% Zľavy na hry %

Dana Kovárová

autor

Mimočítankové čítanie 3 – pre ZŠ


Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu a prostredníctvom literárnych postáv predstavuje žiakom správny model konania a správania. Vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Opäť sa tu nachádzajú úlohy na očné pohyby, a najmä zrakovú diferenciáciu, ktoré pomáhajú precvičovať čitateľské zručnosti. Využíva rôzne formy práce žiakov a aj rôznorodú manipuláciu s textom: čítanie, písanie, rozprávanie, dramatizáciu i kresbu. Zošit obsahuje aj odporúčanú literatúru pre žiakov 3. ročníka.Každá téma obsahuje základnú (stálu) štruktúru:prípravná fáza (očná gymnastika, zraková diferenciácia, motivácia); rôzne formy čítania (skupinové, individuálne…) zaujímavého textu; rôznorodé úlohy na prácu s textom. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
4,32 € 4,55 €

Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ


Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka.Výhody práce s titulom:výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., precvičuje a upevňuje sa vnímanie a pravopis každého vybraného a príbuzného (odvodeného) slova, poskytuje dostatok rôznorodých cvičení pre rôzne typy detí, prácu so zošitom možno vhodne zaradiť do vyučovania (na individuálnu/skupinovú prácu) a na domáce precvičovanie. Pracovný zošit obsahuje kľúč správnych odpovedí a zoznam základných vybraných slov.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ


Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. Je určený na aktívnu prácu s textom, aplikáciu vlastných skúseností, rozširuje slovnú zásobu, podporuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami. Písanie, ústny prejav, pantomíma, spev i kresba sú rovnomerne zapojené do procesu práce s textom.Každá téma obsahuje základnú (stálu) štruktúru:prípravná fáza: očná gymnastika, zraková diferenciácia rôzne formy čítania: skupinové, individuálne… čítanie zaujímavého textu rôznorodé úlohy na prácu s textom
Vypredané
4,32 € 4,55 €

dostupné aj ako:

Zvládnime ľahko a hravo 1: Nielen vľavo a vpravo


Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na precvičovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie v 1. ročníku v rámci vyučovania alebo doma s rodičmi. Je možné využiť ho aj pre staršie deti s poruchami učenia alebo pre deti s odloženou školskou dochádzkou.Obsahuje množstvo zaujímavých a variabilných úloh na vyfarbovanie, dokresľovanie obrázkov, ale tiež na rozprávanie o obrázku. Využíva medzipredmetové vzťahy s prírodovedou, matematikou, telesnou a výtvarnou výchovou.Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
2,76 € 2,91 €

Zvládnime ľahko a hravo 2: Tvrdé a mäkké slabiky


Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie mäkkých slabík di, ti, ni, li a tvrdých slabík dy, ty, ny, ly, ktoré sa postupne samostatne alebo v protikladných dvojiciach precvičujú. Pracovný zošit má pevnú štruktúru, ktorá začína bankou slov na precvičenie výslovnosti, pokračuje krátkym textom a väčšina priestoru je venovaná úlohám. Žiak pracuje s výslovnosťou, ktorú intuitívne spája s pravopisom, číta, píše, triedi, rozlišuje, kreslí, dopĺňa (slová, slabiky, písmená), usporadúva (slová, slabiky), priraďuje obrázky a týmito činnosťami si osvojuje rôznorodou a pútavou formou náročné učivo. Nekladie sa tu dôraz na morfologické hľadisko pri písaní, ale na prirodzený fonetický protiklad mäkký – tvrdý, ktorý má oporu vo výslovnosti žiakov a ktorý by sa mal odraziť v ich pravopise. V závere pracovného zošita je časť, ktorá opakuje všetky prebrané slabiky. Komunikačné situácie rešpektujú požiadavky žiaka 2. ročníka ZŠ a autorky sa nezamerali iba na kognitívnu, ale aj na jeho emocionálnu a psychomotorickú doménu.
Vypredané
3,97 € 4,18 €

Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ


Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
4,32 € 4,55 €

dostupné aj ako:

Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra


Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole.Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s textom. Každá dvojstrana sa začína východiskovým textom, z ktorého vyplývajú všetky úlohy. Texty zahrnujú široký záber: beletriu, odborný text, krátke útvary či nesúvislé texty.Úlohy sú rôznorodé, logicky usporiadané a prepojené s inými predmetmi, čo napomáha pochopeniu daného gramatického problému aj cez medzipredmetové vzťahy.V súlade s platným ŠVP.Učitelia môžu okrem samotnej prípravy na Testovanie 5 využiť pracovný zošit aj na zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov pri nástupe na druhý stupeň ZŠ.Titul odporúča MŠVVaŠ SR.
Vypredané
7,94 € 8,36 €

Zvládnime ľahko a hravo 1: Nielen vľavo a vpravo


Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na precvičovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie v 1. ročníku v rámci vyučovania alebo doma s rodičmi. Je možné využiť ho aj pre staršie deti s poruchami učenia alebo pre deti s odloženou školskou dochádzkou.Obsahuje množstvo zaujímavých a variabilných úloh na vyfarbovanie, dokresľovanie obrázkov, ale tiež na rozprávanie o obrázku. Využíva medzipredmetové vzťahy s prírodovedou, matematikou, telesnou a výtvarnou výchovou.Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
2,76 € 2,91 €

Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ


Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: * výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., * precvičuje a upevňuje sa vnímanie a pravopis každého vybraného a príbuzného (odvodeného) slova, * poskytuje dostatok rôznorodých cvičení pre rôzne typy detí, * prácu so zošitom možno vhodne zaradiť do vyučovania (na individuálnu/skupinovú prácu) a na domáce precvičovanie.Pracovný zošit obsahuje kľúč správnych odpovedí a zoznam základných vybraných slov.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Lacná kniha Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ (-70%)


Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. Je určený na aktívnu prácu s textom, aplikáciu vlastných skúseností, rozširuje slovnú zásobu, podporuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami. Písanie, ústny prejav, pantomíma, spev i kresba sú rovnomerne zapojené do procesu práce s textom.Každá téma obsahuje základnú (stálu) štruktúru:prípravná fáza: očná gymnastika, zraková diferenciácia rôzne formy čítania: skupinové, individuálne… čítanie zaujímavého textu rôznorodé úlohy na prácu s textom
Vypredané
1,37 € 4,55 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ (-70%)


Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
1,37 € 4,55 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Pripravím sa do školy (-70%)


Publikácia je koncipovaná ako pracovný zošit pre deti vo veku 5 – 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Obsahuje sedem tém zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa v sociálno-emocionálnej, vedomostnej, telesnej i duševnej oblasti. Každá téma pozostáva z úvodného príbehu (rozprávky, príbehu zo života detí, hádaniek) spojeného s tematickým obrázkom a súboru úloh, ktoré sú obsahovo a motivačne prepojené s úvodným príbehom. Rovina rozvíjania komunikačných schopností, ktorá je pilierom každej témy, je mimoriadne dôležitá: deti sa učia rozprávať, počúvať s porozumením, rozvíjajú svoju reč, tvorivosť a fantáziu. Cieľom nasledujúcich tematických aktivít je precvičiť základné kognitívne a percepčné schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska dosiahnutia školskej zrelosti, úspešného zvládania základov čítania, písania a počítania v prvom ročníku základnej školy. Autorky – renomované odborníčky v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva – vytvorili pre učiteľa (rodiča) ako doplnok metodickú príručku, v ktorej spracovali nielen odporúčania a rady, ako s pracovným zošitom efektívne pracovať, ale spomenuli aj najčastejšie problémy detí v oblasti grafomotoriky, rečového prejavu, správneho sedenia a držania tela atď. v tomto vekovom období. Pracovný zošit s metodickou príručkou je užitočnou pomôckou pre každé dieťa predškolského veku. Učiteľky (rodičia) nájdu v ňom systematické kroky na každodennú, vekuprimeranú, hravú prípravu detí do školy.
Vypredané
0,87 € 2,90 €

dostupné aj ako:

Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. ročník


Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. (Alena Kurtulíková, Dana Kovárová) ŠkolaZákladné školy [44] PredmetSlovenský jazyk a literatúra [44] Ročník3. ročník [44] Príspevok MŠSRnie [44] Vyčistiť filter Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. od Alena Kurtulíková, Dana Kovárová z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana dot 2012 SK jazykAutor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana Rok vydania: 2012 EAN: 9788071589693 Počet strán: 32 Typ tovaru: zošitová zošitová Jazyk: slovenský Rozmery: 148x210 mm Ročník: 3. ročník Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Škola: Základné školy Žáner: Učebnice, monografie, slovníky ISBN: 978-80-7158-969-3 Dostupnosť: Vypredané Bežná cena 2,30 € -17% Naša cena 1,90 € Viac o knihe Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. (Alena Kurtulíková, Dana Kovárová) Metodické poznámky sú užitočnou príručkou pre učiteľa na čo najefektívnejšie využitie potenciálu pracovného zošita Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ. Skladajú sa z dvoch častí. V prvej nájdeme teoretický úvod o čítaní, jeho funkciách i problémoch pri osvojovaní si čítania. Špeciálne sa autorky venujú problematike dyslexie. V závere teoretickej časti sú odporúčania pre učiteľa i rodiča na prácu s dyslektickým žiakom. V druhej časti metodických poznámok sú analyzované a komentované všetky úlohy z pracovného zošita metodickými pokynmi a pri väčšine sa nachádzajú aj odporúčania pre učiteľa navyše. Na záver autorky pripojili nácvičnú tabuľku špecializujúcu sa na spoluhláskové skupiny. Metodické poznámky sú spracované podľa požiadaviek ŠVP a sú odporúčané Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. ročník (-70%)


Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. (Alena Kurtulíková, Dana Kovárová) ŠkolaZákladné školy [44] PredmetSlovenský jazyk a literatúra [44] Ročník3. ročník [44] Príspevok MŠSRnie [44] Vyčistiť filter Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. od Alena Kurtulíková, Dana Kovárová z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana dot 2012 SK jazykAutor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana Rok vydania: 2012 EAN: 9788071589693 Počet strán: 32 Typ tovaru: zošitová zošitová Jazyk: slovenský Rozmery: 148x210 mm Ročník: 3. ročník Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Škola: Základné školy Žáner: Učebnice, monografie, slovníky ISBN: 978-80-7158-969-3 Dostupnosť: Vypredané Bežná cena 2,30 € -17% Naša cena 1,90 € Viac o knihe Metodické poznámky k mimočítankovému čítaniu pre 3. roč. (Alena Kurtulíková, Dana Kovárová) Metodické poznámky sú užitočnou príručkou pre učiteľa na čo najefektívnejšie využitie potenciálu pracovného zošita Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ. Skladajú sa z dvoch častí. V prvej nájdeme teoretický úvod o čítaní, jeho funkciách i problémoch pri osvojovaní si čítania. Špeciálne sa autorky venujú problematike dyslexie. V závere teoretickej časti sú odporúčania pre učiteľa i rodiča na prácu s dyslektickým žiakom. V druhej časti metodických poznámok sú analyzované a komentované všetky úlohy z pracovného zošita metodickými pokynmi a pri väčšine sa nachádzajú aj odporúčania pre učiteľa navyše. Na záver autorky pripojili nácvičnú tabuľku špecializujúcu sa na spoluhláskové skupiny. Metodické poznámky sú spracované podľa požiadaviek ŠVP a sú odporúčané Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
0,78 € 2,60 €

dostupné aj ako: