Eugen Nagy

autor

Nízkoenergetický ekologický dom


Publikácia venovaná aspektom nízkoenergetickej a ekologickej výstavby, ktoré boli doteraz v našej domácej literatúre málo rozpracované. Okrem základných teoretických súvislostí danej témy poskytuje v prvom rade praktické informácie: *architektúra a ekológia * stavebný pozemok* nízkoenergetický dom a jeho prvky* stavebnofyzikálne požiadavky* posudzovanie stavebných materiálov a výrobkov* stavebné materiály a výrobky* tepelnoizolačné materiály* hrubá stavba domu* obvodové a vnútorné steny* stropy, strecha a podkrovie* okná, dvere* vnútorná klíma* povrchové úpravy* voda* renovácia* realizované príklady.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom


Energetická úspornosť sa stala jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti. V čoraz väčšej miere sa začínajú presadzovať také koncepty, ktoré zabezpečia vysoký užívateľský štandard pri nízkych prevádzkových nákladoch. Už dnes možno stavať budovy, ktoré ušetria až 90 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežnými novostavbami. Publikácia z pera architekta Eugena Nagya, ktorý zasvätil svoj život energeticky efektívnej výstavbe, pojednáva o dvoch najvýznamnejších predstaviteľoch tohto spôsobu výstavby: o nízkoenergetickom a energeticky pasívnom dome. Hlavná časť publikácie sa zameria na stavebnofyzikálne a tepelnotechnické požiadavky a ich zohľadnenie pri tvorbe obvodového plášťa, charakteristiku stavebných konštrukcií a technických zariadení, ako aj na možnosti využitia inovatívnych a environmentálne šetrných komponentov a technológií. Samostatná časť je venovaná výhodám a osobitostiam nízkoenergetického a energeticky pasívneho domu, najmä kvalite vnútornej klímy, prostriedkom na zabezpečenie kvality návrhu a realizácie, výpočtovým metódam pri jeho návrhu a jeho energetickej optimalizácii. V publikácii sa prezentuje množstvo realizovaných stavieb zo zahraničia, z Českej i Slovenskej republiky.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Manuál ekologickej výstavby


Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídielZ obsahu: - Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby, - materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností, - ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov, - ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel, - permakultúra.Príručka je určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel.Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení,stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel. Vydanie roku 2015 obsahuje úryvky a infografiky z knihy ekostaviteľa Petra Skořepu - Jak na soběstačný dům.
Vypredané
25,60 € 26,95 €

Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům


Energetická úspornost se stala jednou z nejaktuálnějších témat současnosti. Ve stále větší míře se začínají prosazovat takové koncepty, které zabezpečí vysoký uživatelský standard při nízkých provozních nákladech. Už dnes je možné stavět budovy, kter é ušetří až 90?% nákladů na vytápění v porovnání s běžnými novostavbami. Publikace z pera architekta Eugena Nagya, který zasvětil svůj život energeticky efektivní výstavbě, pojednává o dvou nejvýznamnějších představitelích tohoto způsobu výstavby: ní zkoenergetického a energeticky pasivního domu. Hlavní část publikace je zaměřena na stavebněfyzikální a tepelnětechnické požadavky a jejich zohlednění při tvorbě obvodového pláště, charakteristiku stavebních konstrukcí a technických zařízení, jakož i možnosti využití inovativních a environmentálně šetrných komponentů a technologií. Samostatná část bude věnovaná výhodám a zvláštnostem nízkoenergetického a e nergeticky pasivního domu, zejména kvalitě vnitřního klimatu, prostředkům na zabezpečení kvality návrhu a realizace, výpočetním metodám při jeho návrhu a jeho energetické optimalizaci. V publikaci bude prezentované množství realizovaných staveb ze za hraničí i České republiky.
Vypredané
13,35 € 14,05 €