Ladislav Kupka

autor

Praktický sprievodca pozemkom ako predmetom vlastníctva a aktívnou hodnotou v konaní o dedičstve


Cieľom tejto publikácie je poskytnúť určitý kvalitný sumár nielen teoretických informácii, ale i praktických postrehov, skúseností, návodov, ako postupovať, ak sa jej čitateľ stretne s problémom súvisiacim s pozemkovým vlastníctvom, nadobúdaním vlastníctva, scudzením vlastníctva k pozemku, problematikou držby a vydržania pozemku, reštitúciami pozemkového vlastníctva, ale svoje miesto si v tejto publikácii našli i odpovede na niektoré praktické problémy súvisiace so zápismi vlastníckych a iných práv k pozemku. V neposlednom rade poslúži ako praktický návod tomu, kto sa stretne s problematikou pozemku ako predmetu konania o dedičstve. Táto publikácia bude nepochybne užitočnou pomôckou nielen každému vlastníkovi pozemku či záujemcovi o kúpu alebo predaj pozemku, realitnému maklérovi či zamestnancovi realitnej kancelárie, ale aj členom samosprávnych stavovských organizácií notárov či advokátov a rovnako aj tým študentom právnických fakúlt, ktorí sibudú chcieť rozšíriť obzor svojich vedomostí.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Dedičské právo hmotné II - doplnené a prepracované vydanie


Publikácia je doplneným a prepracovaným pokračovaním Dedičského práva hmotného. Autor sa venuje zásade nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poručiteľa, predpokladom dedenia, spôsobu a následkom odmietnutia dedičstva, predpokladom a následkom dedičskej nespôsobilosti, dôvodom a následkom vydedenia, prechodu dlhov dedičstva ťažiacich, ako aj jednotlivým dedičským titulom, ktorými sú zákon a závet, inštitút povinného dedičského dielu, náležitosti a spôsob zrušenia závetu, potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov a v neposlednom rade ochranou dediča, ktorého dedičské právo vyjde najavo až po prejednaní dedičstva. Publikácia je určená pre právnikov z aplikačnej praxe, notárom, sudcom, koncipientom, vyšším súdnym úradníkom, študentom a taktiež všetkým, ktorých sa dedenie priamo či nepriamo dotýka.
Vypredané
23,75 € 25,00 €

Dedičské právo hmotné


V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné zásady dedenia, medzi ktoré patrí už spomenutá zásada nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poruči¬teľa, predpoklady dedenia, spôsob a následky odmietnutia dedičstva, predpoklady a následky dedičskej nespôsobi¬losti, dôvody a následky vydedenia, prechod dlhov dedič¬stvo ťažiacich, jednotlivé dedičské tituly, ktorými sú zákon a závet, inštitút povinného dedičského dielu, náležitosti a spôsob zrušenia závetu, potvrdenie dedičstva a vyporiada¬nie dedičov a v neposlednom rade ochranou dediča, ktorého dedičské právo vyjde najavo až po prejednaní dedičstva.
Vypredané
19,00 € 20,00 €