Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Jaroslav Macek

autor

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie


Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia súdov (vrátane prvorepublikových i rakúskych pred rokom 1914), ktoré sú pri niektorých nezmenených základných princípoch konkurzného práva aktuálne aj pre dnešnú právnu prax. Gro výberu tvorí judikatúra slovenských súdov, najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj krajských a okresných súdov a Ústavného súdu SR. Podstatná časť publikácie má svoj pôvod v rozhodnutiach zahraničných súdov, pre blízkosť právnej kultúry a spoločnú históriu logicky najmä českých (Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR, ale aj Vrchných súdov v Prahe a Olomouci), nájsť však možno aj rozhodnutia nemeckých súdov a rozsudky Súdneho dvora EÚ. Kniha obsahuje aj viacero dosiaľ nepublikovaných rozhodnutí krajských súdov. Judikáty sú usporiadané do logických celkov (konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie) podľa predmetu rozhodnutia, pričom judikatúra pokrýva aj problematiku incidenčných konaní. V publikácii možno nájsť aj rozhodnutia s veľmi praktickým uplatnením, v ktorých sa rieši napríklad problematika pohľadávok z leasingového vzťahu či spôsob vyplnenia prihlášky do konkurzného konania. Judikáty sú na viacerých miestach doplnené inštruktívnymi poznámkami zostaviteľa.
Na sklade
39,00 €

Biskupství Litoměřické


Tato práce se pokouší vystihnout hlavní rysy dějin litoměřické diecéze od jejího založení v roce 1655 až do současnosti. Publikace přináší také bohatý obrazový materiál, barevné fotografie církevních staveb, portréty biskupů i fotokopie cenných archívních materiálů. Čtenářům se nabízí podrobné informace o působení všech dosavadních 19 litoměřických biskupů, kterými byli - mezi jinými - např. Jaroslav František Ignác hrabě Sternberg, hrabě Jan Adam Vratislav z Mitrovic, Hugo František Königsegg-Rottenfels, Emanuel Arnošt hrabě z Valdštejna, Štěpán kard. Trochta a další. Součástí knihy je závěrečné resumé v angličtině, němčině a italštině.
Vypredané
18,75 €