Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Mária Kilíková

autor

Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve


Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy.

Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry - manažérky v multidisciplinárnom tíme. Zároveň má za cieľ naučiť kľúčovým manažérskym činnostiam sestry - manažérky na všetkých stupňoch riadenia. Je nevyhnutné riešiť otázku motivácie zamestnancov, často diskutovanú otázku implementácie procesu zmeny, implmentácie manažérskych funkcií a rolí sestry - manažérky v manažmente ošetrovateľstva. Očakáva sa aktívny záujem a tvorivý prístup k manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti od každej sestry bez ohľadu na jej funkčné zaradenie.

Vypredané
5,32 € 5,60 €

Základy metodiky vedeckej práce


Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupna sa ukoncuje vykonaním štátnej skúšky, súcastou ktorej je aj obhajoba záverecnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Záverecná práca a jej obhajoba sú neoddelitelnou súcastou štátnej záverecnej skúšky. Dokazuje schopnost študenta samostatne pracovat s teoretickou a klinickou stránkou riešeného problému, používat a orientovat sa v odbornej literatúre, pracovat s dalšími zdrojmi, napr. internetovými. Napísanie kvalitnej záverecnej práce kladie nároky na vedomosti a schopnosti študenta. Kedže vo väcšine prípadov ide o prvú samostatnú odbornú prácu väcšieho rozsahu, treba venovat primeranú pozornost tak príprave na vypracovanie, ako aj otázke písania a vlastnej obhajoby práce. Práca má mat štandardnú úpravu požadovanú vysokou školou a má rešpektovat formálne a citacné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru v zmysle všeobecných právnych predpisov a požiadaviek vysokej školy. Cielom tejto organizacnej normy je pomôct študentom pri zvládaní a riešení problémov s ktorými sa v tomto nárocnom procese stretávajú. Organizacná norma ako didaktická pomôcka študenta, vedúceho a oponenta záverecnej práce rešpektuje medzinárodné a slovenské štandardy, normy viažuce sa na obsah a formu písania záverecných a kvalifikacných prác. Okrem toho aplikujeme poznatky z odbornej literatúry a vlastné praktické skúsenosti.
Vypredané
11,20 € 11,79 €