Ivica Lazúrová

autor

Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi


Monografie, která vznikla na základě velmi úzké spolupráce předních českých a slovenských odborníků, je svého druhu první publikací poskytující nejnovější poznatky o klinické diagnostice a léčbě nádorů nadledvin. Mimořádný pokrok v zobrazovacích a bi ochemických metodách umožňuje tento typ nádorů diagnostikovat v současné době stále častěji, nejnovější studie prokazují, že nádor nadledvin postihuje zhruba 5-10% populace. I když se u většiny pacientů jedná pouze o benigní a hormonálně nefunkční ná dory, je zapotřebí je odlišit od nádorů, které produkují hormony či vykazují známky malignity. Nesprávné rozlišení funkčních nádorů od nádorů nefunkčních či maligních lézí od benigních vede ve většině případů ke katastrofálním důsledkům. Publikace je koncipována tak, aby její text byl dobře srozumitelný a aplikovatelný na běžnou klinickou praxi, nejen v ordinaci endokrinologů, internistů, praktických lékařů, ale i jiných specialistů (zejména onkologie, pediatrie), a aby rovněž posloužil studen tům medicíny.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Interná propedeutika


V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích metódach v internej medicíne. Prvé vydanie tejto učebnice a neskôr jej druhé, prepracované vydanie z roku 1991 vzbudili veľký ohlas a obľubu medzi študentmi lekárskych fakúlt a internistami na celom Slovensku, ale aj v Českej republike. V posledných rokoch novodobá medicína ponúka veľké množstvo laboratórnych a zobrazovacích metód, čo vedie k tendencii podceňovať anamnézu a základné fyzikálne vyšetrovacie metódy. Takýto postup nie je správny, pretože povrchná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie môžu viesť k nesprávne vytýčenému diagnostickému algoritmu. Výsledkom je potom jednak stanovenie nesprávnej diagnózy, jednak množstvo zbytočných vyšetrení u pacienta, čo v konečnom dôsledku nielenže finančne zaťažuje naše zdravotníctvo, ale zaťažuje aj chorého, ktorý sa k diagnóze často dopracuje až po dlhom období ambulantnej či hospitalizačnej „turistiky“. Na druhej strane niektoré fyzikálne vyšetrovacie metódy ustupujú do úzadia a stali sa obsolétnymi, keďže sa nahrádzajú bežnými zobrazovacími metódami, ktoré v minulosti nemal každý lekár k dispozícii. Preto cieľom tejto učebnice bolo aktualizovať anamnestické postupy a fyzikálne vyšetrovacie metódy a vyplniť medzeru v príprave študentov na skúšku z predmetu Interná propedeutika a Interná medicína po viacerých rokoch. Obsahom tejto knihy je len anamnéza a fyzikálne vyšetrovacie metódy, pretože tie sú hlavnou náplňou predmetu Interná propedeutika. Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia sú spravidla súčasťou učebníc internej medicíny, preto sme ich do tejto učebnice nezahrnuli. Kniha je v prvom rade určená študentom na prípravu v rámci predmetu Interná propedeutika a na prípravu pred štátnou záverečnou skúškou z predmetu Interná medicína. Veríme, že si nájde svoje miesto aj v knižnici mladých lekárov pri príprave pred špecializáciou z vnútorného lekárstva a iných pododborov internej medicíny, všeobecných lekárov, ale aj lekárov z rôznych iných lekárskych odborov.
Vypredané
14,25 € 15,00 €