Ján Kováčik

autor

Řešené příklady z matematiky


Rozsáhlý soubor řešených příkldů ze středoškolské matematiky jako vhodná příručka k opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy.
U dodávateľa
37,28 € 39,24 €

Matematika plus


Kniha oživuje matematiku o netradičné príklady a triedi vedomosti do nasledujúcich celkov: Základné školy: percentá, deliteľnosť, rovnice a nerovnice, priama a nepriama úmera, teória čísiel. Stredné školy: funkcie, pravdepodobnosť, geometria, priama a nepriama úmera, štatistika, slovné úlohy. Okrem toho zahŕňa praktické príklady z nasledujúcich oblastí: •výpočet percent, •výpočet úrokov, •výpočet výhodnosti splátok, •výpočet výhodnosti objemov a plôch, •výpočet pravdepodobností, ktoré nastávajú pri rôznych životných situáciách, •štatistické hodnotenie údajov.Pri riešeniach sú použité schematické vzorce, logické postupy, kombinačné pravidla, odhady náhod, kalkulácie. Pri výpočtoch sú využívané grafy a náčrty. Niektoré príklady sú riešené alternatívnymi spôsobmi s možnosťou porovnania výsledkov. Kniha bude neoceniteľnou pomôckou pre žiakov základných škôl pri príprave na celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (monitor), ako aj pre študentov stredných škôl pri príprave na maturitnú skúšku z matematiky. Zároveň ju isto ocenia pedagógovia podieľajúci sa na príprave žiakov a študentov na uvedené skúšky. Vďaka praktickým príkladom v nej nájde riešenia často sa vyskytujúcich situácií v bežnom živote aj každý so záujmom o matematiku (napr. pri posudzovaní rizík finančných ponúk a pod.).
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Riešenie príkladov z matematiky pre školy ekonomického a technického smeru


Publikácia obsahuje riešenia 1270 príkladov na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického a technického smeru. Zadania príkladov sú v súlade s požiadavkami jednotlivých vysokých škôl. Uchádzač má k dispozícii ucelené súbory všetkých typov a druhov príkladov potrebných na úspešné zvládnutie maturitných skúšok ako aj testu z matematiky pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu. Je to kniha, bez ktorej sa dnes nezaobíde ani jeden maturant či nádejný vysokoškolák.
Vypredané
4,39 € 4,62 €

Manuál derivácií a integrácií funkcií


Publikácia obsahuje 800 riešených príkladov. Je zameraná predovšetkým na získanie zručností v počítaní derivácií a integrálov. Využíva pritom vzťah medzi deriváciou funkcie a jej integráciou do pôvodnej funkcie s výrazným uplatňovaním vedomostí zo stredoškolskej matematiky.
Vypredané
2,40 € 2,53 €

Pravdepodobnosť a kombinatorika


Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie, politológie, ekonomiky, hier, technológie, porúch zariadení, havárií, medicíny, genetiky a rôznych možných životných situácií. Niektoré príklady vychádzajú z dejov, ktoré už nastali, a tak možno porovnávať skutočnosť s pravdepodobnostnými výpočtami. Ukážkou diagnostiky dejov v spoločnosti sú príklady zaoberajúce sa konaním silných a vplyvných (manažéri, politici, lobisti).Pomocou publikácie si čitateľ vie sám konštruovať rôzne životné deje a následne riešiť ich pravdepodobnostné hodnoty. Kombinatorika prezentuje v publikácii spôsoby stanovenia priaznivých a možných hodnôt rôznych dejov pri výpočtoch ich pravdepodobnosti. Metodicky je publikácia usporiadaná od jednoduchších riešení po zložitejšie, obsahuje príklady pre potreby študentov a učiteľov i pre širokú verejnosť.
Vypredané
13,48 € 14,19 €