach je prvou svojho druhu na Slovensku!
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Gorali


Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.
Vypredané
17,01 € 17,90 €

Utajené dějiny středověku


Myslíme si, že víme? Nebo je všechno jinak? Pravdu má Miloš Jesenský, když rozviklává tvrdošíjně přijímaný omyl o středověku jako o temné etapě stagnace lidské evoluce. Středověk byl pouze jiným pokračováním cesty, jejíž prach začaly vířit nohy prapředků před mnoha tisíciletími. Středověk netkvěl ve vzduchoprázdnu, ani nespadl s nebe. Spíše lze říci, že je čímsi jako oddechovým časem mezi civilizací pravěku, starověku a dnešní explodující technickou civilizací 21. století. Řada středověkých myslitelů znala prameny informací velmi starého data, které umožňovaly poučeným plout v hlubinách moře, vznášet se v ovzduší i létat ke hvězdám, ale též prodlužovat život, omlazovat těla, potlačovat zločinné sklony, vyrábět zlato i kovy na Zemi dosud neznámé. Starověk létal, létal i Šalomoun... Lze se pak divit, že středověcí konstruktéři se pokoušeli o totéž? Miloš Jesenský nás bude mnohdy uvádět v tichý úžas – na stránkách jeho knihy se setkáme s netradičními výklady burcujícími představivost a kreativitu. Jeho kniha je živá jako rtuť, čirá jako lesní studánka a plná inspirací. Čtěme, divme se, uvažujme a těšme se touto knihou, třebaže nebudeme vždy stejného názoru jako autor.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Juraj Jánošík


Juraj z terchovskej osady U Jánošov skončil svoju pozemskú púť v zime 1713 Liptovskom Mikuláši. I keď bol zbojníkom iba veľmi krátko, stal sa nepochybne najväčšou zbojníckou legendou strednej Európy. Ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval, jánošíkovská tradícia vstúpila do viacerých oblastí nášho duchovného dedičstva. A hoci sa o ňom napísalo už veľa, táto kniha vás presvedčí, že stále je čo objavovať. Kolektívna monografia pätnástich autorov a viacerých inštitúcií spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenejším spôsobom. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov, avšak štýlom, ktorý je zrozumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čitateľov, podáva historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia a mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení. Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrácií.
Na sklade 1Ks
17,01 € 17,90 €

Kelti


Starovekí bojovníci neožívajú len v románoch, ale aj v práci archeológov, geológov či speleológov. Vykročme po stopách starých Keltov v Žilinskom kraji. Z čriepkov, útržkov informácií a indícií skladáme prekvapivo plastický obraz ľudu púchovskej kultúry či keltských Kotínov. Nachádzame ich na Orave, v Turci, na Liptove, Hornom Považí i na Kysuciach. Od rieky Váh nad Divinku a ďalej cez Bysterec až na magický Havránok. Čas Keltov bol odmeraný bojmi o vlastnú existenciu, ktorú dokazujú nielen unikátne nálezy, ale aj stopy zvykov a názvov v našej prítomnosti. A keďže ich spisba mlčí, prihovárajú sa nám iní autori, často z ich nepriateľskej strany, aby napomáhali rekonštrukciu príbehu, na začiatku ktorého stáli hrdí ľudia, naplno prežívajúci svoju každodennosť. Svojím zápalom a odhodlaním vplývali aj na protivníkov, s ktorými bez bázne dokázali skrížiť meče v záujme zachovania rodu.
Vypredané
16,06 € 16,90 €

Žilinská župa v dejepise


V dejinách župy sa zrkadlia dejiny celého Slovenska. Bohato ilustrovaná publikácia ponúka prehľadný dejepis Žilinského kraja a jeho regiónov (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, horné Považie) od 9. storočia až po rok 1945, rozdelený na niekoľko tematických celkov. V úvode každej kapitoly ponúka výberový súbor úloh či študijných otázok, v závere kapitol súbor poznámok a námetov na zamyslenie. Dielo je užitočnou pomôckou nielen pre učiteľov a študentov dejepisu v Žilinskom kraji, ale pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať vlastnú minulosť a korene.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku


Dějiny alchymie patří k oblastem přírodních věd, jejichž studium patří k velmi obtížným, už proto, že tato nauka existovala téměř dvě tisíciletí, a objevila se na třech kontinentech. Na její dlouhé pouti nalézáme úspěchy i ztroskotání. Tím hlavním bylo u praktikující alchymie marné hledání kamene filosofů a transmutace obecných kovů v drahé chemickou či metalurgickou cestou, případně oběma najednou. Alchymisté netušili, že to není možné a právě tímto hledáním, ve skutečnosti marným, prokládali cestu budoucí chemii. Stejně neúspěšně skončily pokusy o přípravu univerzálního léku. To jsou jen dvě oblasti alchymie, která však zahrnovala mnohem více, jak to naznačuje tato kniha. Je zaměřena na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané, a je to oblast, kterou zahraniční odborná literatura vesměs opomíjí, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. I v něm se ale obvykle pozornost soustřeďuje na dvojici John Dee – Edward Kelley. Jednotlivé bloky knihy představují čtenáři rovněž domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Hlavním přínosem této knihy o historii alchymie je její zaměření na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané a zahraniční odbornou literaturou vesměs opomíjené, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. Jednotlivé části knihy představují čtenáři hostující i domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Přičemž právě poslední ze zmiňovaných oblastí byla dlouhou dobu doslova terra incognita zdejší historiografie. Jelikož však teritorium někdejší polsko-litevské unie zahrnovalo kromě Litvy i podstatnou část dnešní Ukrajiny a Běloruska, stejně jako byla vzájemně propojena historie česká a rakouská, potažmo slovenská a maďarská (uherská), nepředstavuje de facto předmětné pojednání jen dějiny alchymie na území Koruny české, Polska a Slovenska, nýbrž v celé střední a východní Evropě, navíc s přesahem na alchymistickou scénu regionů dalších, vzhledem k tomu, že na rozvoji středoevropské alchymie se podíleli renomovaní alchymisté němečtí, francouzští, angličtí, italští a švýcarští, i díky pobytu českých studentů na univerzitách v Německu, Francii a Itálii!
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Javorníky


Javorníky boli Stredozemné a Baltické more, čiže z juhu na sever, ale aj Bytčianske panstvo s hornými Kysucami, o ktorých rozvoj sa zaslúžila hlavná postava Javorníkov – palatín Juraj Turzo. Historická spriaznenosť s palatínom len potvrdzuje javornícky patriarchálny charakter. Predstavuje ho i tunajší najvyšší vrch Veľký Javorník. Ale kniha nie je len o osobách a veľkých skutkoch. Je o miliónoch rokov, kilometroch zlomov a litroch vôd, morských i horských. Je o pohorí, ktoré sa inak tvári z kysuckej i bytčianskej doliny, a úplne inak od Žiliny. Dá sa prejsť za jeden deň a pritom ponúka pútnikom i putujúcim množstvo zážitkov, ktoré poodhalia krásu prírody aj silu histórie. A ak už pôjdete po vlastných alebo na bicykloch či bežkách, nezabudnite počúvať kaplnky, krížne cesty, drevenice i sochy, ktoré prezradia svoje príbehy len občas. Máte čas na potulky po Javorníkoch? Ak áno, tak sa pohodlne usaďte a začítajte sa...
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

Daleká misie


„Nesmí se říkat to, co si člověk myslí a co by říci měl,“ stěžují si němečtí vědci Peter a Johannes Fiebagovi, kteří svou výzkumnou kariéru obětovali pátrání po mimozemské inteligenci. „Univerzitní systémy, které samy sebe potvrzují a jsou většinou naprosto zkostnatělé, podobně jako římská kardinálská kolegia, jen zřídka připustí, aby se na vedoucí místo dostali lidé, kteří smýšlejí jinak, kteří myslí v souvislostech a také dopředu. Smutným výsledkem je výchova směrem k vědci bez interdisciplinární páteře.“ Je smutným závěrem, že s oběma autory lze v mnoha případech souhlasit, přestože je třeba pro pořádek podotknout, že „římská kardinálská kolegia“ už dávno nejsou zkostnatělá, což bude pro mnoho čtenářů zřejmě udivující fakt, který bezprostředně souvisí i s ústřední myšlenkou této knihy. Je totiž určitě překvapující konstatování, že ačkoli je popsaná situace příznačná pro mnohé obory přírodních či společenských věd, pro progresivní křesťanskou teologii to v souvislosti s pátráním po mimozemském životě vůbec neplatí.
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

Lode mŕtvych


„Sme stratení, pri Bermudách všetko zmizlo. Naše dievčatá budú nariekať, ale nie dlho. Nič si nenahovárajme. Osušia si oči a potom si ich pekne namaľujú. Trochu si poplačú a hneď na nás zabudnú. A čo my na tejto lodi? Čo ostane po nás? Mená, ktoré občas zamrmle stará tetka, krátka modlitba v kostole, zoznam na desiatej strane novín, do ktorých si niekto zabalí kus rybaciny. Toto z nás pri Bermudách ostane.“ R. V. S. Redick Kniha je pokusom o vyvrátenie jedného z najväčších evergreenov uhorkových sezón novinárov – mýtu o bermudskom trojuholníku a jemu podobných legiend. Autori sa tým však nezriekajú svojej viery v existenciu neidentifikovateľných lietajúcich (UFO) a podmorských (USO) objektov. Tieto fenomény skutočne jestvujú, no ich existencia bola, ako sa domnievajú, nejedenkrát zneužitá na najhoršie činnosti, aké pozná tento svet – ilegálny obchod s drogami, zbraňami a iným vojenským materiálom, jedným slovom na rozosievanie buriny zločinu v tom rajskom kúte našej planéty, aký predstavuje oblasť Karibského mora. Ilustrácie Shutterstock/isifa
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

