Anna Ondrejová

autor

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva


Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže. Analyzuje stav a vývoj právnej regulácie hospodárskej súťaže v EÚ a v SR s cieľom preveriť či a v akom rozsahu sa pôsobnosť Komisie prekrýva s pôsobnosťou národných úradov na ochranu hospodárskej súťaže.
U dodávateľa
7,56 € 7,96 €