! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Miroslav Lysý

autor

Miroslav Lysý

Je slovenský historik zaoberajúci sa stredovekými dejinami, špecializuje sa na arpádovské obdobie Uhorska a na ohlas husitskej revolúcie. Vyštudoval odbor archeológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty. 

viac

Slovenské právne dejiny I.


Vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť Dlho očakávaná učebnica vypĺňa medzeru v právnohistorických skriptách. Osobitne treba oceniť, že spracované obdobie sa nekončí rokom 1945, ale historickú matériu spracováva až do súčasných dejín. Novú, modernú koncepciu učebnice vidieť v štruktúrovaní textu podľa jednotlivých právnych inštitútov, resp. inštitúcii a nielen výlučne na základe chronologického kritéria. Autor sa úspešne zhostil náročnej úlohy uchopiť rozsiahlu problematiku právnych dejín Slovenska v kompaktnej, logickej a prehľadnej štruktúre. Odborný text je napísaný živým štýlom, na ktorom sa odzrkadľuje autorova odborná erudícia v oblasti histórie a práva i dlhoročná pedagogická skúsenosť.
U dodávateľa
12,83 € 13,50 €

Slovenské právne dejiny II.


Učebnica je určená poslucháčom právnických fakúlt magisterského stupňa štúdia a celkom prirodzene nadväzuje na učebnicu Slovenské právne dejiny I., ktorá analyzovala vývoj ústavného a správneho práva. Predložený diel je zameraný na vývoj súkromného a trestného práva na Slovensku, konkrétne na vývoj občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva, a osobitne aj na pomerne zložitú problematiku vývoja trestného práva, ktoré je dnes zaradené do oblasti verejného práva. Publikácia zrozumiteľným spôsobom sprostredkúva pohľad na formovanie koncepcie, systému i jednotlivých inštitútov súkromného práva od čias raného stredoveku až do obdobia najnovších novovekých dejín 20. storočia.
Na sklade 5Ks
13,78 € 14,50 €

Husitská revolúcia a Uhorsko


Keď po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia vypukla v Českom kráľovstve husitská revolúcia, zdalo sa, že pôjde o okrajový a lokálne obmedzený problém. V priebehu rokov 1418 až 1428 sa však husitstvo ako hnutie i vojenská sila rozšírili natoľko, že začali čoraz viac zasahovať do susedných krajín. Z „českého kacírstva“ sa stal medzinárodný problém a stolice severného Uhorska začali križovať vojská českých nájazdníkov, ktorí sa sem prišili čiastočne pomstiť a čiastočne preniesť boj na územie nepriateľa.Predložená kniha je pokusom o prekonanie interpretácií historiografie z 20. storočia. Ponúka niektoré čiastkové analýzy pohybu husitských vojsk na našom území, rovnako sa však venuje aj vplyvu husitstva nielen ako učenia, ktoré ovplyvnilo úzku časť študentov a vzdelancov z Uhorska, ale aj ako mocenského činiteľa v prostredí severouhorskej šľachty.Kniha je určená predovšetkým záujemcom o stredovekú históriu Slovenska a strednej Európy.
Vypredané
14,63 € 15,40 €