! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Zuzana Macková

autor

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2. vydanie


Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne pozitívne hodnotím spracovanie historického vývoja sociálneho zabezpečenia s dôrazom na jeho historické etapy na území bývalého Československa i súčasnej Slovenskej republiky až po súčasnosť. Zároveň autorka rozoberá jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú stav a systém sociálneho zabezpečenia. Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje jadro sociálnej politiky – samotné právo sociálneho zabezpečenia a mechanizmus fungovania jeho vzťahov.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Právo sociálneho zabezpečenia - Osobitná časť


Publikácia aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. V záujme maximálneho priblíženia a sprehľadnenia systému dávok štátnej sociálnej podpory všetkým čitateľom, spolu aj so sumami ich finančného vyjadrenia, autorka vložila ku textu zrozumiteľné tabuľky s aktuálnymi sumami v eurách. Rovnako tak ponúka riešenie názorných praktických príkladov pre správnu aplikáciu právnych predpisov v praxi. Autorka používa stručné, výstižné, zrozumiteľné, jasné a odborné vyjadrovanie, pričom sa snaží jednotlivé základné pojmy priblížiť aj na základe príkladov z praktického života. Autorka ako „osobitnú časť“ práva sociálneho zabezpečenia spracovala systém štátnych sociálnych dávok, tzv. systém štátnej sociálnej podpory, ktorý rozčlenila na päť kapitol. Tie členila na jednotlivé podkapitoly, v rámci ktorých spracovala základné podmienky, výšky dávok, ako aj konanie, zánik nároku na dávky, atď. Mimoriadne kladne treba hodnotiť prehľadné a zrozumiteľné tabuľky, v ktorých sú výšky súm jednotlivých dávok uvádzané už v eurách. Devízou je najmä uvádzanie jednotlivých názorných príkladov pre správnu aplikáciu v praxi. Z edukatívneho hľadiska treba vyzdvihnúť najmä prípravu na správnu aplikáciu zákonov upravujúcich jednotlivé štátne sociálne dávky v praktickom živote.
Vypredané
7,94 € 8,36 €

Právo sociálneho zabezpečenia - Všeobecná časť


Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne pozitívne hodnotím spracovanie historického vývoja sociálneho zabezpečenia s dôrazom na jeho historické etapy na území bývalého Československa i súčasnej Slovenskej republiky až po súčasnosť. Zároveň autorka rozoberá jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú stav a systém sociálneho zabezpečenia. Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje jadro sociálnej politiky – samotné právo sociálneho zabezpečenia a mechanizmus fungovania jeho vzťahov.
Vypredané
9,12 € 9,60 €

Právo sociálneho zabezpečenia - Poistný systém


Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použitia tejto právnej pomôcky na edukatívne účely je potrebné vyzdvihnúť najmä v jej teoretickej časti prehľadnú orientáciu v systémovom členení tak zložitého právneho odvetvia, akým právo sociálneho zabezpečenia je a jeho najvýznamnejšej časti, verejnoprávneho poistného systému. Analyticko-teoretické ucelené a precízne spracovanie systému verejnoprávneho sociálneho poistenia, ako aj mechanizmus fungovania jeho vzťahov z pohľadu teoretického i praktického určite uvíta nielen odborná verejnosť (sudcovia, advokáti, zamestnanci Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, atď.), ale aj akademická obec, poslucháči právnických fakúlt, sociálnej práce, humanistiky, sociológie, pedagogických fakúlt, fakúlt manažmentu i laická verejnosť.
Vypredané
22,80 € 24,00 €

Právo sociálneho zabezpečenia - Osobitná časť 2. vydanie


Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť 2. vydanie je učebniaca ktorá, sa venuje sociálnemu poisteniu, obsahuje aj jednoduché príklady pre rýchle zapamätanie si daného učiva pre sociálne zabezpečenie v SR. Učebnica sociálneho zabezpečenia SR je vhodná aj ako právna pomôcka pre jednoduché členanie práva sociálneho zabezpečenia a poistenia vo verejnom práve a je vhodná všetkým ktorý sa sociálnemu systému venujú.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia


Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu sociálnu podporu a sociálnu pomoc. Jednotlivé časti vzájomne spolu úzko súvisia a predstavujú základnú neoddeliteľnú súčasť európskej i svetovej sociálnej a právnej kultúry. Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia ako učebná pomôcka má za úlohu šíriť a utvrdiť základné poznatky z tohto právneho odvetvia. Jeho hlavným cieľom je najmä pochopenie významu systému práva sociálneho zabezpečenia a jeho členenia, ako aj jeho základných pojmov, termínov, definícií a vzťahov, na základe ktorých jednotlivým subjektom vzniká nárok na dávky z toho-ktorého subsystému práva sociálneho zabezpečenia. Repetitórium je určené najmä poslucháčom právnického štúdia, sociálnej práce, manažmentu, ekonómie, ako aj ostatných vysokých škôl i celoživotného vzdelávania, avšak môže pomôcť aj laickej verejnosti pri základnej orientácii v oblasti práva sociálneho zabezpečenia.
Vypredané
16,15 € 17,00 €