Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Anna Krišková

autor

Profesionálne opatrovateľstvo


Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučovanie; starostlivosť o odev; spánok, oddych; starostlivosť o bezpečnosť vlastného prostredia s využitím prístupu opatrovateľského procesu a dokumentácie. Študenti odborov, v ktorých problematika opatrovania seniora má svoje miesto, ako aj členovia rodiny opatrovaného môžu na základe získaných informácií upravovať svoj vlastný proces opatrovania. Optimálne zvládnutie problematiky odborných postupov pri opatrovaní je žiaduce zo strany opatrovateľa i opatrovaného. Vzájomným vzťahom, ktorým napomôžeme zlepšenie kvality života človeka a úrovne kvality poskytovaných služieb človeku je cieľ, ku ktorému smerujeme.
Na sklade 5Ks
4,75 € 5,00 €

Profesionálne opatrovatelstvo - úvod do teórie


Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery, schopných aktívne fungovať a obohacovať spoločnosť. Opatrovateľstvo ako disciplína formuje základy uceleného súboru poznatkov a vedomostí, ktoré napomôžu porozumieť seniorovi a jeho opatrovateľským potrebám a tiež pri utváraní zručností každodenného opatrovania seniora v jeho prirodzenom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb. Očakávame, že študenti odborov starostlivosť o seniorov, opatrovateľstvo, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a zamestnanci zariadení opatrovateľskej služby, členovia rodiny a blízke podporné osoby seniorov, ktorí pomoc vyžadujú, nájdu v texte východisko k riešeniu niektorých opatrovateľských činností. Kniha, ktorú máte v rukách, je zameraná na všeobecné podmienky opatrovania a starostlivosti o seniorov. Je prvou časťou, na ktorú nadväzujú ďalšie, ktoré problematiku opatrovateľskej praxe a teórie doplňujú a rozširujú. Kniha vznikala na základe potrieb praxe. Míľnikom vo vývoji opatrovateľského vzdelávania je etapa prechodu od jednotlivých krátkodobých kurzov, nezriedka spornej kvality, organizovaných rozmanitými organizáciami, k procesu budovania systematického školského vzdelávania, ktoré smeruje k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon odborných činností opatrovateľa. Veríme, že spoločne prispejeme k rozvoju kvalitného opatrovateľstva a napomôžeme dôstojný, kvalitný a šťastný život osobám, ktoré pomoc opatrovateľa potrebujú.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Opatrovateľstvo


Opatrovateľstvo si zasluhuje pozornosť nie len pre trendy starnutia populácie, narastanie počtu ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj z dôvodu zabezpečovania služieb, ktoré reflektujú terajšie a ich budúce potreby, rozsah, formy, ponuky v oblasti opatrovania a starostlivosti. Všeobecne podporovaným postojom je zotrvanie klienta v domácom prostredí, nie v inštitúcií. Text knihy nadväzuje na predchádzajúce publikácie, ktoré zahrňovali oblasti opatrovania, proces dokumentovania a základy konceptov pre odbor opatrovateľstva. Klientom v rodine, ktorý je odkázaný na pomoc môže byť dieťa, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), senior. Kniha v porovnaní s ostatnými publikáciami v oblasti opatrovania je unikátna tým, že obsahuje okrem všeobecne platných popisov činností v zariadeniach sociálnych služieb aj popisy vyžadovaných odborných činností realizovaných u klienta v prirodzenom prostredí, v domácnosti. Odborné činnosti začleňujú spôsobilosť porozumieť rodine funkčnej/dysfunkčnej, utváraniu vzťahov a stanovovať očakávané výsledky u klienta. Klient, člen rodiny, rodina ako celok a formálny poskytovateľ (opatrovateľ v pracovnom pomere) sú nevyhnutne účastníkmi procesu a tvoria špecifický koncept. Text je určený rodinám v situácii opatrovania člena domácnosti, opatrovateľom, ktorí vykonávajú denne svoje zamestnanie v rodinách alebo v zariadení sociálnych služieb a študentom v odboroch opatrovateľstva, starostlivosti.
Predpredaj
18,89 € 20,99 €

Ošetrovateľské techniky


Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného pacienta. Možno ich využiť aj pri uspokojovaní ošetrovateľských potrieb v rodine či komunite. Cielene sú zamerané na posúdenie, rozhodnutie, vykonanie a vyhodnotenie výsledku zdravia pacienta, ktorý sa dosiahol sesterskými činnosťami. Obsahujú klasifikácie sesterských činností s cieľom podporiť komunikáciu zdravotníkov, odborných inštitúcií a verejnosti.
Vypredané
23,75 € 25,00 €