Láma Nydahl

autor

Buddhistická kniha o smrti a znovuzrodení


Láma Ole Nydahl vo svojej Buddhistickej knihe o smrti a znovuzrodení opisuje rôzne zážitky v procese umierania a vysvetľuje stav medzi smrťou a znovuzrodením.
Na sklade 1Ks
9,03 € 9,50 €

Velká pečeť - Prostor a radost bez hranic


Lama Ole Nydahl komentuje svěžím a aktuálním způsobem významný starý buddhistický text o podstatě mysli. Velká pečeť popisuje cestu a cíl buddhismu Diamantové cesty a umožňuje čtenářům hlubší vhled do podmíněné a absolutní skutečnosti našeho světa.
U dodávateľa
12,58 € 13,24 €

Buddhovia zo strechy sveta


Na konci šesťdesiatych rokov sa vybrali Ole a Hannah Nydahloví na svadobnú cestu do Nepálu. Tam spoznali 16. Karmapu, hlavu línie Karma Karma Kagjü, ktorý im odovzdal učenia Diamantovej cesty. Ich cesta sa zároveň stala stretnutím kultúry Východu a Z ápadu. 16. Karmapa ich požiadal, aby náuky Diamantovej cesty šírili na Západe a zlúčili z dvoch tak rozdielnych kultúr to najlepšie. Láma Ole dodnes založil takmer 300 centier línie Karma Kagjü pod priamym vedením Gjalwu Karmapu, teraz 17. inkarnácie Thajä Dordže. V Mojej ceste k lámom Ole Nydahl približuje atmosféru prvého stretnutia s náukami a učiteľmi Diamantovej cesty. Zároveň sviežim a originálnym štýlom približuje učenia ľuďom zo Západu. (Slovenská verzia upraveného a rozšíreného nemeckéh o vydania knihy Die Buddhas vom Dach der Welt, v pôvodnej českej verzii známa pod názvom Moje cesta k lamům.)
U dodávateľa
9,44 € 9,94 €

Budhistická kniha o láske


Láma Ole Nydahl pôsobivo popisuje to, čo odporúčal Buddha - aby partnerstvo prinášalo šťastie partnerom a ich okoliu. Buddha učí, že sami vytvárame terajšie životné situácie a máme nekonečne veľa možností, ako ich meniť a tvoriť. Láska a partnerstvo sú chápané ako základ pre rast a rozvoj a súčasne ako možnosť, ako prekonávať svoje osobné obmedzenia až do ich úplného odstránenia.
U dodávateľa
10,26 € 10,80 €

Veľká pečať


Priania Veľkej pečate, ktoré v tejto knihe láma Ole Nydahl komentuje sviežim a moderným jazykom, sú klasickým dielom 3. Karmapu Rangdžunga Dordže (1284 - 1339). Tento krátky text o prirodzenosti mysle v 25 veršoch poetickými obrazmi objasňuje najvyššie učenia školy Karma Kagjü. Pohľad Veľkej pečate sa prirovnáva k maľovaniu na vodnú hladinu. Všetko je v súlade v okamihu a samé o sebe, no ešte kým sa objavuje, samé aj mizne. Také je aj osvietené konanie, tu a teraz, mimo očakávaní a obáv, bez lipnutia a odmietania.
Na sklade 1Ks
16,91 € 17,80 €

O bohatstve mysle


Len naša myseľ dokáže zažívať štastie. Kto hľadá trvalé šťastie vo vonkajšom svete, márni svoj čas. Sláva, autá ani domy nás nemôžu urobiť trvalo šťastnými. Ten, kto sa ale pokúsi spoznať myseľ samu o sebe, je múdry. Nájde skutočné naplnenie, pretože žiarivosť mysle je neobmedzená.Láma Ole Nydahl je ako jeden z mála ľudí zo Západu plne kvalifikovaný láma v buddhistickej tradícii Karma Kagju. Spolu s manželkou Hannah sa v r. 1969, počas svojej svadobnej cesty do Nepálu, stretli so 16. Gjalwa Karmapom, hlavným predstaviteľom školy Karma Kagju, a stali sa jeho prvými západnými žiakmi. Po ukončení trojročného štúdia buddhistickej filozofie a intenzívneho meditačného tréningu ich Karmapa požiadal, aby sa vrátili do Európy a priniesli buddhizmus diamantovej cesty na Západ.
U dodávateľa
5,51 € 5,80 €

Otázky a buddhistické odpovědi


V této knize naleznete výběr z otázek a odpovědí, které zazněly během přednášek a kruzů vedených lamou Olem Nydahlem v České republice v letech 1994-2009. Buddhismus lze popsat prostřednictvím tří pilířů. Prvním jsou informace podložené kritickými otázkami a ověřitelnými odpověďmi. Druhý pilíř umožňuje prověřit Buddhova učení na úrovni prožitku a říká se mu meditace. Díky třetímu pilíři neztrácíme v každodenním životě zkušenosti získané v meditaci, nazývá se udržování dosažené úrovně. Tradičně se těmto pilířům říká pohled , meditace a jednání. Buddha učil čtyřicet pět let a předal osmdesát čtyři tisíc různých učení. Cílem této knihy není zprostředkovat buddhismus v celé jeho šíři. Obsahuje učení linie tibetského buddhismu Diamantové cesty Karma Kagjü. Učení předávaná z učitele na žáka před 2500 lety v Indii, před 1000 lety v Tibetu a v současnosti v laických centrech buddhismu Diamantové cesty na Západě. Přejeme vám, abyste v knize našli inspiraci, která vnese do vašeho života ještě více svobody a radosti.
Na sklade 1Ks
8,22 € 8,65 €

O smrti a znovuzrození


Kniha O smrti a znovuzrození přináší pohled tibetského buddhismu Diamantové cesty na proces umírání a vysvětluje, co se děje po smrti, kdy mysl zpracovává všechny prožité dojmy, na základě kterých se opět rodí do lidské nebo jiné formy existence.Smrt je stále v kolektivním vědomí společnosti tajemnou černou dírou, a proto je jakákoli znalost, zkušenost nebo pochopení v této oblasti nesmírně důležité. Kniha z toho důvodu není určena pouze buddhistům, ale je psána tak, aby byla užitečná každém u, kdo chce získat povědomí o tom, jak při umírání pomoci přátelům či rodině. Zároveň kniha nabídne čtenářům i hlubší a praktické informace o metodách, díky kterým se lze naučit pracovat se svou myslí během umírání a smrti. Kniha je rozdělena do deví ti kapitol, z nichž první připojuje k tématu smrti a umírání kontext dnešní vědy. Druhá kapitola pojednává obecněji o buddhismu a jeho učení. Ve třetí kapitole se popisuje průběh toho, když někdo umírá, a způsoby, jakými lze zlepšit podmínky umírání. Ve čtvrté kapitole se autor začíná zabývat procesem umíráním a popisuje to, co se umírajícímu děje. Pátá kapitola vypráví o tom, co můžeme dělat, abychom pomohli někomu, kdo umírá. Následující kapitola ukazuje, jak proces umírání a samotné smrti vyu žít k rozvoji. V sedmé kapitole následují učení o mezistavech (tib. bardo). Osmá kapitola se zabývá podrobněji praxí přenosu vědomí (tib. phowa), a popisuje její různé druhy a možnosti, které nabízejí. V deváté kapitole se píše o učitelích, které lam a Ole Nydahl potkal, a o tom, jak zemřeli. Kniha končí vyprávěním o smrti 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho.
U dodávateľa
11,17 € 11,76 €

Ako sa veci majú


Západný učiteľ budhizmu odovzdáva učenie, ktoré získal počas rokov strávených v Himalájach od jedného z najväčších majstrov meditácie. Kniha inšpiruje čitateľa, aby prostredníctvom meditácie hľadal a nachádzal odpovede na základné otázky bytia, objavil svoje poslanie na Zemi a prispel k svojmu vnútornému rastu a vývoju. Slovenský preklad Juraj Turek
Na sklade 3Ks
7,22 € 7,60 €

Jazda na tigrovi


Láma Ole Nydahl je plne kvalifikovaným lámom a učiteľom meditácie v tradícii línie Karma Kagjü tibetského buddhizmu. V roku 1969 sa spolu s manželkou Hannah stali prvými západnými žiakmi J.S. 16. Gjalwa Karmapu, hlavného predstaviteľa línie Karma Kagjü, ktorá kladie dôraz na prehlbovanie môdrosti cez priamu meditačnú skúsenosť mysle. Po ukončení trojročného štúdia buddhistických náuk a intenzívneho meditačného tréningu 16. Karmapa Oleho a Hannah požiadal, aby všetko, čo sa naučili, zdieľali v celom slobodnom svete s každým, kto o to prejaví záujem. Láma Ole odvtedy šíri požehnanie línie, cestuje a učí takmer každý deň v inom meste. Hĺbka jeho poznania a sviežosť učení, ktoré, rovnako ako jeho predchodcovia v iných kultúrach, podáva spôsobom zrozumiteľným v našom západnom svete, inšpiruje tisíce ľudí na prednáškach či meditačných ústraniach. Kniha Jazda na tigrovi je strhujúcim opisom prvých dvadsiatich rokov tejto nekončiacej sa práce. Láma Ole priamym a nesentimentálnym štýlom rozpráva o výzvach, radostiach i nástrahách prenosu nadčasovej múdrosti buddhizmu na Západ. Delí sa s nami o svoje pozorovania a neskrýva ani chyby pri opise zdravých i nezdravých tendencií z pohľadu Buddhovho jediného priania: aby sa potenciál mysle každej bytosti naplno rozvinul na úžitok všetkých v nadšasovú blaženosť a múdrosť.
Na sklade 1Ks
13,78 € 14,50 €

Jízda na tygrovi - Jak se buddhové dostali na Západ


Buddhistické metody umožňují přechod ze stavu nevědomosti, v němž se momentálně nacházíme, do stavu naprostého vhledu do naší mysli. Kniha je volným pokračováním knihy Moje cesta k lamům. Lama Ole Nydahl a jeho žena Hannah strávili tři roky v Himalájích, kde se učili přímo od 16. Karmapy, hlavy linie Karma Kagjü. Vrátili se zpět s nelehkým úkolem, zprostředkovat hluboké a nadčasové učení tibetského buddhismu lidem ze Západu. Díky této knize můžeme vycítit nezdolnou aktivitu lamy Oleho Nydahla, díky které během 40 let vzniklo po světě bezmála 600 center buddhismu Diamantové cesty. Téměř čtyři sta stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Lacná kniha Jízda na tygrovi (-70%)


Volné pokračování knihy Moje cesta k lamům. Téměř čtyři sta stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě. Vzhledem k otevřenému přístupu k problémům je tato kniha trnem v oku mnoha lidem s politicky korektním vystupováním. Přepracované a doplněné vydání.
Na sklade 1Ks
3,96 € 13,20 €

dostupné aj ako:

Jak se věci mají


Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost. Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která Lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem a v celé jejich šíři. Současně ukazuje, čím mohou prakticky obohatit náš život a jak můžeme s jejich pomocí využívat všech každodenních situací jako příležitostí k rozvoji. Rozšířená verze knihy: jedná se o novou knihu, která obsahuje více než třetinu nového textu oproti starší verzi stejnojmenné knihy.
Na sklade 1Ks
9,82 € 10,34 €

Jízda na tygrovi


Volné pokračování knihy Moje cesta k lamům. Téměř čtyři sta stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě. Vzhledem k otevřenému přístupu k problémům je tato kniha trnem v oku mnoha lidem s politicky korektním vystupováním. Přepracované a doplněné vydání.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

dostupné aj ako:

Moje cesta k lamům


Nové přepracované vydání oblíbené knihy od lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních lidí ze Západu, kteří obdrželi titul lama , tj. učitel v tradici tibetského buddhismu. Tato kniha je nejen zajímavým cestopisem popisujícím putování Oleho Nydahla a jeho ženy Hannah do Himálaje, ale také jejich první kontakty s tibetským buddhismem, jeho učiteli a nejrůznějšími posvátnými místy v krajích, kde se tato tradice buddhismu praktikuje nebo praktikovala v minulosti.
Vypredané
11,10 € 11,68 €