Milan Oleríny

autor

Zmluvy v stavebnej praxi


Kniha prináša podrobný rozbor zmlúv zahraničnej praxe pre projektové a poradenské slsužby tak, ako sú v zahraniční využívané, vrátane posúdenia ich rizík pre jednotlivé typy zmlúv s delením na prax hovoriacu po anglicky a po nemecky. Poskytuje ucelený prehľad o zahraničnej projektovej a dozornej praxe, podáva rozbor podmienok FIDIC, ktoré sa používajú v britskej a medzinárodnej praxi a zásadne sa odlišujú od podmienok u nás používaného Obchodného zákonníka a zmlúv o dielo. Rozoberá charakter podmienok pre dodávky podľa VOB alebo BGB, ktoré sa používajú v nemecky hovoriacich krajinách. Osobitná kapitola je venovaná zmluvám pre veľkých verejných obstarávateľov vo svete, ktorými sú OSN a Európska bankapre obnovu a rozvoj. Kniha je doplnená o množstvo vzorových zmlúv v origináli so slovenským prekladom. Kniha je určená najmä pre dodávateľov stavebných prác, ktorí pracujú so zahraničnými investormi, pre oddelenia prípravy dodávateľov, pre projektantov i pre poskytovateľov služieb.
Na sklade 1Ks
33,25 € 35,00 €

Claim manažment v stavebnej praxi


Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov, ako aj metodiky požiadaviek predkladaných obidvoma zmluvnými stranami. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi presný návod, ako postupovať v prípade predkladania dodatočných požiadaviek počas výstavby od ich zistenia cez ocenenie, oznámenie nároku investorovi, vyčíslenie časového a finančného dosahu, rokovanie s investorom až po úhradu týchto položiek investorom. Publikácia nepodáva iba rozbor podmienok FIDIC v súvislosti s nárokmi a prípadne praxou verejného obstarávania u nás, ale v podstatne širšom zábere sa venuje problematike nárokov aj v nemeckej praxi podmienok VOB, podmienok projektových prác HOAI a v širšom meradle medzinárodnej stavebnej praxi. Súčasťou knihy sú vzorové listy v origináli a slovenskom preklade z praxe podmienok FIDIC a VOB, ktoré je možné využiť pri korešpondencii so zahraničným investorom, ako aj množstvo príkladov zo zahraničnej praxe. Kniha je určená stavebným dodávateľom, ktorí realizujú práce a dodávky na základe podmienok FIDIC vo všetkých verziách, podmienok VOB alebo inej aplikovanej zahraničnej praxe, pre verejný sektor, zahraničného investora u nás alebo v zahraničí a tiež pre zhotoviteľov, ktorí realizujú zákazky v súlade s našou stavebnou a obchodnou praxou. Poslúži rovnako projektantom a konzultantským spoločnostiam pracujúcim na projektoch pre zahraničného investora a zadávateľom týchto zákaziek pri príprave zmlúv a zmluvných podmienok a ako pomôcka na elimináciu rizík projektu.
Na sklade 1Ks
26,41 € 27,80 €

Řízení stavebních projektú


Publikace je zaměřena na praktické otázky projektového managementu. Úspěch dodavatele, který pracuje pro zahraničního investora, je podmíněn zejména schopností řídit stavbu a celý projekt v souladu s mezinárodní praxí. Velká pozornost je proto věnová na činnosti dodavatele, a to od jednání s investorem v období po předložení nabídky v nabídkovém řízení přes uzavření smlouvy na dodávku až po uzavření smlouvy se subdodavatelem, případně dodavatelem projektových prací. Kniha obsahuje rovněž detailní rozbor tvorby cen, pozornost je věnována výpočtu materiálových nákladů, mzdových nákladů, obsahu jednotkových cen, režijním a tzv. vedlejším nákladům atd.
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Řízení stavebních projektů


Publikace volně navazuje na první knihu autora Ceny a smlouvy v zahraniční praxi. V souvislosti s vysokým podílem zahraničních investic pracují naši dodavatelé pro zahraniční investory na základě smluv, které se zásadně odlišují od naší obchodní prax e. Kniha se podrobně věnuje problematice víceprací a dodatků, jakož i předkládání dalších požadavků dodavatele nad rámec původně uzavřené smlouvy s investorem. Tyto představují, nezávisle na důvodu jejich vzniku, dodatečný čas na provádění prací a do datečné peníze. Publikace podrobně popisuje způsoby předkládání požadavků dodavatelů vůči investorovi, projektantovi a změnám na základě změněných podmínek provádění prací. Autor vysvětluje podrobně rozdíly v podmínkách smluvní praxe německých invest orů (praxe VOB) a mezinárodní smluvní praxe, kterou představují smluvní podmínky ve FIDIC. Počet těchto podmínek v souvislosti se vstupem ČR do EU neustále narůstá. Na jeji ch základě jsou prováděny a zadávány stavební práce v rámci projektů ISPA a Phare. Kniha se také věnuje právnímu poradenství v oblasti stavebních projektů a jejich řízení v souladu se zahraniční praxí. Přínosem je množství příkladů ze stavební praxe, přehledné tabulky a organigramy pro některé činnosti.
Vypredané
22,33 € 23,50 €

Výberové konania v stavebnej praxi


Kniha Výberové konania v stavebnej praxi ako prvá publikácia na našom trhu podrobne popisuje prax výberových konaní praxe zahraničných investorov, ktorá je užívaná rovnako v našich podmienkach. Publikácia je doplnená o množstvo tabuliek z praxe, ktoré môže využiť rovnako uchádzač ako aj zadávateľ výberových konaní. Kniha je tak určená nielen stavebným dodávateľom, technikom a pracovníkom prípravy stavieb, ale rovnako aj investorom, ktorí organizujú výberové konania na základe inej praxe ako verejného obstarávania.
Vypredané
15,18 € 15,98 €