Michaela Miertová

autor

Nehojace sa rany


Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán p ríčiny a súvisiacie faktory ich vzniku, diagnostika, hojenie a posudzovanie rany s využitím vybraných klasifikačných nástrojov. Piata kapitola podáva prehľad o príčinách, typoch a charakteristike bolesti pri nehojacich sa ranách. Osobitne sú uvedené špecifiká bolesti pri vybraných nehojacich sa ranách a nástroje pre jej posudzovanie s využitím objektívnych meracích nástrojov, škál a intervencií na jej zmiernenie a elimináciu. Šiesta až deviata kapitola sú venované špecifikám ošetrovania ulcus cr uris, dekubitov, syndrómu diabetickej nohy a malígnej rany. Desiata kapitola je spracovaná aplikačne s uvedením kazuistiky pacienta s infikovanou nehojacou sa ranou s využitím liečebnej metódy riadeného podtlaku. Pre názornosť je učebnica doplnená ob razovou prílohou. Predkladaná vysokoškolská učebnica sa bude využívať v pregraduálnom a postgraduálnom profesionálnom vzdelávaní sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, v klinickej praxi nemocníc, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ošetrovateľských domoch, hospicoch a i.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Riziko pádu v ošetřovatelské praxi


Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika.Pád nehrozí jen chodícím pacientům, jsou jím ohroženi také nemocní upoutaní na lůžko nebo na pojízdné křeslo, kteří si mohou ve stavu zmatenosti ublížit a spadnout z lůžka nebo křesla.Kniha je určena odborné veřejnosti v pomáhajících profesích, pedagogickým pracovníkům podílejícím se na jejich vzdělávání a studentům v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Zajímavá témata v ní najdou také pečovatelé a pečující, kteří se starají o pacienty nebo rodinné příslušníky.
Na sklade 1Ks
3,92 € 4,13 €