História alchýmie na Slovensku


Publikácia predstavuje prvé komplexné historiografické spracovanie alchýmie na území Slovenska. Autor populárno-vedeckou formou sprístupňuje čitateľovi významné skutočnosti, ktoré rozhodovali o alchymistickom dianí na tomto území a ktoré inšpirovali najvýznamnejších európskych alchymistov k návšteve Slovenska. V kontexte s európskym dianím prezentuje alchýmiu ako hľadanie dokonalosti, ktorú pre kovy znamenalo zlato (príprava kameňa mudrcov) a pre človeka dlhovekosť (príprava elixíru života). Vz ájomné prepojenie týchto dvoch snažení - technologického a filozofického, významne ovplyvnilo vývoj poznania a rozvoj prírodných vied v ďalšom období.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Tajomné miesta Slovenska


Objavujte iné Slovensko – krajinu záhad a tajomstiev, mysterióznych úkazov, čudesných pamiatok z dávnej minulosti, tajuplných symbolov a nápisov, neprebádaných podzemných priestorov, zakliatych budov, podivných udalostí, z ktorých tuhne krv v žilách! Dozviete sa tragických kliatbách, ktoré opantávajú ruiny starých hradov, o podivných úkazoch v domoch mestských katov, na miestach dávnych tragédií, o pokladoch, ktoré čakajú na objavenie... . Exkluzívny „mysteriózny bedeker“ pre vás pripravil renomovaný „záhadológ“ Miloš Jesenský. Zahŕňa dve stovky lokalít od Abranoviec po Žilinu a na pol tisícky vzrušujúcich záhad.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Bohové a astronauti


Spisovatelé a dobrodruzi, uvedení v tomto unikátním sborníku nám nenuceným způsobem nabízejí pohled na úkazy a jevy odmítané oficiální vědou. Nikomu nic nevnucují, nikoho nepřesvědčují. Pouze zajímavou a přitažlivou formou sdělují nejenom své názory a zkušenosti, ale také fakta a důkazy. Pomyslný základní kámen tohoto literárního žánru položili například Jacques Bergier s Louisem Pauwelsem. To když napsali dnes již legendární knihu Jitro kouzelníků. Samozřejmě, že v tomto směru nemůžeme opomenout vůbec nejznámějšího ze všech těchto autorů Ericha von Dänikena a jeho Vzpomínky na budoucnost. Pamětníkům se jistě také vybaví Velké otazíky českého průkopníka této literatury, Ludvíka Součka. Každý z autorů, jemuž je v této knize dán prostor, je svým způsobem jedinečný. Osobitý. Někdo se například zabývá tajemnou minulostí lidstva, jiný dává přednost spíše současným nevysvětlitelným jevům. Jedno však mají tito lidé společné – mají touhu seznámit čtenáře s neobyčejnými hmotnými či písemnými odkazy a jevy, z nichž leckteré nemají svůj původ ve „fyzickém“ světě a nedají se tudíž měřit a zkoumat běžnými vědeckými metodami. Tím ale nechci v žádném případě říci, že vše, s čím nás tito ve svém oboru často nesmírně vzdělaní lidé seznamují, se musí vždy pohybovat jen v oblasti fantazie. Naskýtá se otázka, zda je vůbec možné některé paranormální jevy jednoduše vysvětlit pomocí mechanistického pohledu na svět, na který je převážná část dnešní populace zvyklá. Lidé totiž hledají všude a ve všem logiku a takzvaný zdravý rozum. Jenomže v případě některých záhad to prostě jen tak jednoduše nejde. Podobně jako nelze logicky vysvětlit mnoho paradoxů kvantové mechaniky nebo Einsteinovy teorie relativity. A přesto nikdo netvrdí, že tyto teorie neplatí. Kniha Miloše Jesenského nám dává šanci poznat tyto nevšední lidi blíže. Prostřednictvím jejich knih, jejich autentických zážitků, často i jejich osudů. Abychom si pak znovu v celém dosahu uvědomili slova Alberta Einsteina, který svého času napsal, že záhady jsou věčným ohněm mládí. A k tomu ještě dodal: „To nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé.“ Danny Mackerle, autor předmluvy. Oproti slovenskému vydání je česká verze doplněna ještě o dva české autory. Kompletní seznam v knize uvedených autorů je uveden v abecedním pořadí: Jacques Bergier, Charles Berlitz, Johannes von Buttlar, Luc Bürgin, Erich von Däniken, Otomar Dvořák, Johannes Fiebag, Hartwig Hausdorf, Robert Leśniakiewicz, Ivan Mackerle, Arnold Mostowicz, Stanislav Motl, Jenny Randlesová, Zecharia Sitchin, Ludvík Souček, Immanuel Velikovsky, Michael White, Ivo Wiesner, Ludwig Zajdler.
Vypredané
13,35 € 14,05 €