Monika Jurčová

autor

Náhrada škody jako prostriedok nápravy v súkromnom práve


Zborník z XII. Lubyho právnických dní odráža rôznorodé diskusie na tému náhrady škody, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom bienále 17. a 18. septembra 2015 v Smoleniciach. Spoločným menovateľom príspevkov je ponímanie zodpovednostného systému ako prostriedku nápravy v súkromnom práve. Vďaka bohatému zastúpeniu európskych právnych vedcov (Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) má čitateľ zborníka jedinečnú možnosť v koncentrovanej podobe uchopiť aktuálne trendy v deliktnom práve, pričom zvýraznené sú najmä otázky nových úprav práva na náhradu škody, či už v podobe nových civilnoprávnych kódexov alebo vo forme akademických alebo oficiálnych návrhov. Zborník v rovnakej miere reflektuje aj aktuálne problémy právnej praxe v oblasti náhrady škody s presahom na súvisiace mechanizmy kompenzácie.
Na sklade 1Ks
18,26 € 19,22 €

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného 2. vydanie


Predkladaná publikácia má formu praktického prístupu k výučbe občianskeho práva. Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť obsahuje vo forme pracovných listov súbory krátkych prípadov, úloh, kontrolných a testových otázok, doplňovčiek a grafických znázornení vybraných právnych inštitútov, druhá časť obsahuje prípadové štúdie so širším záberom problematiky a zložitejším skutkovým stavom.
Vypredané
11,56 € 12,17 €

Spotrebiteľské právo


Spotrebiteľské právo je prvá učebnica na slovenskom trhu právnickej literatúry, ktorá sa koncentruje na túto problematiku komplexne. Predkladaná učebnica, systematicky spracúvajúca matériu ochrany spotrebiteľa, je dielom autorského kolektívu pod vedením doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD., z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a jeho súčasťou je JUDr. Veronika Borkovičová a JUDr. Marek Maslák. Vo všeobecnej časti učebnica kladie doraz na cyklus zmluvného vzťahu, predzmluvné štádium a kontrolu procesu uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy, možnosti jej obsahovej kontroly, zabezpečenie záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv, splnenie a právne následky nesplnenia zmluvy. V závere všeobecnej časti sa výklad venuje komplexne procesnej stránke ochrany spotrebiteľa (súdne a mimosúdne riešenie sporu, konkrétna, abstraktná kontrola). Druhá časť učebnice sa zaoberá frekventovanými zmluvnými typmi v spotrebiteľskom práve (kúpa, poskytovanie služieb) a sektorovými úpravami v cestovnom ruchu a v oblasti finančných služieb s osobitným zreteľom na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Tretia časť učebnice má interdisciplinárny presah, ktorého účelom je upozorniť na iné nazeranie na efektívnosť ochrany spotrebiteľa a právnych úprav ochranárskeho charakteru. Celou knihou sa prelínajú odkazy na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ. Prílohy slúžia na zjednodušené predstavenie kľúčových krokov pri identifikácii nekalých praktík podnikateľov a neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Vzhľadom na hĺbku spracovania problematiky je učebnica vhodná nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre sudcov, advokátov, pracovníkov správnych orgánov, spotrebiteľské združenia a celú aplikačnú prax.
Vypredané
20,71 € 21,80 €