Emil Páleš

autor

Sedm archandělů


Rytmy inspirace v dějinách kultury a přírody. Kniha přibližuje sedm archandělů, jejich jména jsou : Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel a Orifiel.
Na sklade 4Ks
11,78 € 12,40 €

Čo je pokrok


Konečným cieľom ľudského snaženia je šťastie. To nám však napriek vonkajšiemu pokroku stále uniká. Táto esej ukazuje, ako sa všetky jednostranné ciele menia na ilúzie. Svetové javy sú cez človeka, cez ľudskú psychiku previazané do celku ako spojené nádoby. Udržateľný pokrok môže napredovať iba v rovnováhe. Trvalý je len pokrok hodnôt. Jednostranné technické opatrenia bez mravnej ašpirácie prinášajú progres vždy za cenu regresu v inej oblasti. Jednostranné programy vrhajú spoločnosť do cyklov. Každý technologický pokrok či prírodné bohatstvo musia byť vyvážené cnosťami. Práca má hlbší zmysel než len živobytie integruje zdravú psychiku a je prameňom ľudskej dôstojnosti. Technologická nezamestnanosť sa nedá riešiť blahobytnou spoločnosťou. Ľudstvo odbremenené od materiálnej výroby robotizáciou musí nájsť nový orientačný bod v myšlienkovom svete, ktorý mu bude dávať objektívnu spätnú väzbu. Inak sa rozrastá pseudosvet a nové neduhy, ktoré opäť pohltia všetky benefity. Etiku treba začleniť do ekonomiky ako reálnu produktívnu silu. Šťastie pramení z duševných procesov, ktoré nezávisia od technickej podoby sveta.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Co je pokrok


Konečným cílem lidského snažení je štěstí. To nám však i přes vnější pokrok stále uniká. Tato esej ukazuje, jak se všechny jednostranné cíle mění v iluze. Světové jevy jsou přes člověka, skrze lidskou psychiku provázané do celku jako spojené nádoby. Udržitelný pokrok je možný pouze v rovnováze. Trvalý je jen pokrok hodnot. Jednostranná technická opatření bez mravní aspirace přinášejí progres vždy za cenu regresu v jiné oblasti. Jednostranné programy vrhají společnost do cyklů. Každý technologický pokrok či přírodní bohatství musí být vyvážené ctnostmi. Práce má hlubší smysl než jen živobytí integruje zdravou psychiku a je pramenem lidské důstojnosti. Technologická nezaměstnanost se nedá řešit blahobytnou společností. Lidstvo zbavené břemena materiální výroby díky robotizaci musí najít nový orientační bod v myšlenkovém světě, jenž mu bude dávat objektivní zpětnou vazbu. Jinak se rozrůstá pseudosvět a nové neduhy, které opět pohltí všechny benefity. Etiku je potřebné začlenit do ekonomiky jako reálnou produktivní sílu. Štěstí pramení z duševních procesů, jež nezávisejí na technické podobě světa.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Sedem Archanjelov


V čase, keď sa aj vysokí cirkevní hodnostári prestávajú tajiť tým, že v anjelov už neveria, zažívame prekvapivý obrat: vedecké bádanie nás privádza k dôkazom, že stredoveká náuka o anjeloch mala predsa pravdu. Tvorivé osobnosti v dejinách čerpajú inšpiráciu z tajomných hlbín duše – a zachytávajú rovnaké estetické, filozofické, náboženské a štátnické impulzy v rovnakom čase po celej zemi. Bez ohľadu na to, či sú to ateisti, kresťania alebo indiáni, podávajú správu o rovnakých alebo podobných vnútorných zjaveniach. Tieto zjavenia zodpovedajú tradičným pravzorom, anjelom a božstvám, a v dejinách sa striedajú v cyklickom časovom poriadku, ktorý bol známy ešte stredovekým kresťanským a arabským učencom a pochádza z pokladu babylonskej chrámovej múdrosti. Záver bratislavského matematika a sofiológa RNDr. Emila Páleša, CSc. je jednoznačný: angelológia nebola špekuláciou! Vyplýva to z viac ako pätnásťročného komplexného výskumu vĺn tvorivosti v dejinách pomocou exaktných metód matematickej štatistiky. Odborní oponenti stratili reč a cirkev je v rozpakoch. Odveká múdrosť vzlietla z vlastného popola omladená a jasnejšia než kedykoľvek predtým.
Na sklade 2Ks
16,91 € 17,80 €

