Ján Meravý

autor

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí


Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je aj vhodnou praktickou pomôckou pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.
Na sklade
18,23 € 19,19 €

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu


Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbu-chu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo aktuálnych informácií a prehľadne ich poskytnúť pracovníkom, ktorí pracujú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín. Knižka je vhodným študijným pod-kladom pre pracovníkov k získaniu odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ako aj pre projektantov a revíznych technikov pracujúcich v tejto oblasti. Obsahuje dostatok názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky ako aj praktické ukážky označovania elektrických zariadení v pries-toroch s nebezpečenstvom výbuchu. Svoje vedomosti si môžu elektotechnici overiť v závere knižky na množstve predložených testov. Táto knižka je vhodným materiálom pre udržiavanie si odbornej spôsobilosti pri činnostiach na elektrických zariadeniach v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Na sklade
17,10 € 18,00 €

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov, 6. vydanie


Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektro-údržbárov v prevádzkovej praxi. Je vhodná aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Na sklade
25,54 € 27,49 €

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie


Obsah:
1. Úvod
2. Všeobecné definície
3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov
4. Rozdelenie rozvádzačov
5. Druhy rozvodných zariadení
6. Umiestnenie rozvádzačov
7. Údaje o rozvádzači
8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača
9. Skúšanie rozvádzačov
10. Technická dokumentácia
11. Praktické prípady vyhotovenia rozvádzačov v rodinných domoch a bytoch
12. Prehľad platných technických predpisov a noriem pre výrobu rozvádzačov.
Vypredané
15,39 € 16,20 €

Elektrotechnická spôsobilosť pre NEelektrikárov


Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a
bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore. Predkladaná knižka v druhom
novelizovanom a rozšírenom plnofarebnom vydaní vo formáte A4 má 180 strán a je bohato graficky aj fotograficky
ilustrovaná. Je spracovaná v súlade s novou Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. platnou od 1.1.2010. Podľa tejto
vyhlášky, osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá má odbornú spôsobilosť poučenej osoby (§20) môže
obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonávať prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými
požiadavkami, len ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom
zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Táto knižka je vlastne
metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet činnosti poučených
pracovníkov, ako často vykonávať takéto poučovanie a pod. Školenie spojené s poučením môže vykonávať fyzická
osoba s odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. s § 21 až § 24, vo výnimočných
prípadoch u fyzickej osoby obsluhujúcej technické zariadenie elektrické nízkeho napätia aj poučená osoba (
bezpečnostný technik), ktorý bol poverený touto činnosťou. Táto odborná knižka obsahuje mnoho praktických
obrázkov, vhodných pre pochopenie danej problematiky. V závere obsahuje aj prehľad skúšobných otázok vhodných
pre vykonanie pohovoru na záver poučenia. Preto je vhodná pre všetkých pracovníkov vykonávajúcich poučenia pre
osoby bez elektrotechnického vzdelania, bezpečnostných technikov ale je cenná z hľadiska osvety aj pre samotných
poučených pracovníkov. Nemala by preto chýbať v žiadnej knižnici. Pri väčšom odbere ponúkame množstevné zľavy
Na sklade
15,15 € 15,95 €

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov


Obsah:
1.Úvod
2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov
3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín
4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja
5.Príprava na meranie pred odchodom na miesto OPaOS
6.Meranie a skúšanie pri OPaOs a revíziách
7.Elektrické meranie neelektrických veličín
8.Ostatné merania
9.Spracovanie nameraných hodnôt
10.Vyhodnotenie nameraných a vypočítaných hodnôt
11.Meracie pomôcky pri meraní a skúšaní
12.Kalibrácia meracích prístrojov
13.Bezpečnosť práce pri vykonávaní OPaOS
14.Meracie prístroje na naštom trhu
Na sklade
17,96 € 18,90 €

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom


Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy STN 33 2000-6: 2018. K tomu predkladajú možné vzory písomných správ, ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízii elektrických spotrebičov a pod..

Autori sú revízni technici a v tejto knižke zhrnuli svoje bohaté poz-natky a skúsenosti z viac ako 45 ročnej praxe. Knižka je určená hlavne pre revíznych technikov, aby ich zorientovala ako po novom postupovať pri odbornej prehliadke a od-bornej skúške elektrického zariadenia a ako vytvoriť písomný doklad Správu o OPaOS VTZ E, ale dobre poslúži aj pre elektrikárov, vykonávajúcich revízie elektrických spot-rebičov v prevádzke, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Na sklade
18,43 € 19,40 €

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.


Piate, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky.
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov


Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilost pre elektrikárov obsahuje
informácie o nových technických normách, právnych a bezpecnostných predpisoch zásadách v poskytovaní prvej
pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Je
vhodná aj na Aktualizacnú odbornú prípravu pre revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov, ako aj pre širokú
elektrotechnickú verejnost ako praktická pomôcka pri ich práci.
Charakterizuje prehladne nový systém ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom, ochranných a
pospájacích vodicoch a uzemnovacích sústavách a nový systém ochrany objektov pred atmosférickým prepätím.
Poskytuje prehlad technických predpisov a technických noriem, ktoré boli v poslednom období zmenené s názornými
farebnými obrázkami. Nenahradzuje právne predpisy ani Slovenské technické normy, ale obsahuje štandard
požiadaviek potrebných na prípravu pre overenie predpísanej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Nájde si
uplatnenie i pri bežnom živote v praxi elektrotechnika. Poslúži však aj ako ucebná pomôcka pre žiakov
elektrotechnických ucilíšt, stredných odborných škôl a vysokých škôl pre prípravu na overenie základného rozsahu
odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle Vyhl. MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z..
Vypredané
16,10 € 16,95 €

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom


Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si vytvoriť vlastný Pracovný postup na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, ktorý je povinnosťou pre každého revízneho technika podľa rozsahu jemu vydaného osvedčenia. K tomu predkladajú možné vzory písomných správ, ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízii elektrických spotrebičov a pod.. Autori sú revízni technici a v tejto knižke zhrnuli svoje bohaté poznatky z viac ako 40 ročnej praxe. Knižka je určená hlavne pre revíznych technikov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov, vykonávajúcich revízie elektrických spotrebičov v prevádzke, projektantov, energetikov ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Vypredané
18,86 € 19,85 €

Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom


Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom: metodická príručka pre elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie revízií elektrických zariadení.
Vypredané
9,40 € 9,89 €

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov - 5. vydanie


Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.
Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie.
Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje 400 strán s názornými obrázkami a príkladmi aplikácie noriem a predpisov v praxi.
Vypredané
18,33 € 19,29 €

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie


Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený, aké doklady musí výrobca k vyrobenému rozvádzaču predložiť a čo všetko musí vyrobený rozvádzač obsahovať, aby zodpovedal súčasným predpisom bol a spôsobilý bezpečnej prevádzky. Autor je dlhoročný revízny technik, výrobca rozvádzačov a súdny znalec z oblasti elektro a bezpečnosti práce. V tejto knižke zhrnul svoje bohaté dlhoročné poznatky a skúsenosti z praxe. Knižka je určená hlavne pre výrobcov rozvádzačov, ale dobre poslúži pre revíznych technikov, elektroionštalatérov, projektantov, energetikov ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Vypredané
18,43 € 19,40 €