Jozef Michalov

autor

Kresťanstvo pre každého


Z obsahu vyberáme: Rímske impérium a kresťanstvo Židovský štát Židovstvo a kresťanstvo Kresťanstvo Čo je to viera? Šesť hlavných právd kresťanskej viery Modlitba pána Zdravas Mária Dvanásť článkov kresťanskej viery Sláva sv. Trojici Blahoslavenstvá Desať božích prikázaní Päť cirkevných prikázaní Sedem sviatostí Sedem darov svätého ducha Hriech podľa biblie Cesta k vnútornému pokoju (skutky pokánia)
Na sklade 1Ks
27,46 € 28,90 €

Poznávanie pravdy


Nájsť pravdu, znamená nájsť šťastie, nájsť šťastný spôsob života. Hľadanie pravdy má svoj zmysel hlavne z pohľadu života a času, čomu tiež venujeme pomerne rozsiahly priestor. V závere knihy predkladáme čitateľovi zamyslenie sa nad vzťahom medzi Stvoriteľom a stvorením, nad zmyslom pre pravdu a pre Boha, nad pravdou evanjelia. Pomôže nám pochopiť tento vzťah z pohľadu prítomného i budúceho života! Autor
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Dejiny filozofie 20. storočia - I. diel


V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniu vášho poznania a myslenia v časoch, kedy európsky kontinent zasiahli dve strašné svetové vojny. Snažil som sa zachytiť čo najpodrobnejšie snahu o obnovenie toho, čo v minulosti prinieslo generáciam uspokojenie. Je to predovšetkým návrat k filozofii Aristotela a Platóna, k filozofii scholastického obdobia a najmä k filozofii Tomáša Akvinského, k novotomizmu. Nezabudol som ani na jednotlivé filozofické smery, ktoré si kliesnili cestu k ľudským srdciam v minulom storočí, ako aj ich dopad na myslenie ľudí.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Scholasticka filozofia


Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc, SVD, po vydaní monografie Ranokresťanská filozofia predkladá čitateľskej a študentskej verejnosti pokračovanie rozvoja kresťanského myslenia po zániku slávnej Aténskej akadémie a vzniku prvého kresťanského kláštora v Taliansku na Monte Casine cez kláštorné, katedrálne školy a prvé univerzity v Európe až do 13. storočia. Kniha je rozdelená zdruba na odbobia: predscholastické, ranoscholastické, vrcholnej scholastiky, neskorej scholastiky a kresťanskej mystiky. Autor knihy prednáša kresťansku filozofiu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
Vypredané
6,31 € 6,64 €

Filozofia renesancie a baroka


Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc. – prednáša na Katedre Etiky a Katecheteiky od roku 1995 dejiny poslucháčom FF UKF, ktorí sa pripravujú na vyučovanie náboženskej výchovy na ZŠ a SŠ na Slovensku a v zahraničí.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu


Autor knihy po predchádzajúcich knihách pojednávajúcich o dejinách myslenia (Ranokresťanská filozofia, Scholastická ilozofia a Renesancia a barok) prichádza s dejinami doby, keď ľudský rozum bol postavený na piedestál božstva, keď sa po prvýkrát v dejinách Európy tvorí filozofické hnutie s politickým významom, s dejinami osvietenstva, romantizmu a nemeckého idealizmu. Osvietenstvo vo Francúzsku vyvrcholilo vo Francúzskej revolúcii. V Nemecku sa formovalo na univerzitách a vyvrcholilo v nemeckom romantizme a idealizme. Nemalú úlohu v tomto procese zohrali aj intelektuáli židovského etnika, ktorí žili, študovali a pracovali na nemeckých univerzitách. Židovské osvietenstvo zohralo veľmi dôležitú úlohu v strednej, a hlavne vo východnej Európe. Osvietenská filozofia sa stala známou tým, že politickí myslitelia osvitenstva slúžili ako poradcovia na kráľovských a cisárskych dvoroch. Patril sem cisársky dvor Márie Terézie, Jozefa II., Leopolda II., Juraja III., Gustáva III., Fridricha VI.a Ľudovíta XIV., Petra Veľkého a Kataríny Veľkej. Králi korešpondovali s filozofmi, vyhľadávali ich spoločnosť a uchádzali sa o ich radu.
Vypredané
8,99 € 9,46 €

Päť Cirkevných prikázaní


Autor v tejto knižke predstavuje v krátkych úvahách päť cirkevných prikázaní. Vysvetľuje rozdieľ medzi Božími a Cirkevnými prikázaniami. Pojednáva o potrebe týchto prikázaní, ako aj o dôležitosti ich rešpektovania pre každého veriaceho. Knižka je vhodná na individuálne, veľmi prístupné vzdelávanie a taktiež sa môže použiť ako katechetická pomôcka pri všetkých formách katechézy.
Vypredané
1,26 € 1,33 €

