% Zľavy na hry %

Martin Klimovič

autor

Spravodlivé diktáty pre 2. roč. ZŠ


Príručka s vyše 50 spravodlivými diktátmi určenými pre žiakov 2. ročníka ZŠ.– V diktátoch sa druháci stretnú iba s tými jazykovými javmi, ktoré by už mali ovládať.– Učiteľ alebo rodič nájde pri diktáte informáciu o osvojenom pravopisnom učive.– Diktáty sú rozsahovo primerané, monotematické. Pozostávajú takmer výlučne z jednoduchých viet, súvetia sú v nich výnimočne (zlučovacie súvetie so spojkou a).– Texty možno využiť ako nácvičné alebo ako kontrolné diktáty. Ich poradie kopíruje zvyčajné poradie osvojovania si pravopisu v 2. ročníku ZŠ.– Témy diktátov sú spojené so životom detí.– O tom, ako možno tému diktátu využiť pri práci s diktátmi, sa dočíta užívateľ v kapitole Metodické odporúčania.– Zo súboru vyše 40 textov si môže učiteľ alebo rodič okrem preberaného jazykového javu voliť primeraný text k príslušným vzdelávacím potrebám a aktuálnym možnostiam daného dieťaťa.– Diktáty sú rozčlenené podľa rozsahu (počet slov v diktáte), podľa náročnosti (frekvencia sledovaného javu v diktáte) a podľa témy diktátu.– Náročnosť diktátov je graficky označená podľa počtu precvičovaného pravopisného javu v diktáte.– Príručka obsahuje odporúčania pre rodičov a odporúčané metodické postupy pre učiteľov, ktoré môžu uľahčiť cestu k zvyšovaniu pravopisných znalostí detí bez stresu pre dieťa alebo pre rodiča.
U dodávateľa
5,17 € 5,44 €