! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jarmila Kristová

autor

Komunikácia v ošetrovateľstve (4.vyd.)


Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces, ktorého súčasťou je zainteresovaný vzťah determinovaný prvkami terapeutickej komunikácie. Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou (okrem skupiny pacientov, ktorí z najrôznejších príčin nemôžu alebo nevedia komunikovať), pretože jeho komunikačný štýl sa zásadne nelíši od toho, ktorý si osvojil a používal pred chorobou. Rola komunikátorky v povolaní sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít. Má široké uplatnenie a bez nej nemôže sestra realizovať ďalšie roly a ani ošetrovateľský proces. Prostredníctvom komunikácie získava informácie od pacienta, informuje ho, ovplyvňuje, presviedča, motivuje, povzbudzuje, edukuje, vysvetľuje, odporúča, hodnotí a získava pre spoluprácu. V neposlednom rade jej komunikácia umožňuje nadviazať s pacientom kontakt, lepšie ho vnímať, pozorovať, ale predovšetkým ho chápať. V štvrtom vydaní vysokoškolskej učebnice autorka upravila, prepracovala a doplnila niektoré textové pasáže v pôvodnom formáte a doplnila nové kapitoly, ktoré odrážajú potrebu aktuálneho spoločenského diania. Jednotlivé kapitoly sú spracované z globálneho aspektu s následnou implementáciou informácií na podmienky ošetrovateľského prostredia. Vysokoškolská učebnica má pomôcť študentom vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo a odborníkom v ošetrovateľstve, ako aj študentom v študijných programoch pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy a odborníkom zo zdravotníckej praxe pochopiť proces sociálnej a profesionálnej komunikácie, uvedomiť si, zhodnotiť a aktívne a adekvátne rozvíjať vlastný spôsob vyjadrovania a komunikovania a následne uplatňovať komunikačné zručnosti v interakcii s pacientom. Profesionálna komunikácia je nástrojom pacientsky orientovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Teleošetřovatelství


Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí. V rámci teleošetřovateltví se rozšiřují profesní role sestry o novou roli – roli telesestry. V oblasti multimédií, zobrazovacích metod, telekomunikací je zaznamenáván neustálý pokrok, jsou cenově dostupnější a tím se i teleošetřovatelství stává stále více proveditelné a přístupné pro širokou populaci. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta. Nový ošetřovatelský přístup implementován do ošetřovatelské praxe prezentuje názory a zájem sester o jeho praktickou aplikaci i implementaci teleošetřovatelství do ošetřovatelské praxe.
Na sklade 2Ks
4,13 € 9,96 €

Komunikácia v ošetrovateľstve


Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou, pretože jeho komunikačný štýl sa zásadné nelíši od toho, čo si osvojil a používal pred chorobou. Sestra však v prístupe k pacientovi nevystačí s komunikačnými spôsobmi používanými vo vlastnom osobnom živote. Je nevyhnutné, aby si profesionálne komunikačné praktiky cielene osvojila. Komunikačná spôsobilosť predpokladá: Zvládnutie teoretických východísk sociálnej komunikácie. Osvojenie teoretickej základne sesterskej profesionálnej komunikácie. Tréning v efektívnych komunikačných stratégiách. Rola komunikátorky v postavení sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít.
Vypredané
7,57 € 7,97 €

Komunikácia cvičenia


Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy.Z OBSAHU Úvodná inštruktáž k praktickým komunikačným cvičeniam Sociálna komunikácia Neverbálna komunikácia Verbálna komunikácia Rozhovor me dzi sestrou a pacientom Komunikácia v ošetrovateľstve Empatia v práci sestry Komunikácia vo vzťahu k ošetrovateľskému procesu Komunikácia s handicapovaným pacientom Komunikácia s pacientom s problémovým správaním Komunikácia s detským pacientom Komun ikácia s návštevami pacienta Evalvácia a devalvácia Asertívne správanie v sesterskej profesii Psychoterapeutické komunikačné prvky Literatúra
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Komunikácia v ošetrovateľstve


Učebnica je určená na výučbu komunikácie študentov vysokoškolského štúdia. Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry ku pacientovi. Rola komunikátorky v povolaní sestry je ýznamná a zasahuje do všetkých oblastí jej a ktivít. Komunikácia umožňuje nadviazať s pacientom kontakt, lepšie ho vnímať, pozorovať, ale predovšetkým ho chápať.
Vypredané
7,57 € 7,97 €