Dejiny filozofie 19. storočia


V 19. storočí sa oproti predchádzajúcim storočiam myslenie ľudského intelektu podstatne menilo. Zo separovaných hnutí sociálnych vied a filozofie prichádza nové chápanie skutočností, ktoré súviselo so vznikom pozitivistických ideí. Boli to idey filozofie, ktoré hovorili o tom, čo je skutočne možné definovať...
Vypredané
10,45 € 11,00 €

Národ a jeho učitelia


Obsah: Predslov 5 Úvod 7 Národ 17 Sťahovanie národov 20 Staroveká Európa 27 Šírenie kresťanstva v Európe 29 Osídľovanie Európy 32 Avarské ohrozenie 33 Národné a štátotvorné organizovanie sa Slovanov v strednej Európe 36 Veľkomoravská ríša (833 – 846) 42 Kristianizácia slovanov 49 Knieža Rastislav ( 846 – 870 ) 55 Knieža KoceĽ (asi 861 – 876) 56 Knieža Svätopluk (840 – 894) 58 Franská ríša (5. stor. – 843 ) 59 Byzantská ríša (395 – 1453) 65 Byzantská literatúra ako základ pre európsku kultúru 72 Grécke orientálne kresťanstvo 73 Vzťahy kultúr v byzantskej civilizácii 74 Etnografické rozdelenie východného impéria 76 Príspevok misie Konštantína a Metoda 77 Celkové rozdelenie byzantskej literatúry 77 Chápanie cieľov literárnej tradície 78 Letopisci Byzancie 80 Štúdium antiky 81 Perióda encyklopedistov 82 Perióda poetického cítenia 82 Vstup sekulárnych vedcov a teológov do literatúry 83 Prozaická, historická a filozofická literatúra 85 Epigram 85 Cirkevní otcovia 86 Perióda satiry a paródie 87 Erotický román 87 Vstup kresťanstva do kultúry 88 Hagiografia a životopisy svätých 91 Asketické literárne myslenie 92 Oslobodenie populárnej literatúry 93 Zmeny v byzantskej kultúre 94 Byzantská filozofia 97 Historický náčrt 98 Základné doktríny filozofického myslenia v Byzancii 99 Všeobecné charakteristiky byzantskej filozofie 100 Nesmrteľnosť duše 103 Literárne formy byzantskej filozofie 107 Byzantský systém vzdelávania 111 Spätosť byzantskej kultúry a vzdelávacieho systému 112 Byzantské misie 115 Misia k Saracénom (Arabom) 116 Misia ku Chazarom 121 Misia na Veľkú Moravu 126 Metod arcibiskupom panónskym a moravským 154 Metodov návrat a účinkovanie na Veľkej Morave 161 Druhá cesta Metoda do Ríma 168 Bula Industriae Tuae 171 Metod a Wiching 176 Posledné roky sv. Metoda 180 Posledné chvíle sv. Metoda 185 Životopis sv. Konštantína – Cyrila 187 Spisovateľská činnosť Konštantína 194 Zakladateľ Vysokej školy 198 Cesta do Ríma 200 Životopis sv. Metoda 202 Smrť sv. Metoda 206 Životopis sv. Gorazda 207 Wiching – odporca slovanskej bohoslužby 219 Význam misie Konštantína a Metoda 221 Veční učitelia – večné autority 224 Bezočivosti vykonané v procese likvidácie Veľkomoravskej cirkevnej provincie 231 Kristova pravda víťazí! 242 Literatúra 244
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Duchovná rukoväť chorého


Úvod Život Človek Choroba Medzinárodná klasifikácia chorôb *História MKCH-10 Zázraky a divy *Hodnota človeka *Analýza choroby Spravodlivý bude veľa trpieť *Čo znamená vziať svoj kríž? *Choroba ako následok hriechu *Choroba je daň za pôžitok Čo je to bolesť? *Klasifikácia bolesti *Klasifikácia bolestí hlavy *Typy bolestí *Hodnotenie intenzity bolesti *Delenie bolestí podľa intenzity *Bolesť a utrpenie Svedomie Cítenie, myslenie, Viera a Pravda Autorita a jej význam *Cirkev a autorita Lekár *Choroba ako chýbanie zdravia *Lekár nezachováva zdravie, lekár lieči *Odborný pracovník verejného zdravotníctva *Nemocnica Rozvoj medicíny po deklarovaní kresťanstva Mosty *Ovocie choroby *Príčiny choroby *Príspevok chorého k dosiahnutiu uzdravenia *Placebo efekt pri liečení vierou *Samoliečba Šťastie je preventívny liek *Optimizmus a zdravie *Ako prekonať stresovú reakciu *Civilizačné choroby Meditácia *Čo je vlastne meditácia? *Formy meditácie *Šesť lekárov liečby v nás *Kristus ako lekár *Potreba viery je nevyhnutnou podmienkou *Si chorý? A chceš byť zdravý? *Odovzdanie sa Bohu *Sviatostné zaopatrenie – viatikum
Vypredané
11,40 € 12,00 €