Ingrid Mencerová

autor

Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie


Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych ustanovení a inštitútov Trestného zákona. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi. Učebnica vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2021.
Na sklade 2Ks
33,25 € 35,00 €

Mnohosť trestnej činnosti


Predkladaná vedecká monografia všestranne, systematicky a podrobne popisuje problematiku mnohosti trestnej činnosti, ktorá doposiaľ nebola na Slovensku komplexne spracovaná. Ide o prvé ucelené dielo zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s páchaním viacerých trestných činov jedným páchateľom. Vedecká monografia sa zameriava na pojmové vymedzenie a špecifiká trestania súbehu a recidívy. Okrem trestnoprávnych aspektov, v prípade recidívy zohľadňuje aj kriminologické aspekty. Charakter trestnej činnosti páchateľa, ktorý pácha pokračovací trestný čin, ako aj procesnoprávne vnímanie každého čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu ako samostatného skutku predurčujú, aby v monografii s názvom Mnohosť trestnej činnosti bola venovaná pozornosť aj problematike pokračovacieho trestného činu. Autorka pri tvorbe monografie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doteraz známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom jej vlastnej vedeckej práce a formuluje závery a odporúčania.
Vypredané
18,05 € 19,00 €

Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 2. vyd.


Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych ustanovení a inštitútov Trestného zákona. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi. Učebnica vychádza z právneho stavu k 1. septembru 2015.
Vypredané
33,25 € 35,00 €