Angelológia dejín 2


Je dávno známou, ale nevyriešenou záhadou kultúrnych dejín, že tvoriví géniovia – vedci, umelci, filozofi, politickí a náboženskí vodcovia – prichádzajú vo vlnách. Na rôznych miestach sveta sa vynára podobné estetické cítenie, rovnaké myšlienky, filozofické intuície a umelecké štýly. Ľudia na odľahlých miestach nezávisle od seba pracujú na rovnakých problémoch, nachádzajú pôvodné riešenia a podávajú správy o okamihoch inšpirácie – vnuknutiach s podobným obsahom. V závislosti od dobového kultúrneho kontextu sa tieto zážitky inšpirácie vykladajú ako zjavenie Boha či bohov, anjelov, múz, predkov alebo sa pripisujú neprebádaným schopnostiam ľudského mozgu. Táto kniha prináša prvú dôkladnú evidenciu o štatisticky nenáhodnom, synchrónnom a periodickom charaktere vĺn tvorivosti v celosvetových dejinách. V kolektívnom podvedomí ľudstva sa odohráva pomalé cyklické striedanie duševných dominánt (archetypov), čo sa odzrkadľuje v transfigurácii hodnotových rebríčkov, v striedaní náboženských kultov, paradigiem vedeckého myslenia a v politických reštrukturalizáciách spoločnosti. Časové zákonitosti a podobu týchto premien ducha poznali už naši predkovia. V mýtických rozprávaniach a obrazoch božstiev nám odkázali zhustenú skúsenosť, múdrosť o zákonitostiach vývoja človeka a prírody. V západnej tradícii sa hovorilo o siedmich archanjeloch, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú epochy podfarbené vždy inou, špecifickou duchovnou kvalitou. Aj ďalšie civilizácie rozprávajú o periodickom príchode a odchode duchovných mocností, ktoré zasahujú do ľudských dejín. Tieto údaje, až doposiaľ považované za fikciu, zodpovedajú reálnym kultúrnym a politickým vlnám v dejinách.
Vypredané
57,00 € 60,00 €

Angelologie dějin 1


Doktor přírodních věd RNDr. Emil Páleš, CSc. vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině. Základní myšlenkou díla je, že dějiny jsou rytmizovány postupnou vládou sedmi archandělů, jejichž období trvá vždy zhruba 354 let. Tento větší rytmus je pak doplněn ještě rytmem kratším, kdy se v rámci většího období ještě vystřídá všech sedm archandělů jako další doplňující rytmus. Autor předpokládá ještě existenci dalších rytmů, ale těm se zatím ve své práci obsáhleji nevěnuje. Každý z archandělů představuje určité kvality, pojmy apod., jde tedy u systém založený na analogickém způsobu myšlení, stejně jako například homeopatie, astrologie, či astropsychologie. Působení archandělů pak ovlivňuje ladění kontext či vyznění náboženských systémů, filosofických myšlenek, kulturních projevů a směrů či politických systémů a událostí daného období, které přitom nelze vysvětlit pouhým ovlivňováním, protože k nim současně došlo ve velmi vzdálených zemích. Nejde přitom o jakoukoliv determinaci, stejně jako v jiných analogických systémech se jedná o možný potenciál, jehož kvality mohou být využity různým – často třeba i zcela protichůdným způsobem. Téměř pětisetstránková publikace je bohatě ilustrována množstvím nejrůznějších výtvarných děl, a doplněna je také řadou grafů – autor používá např. exaktní metody inferenční statistiky. Nebrání se ani seriózní kritice svých konceptů, a tak před několika lety proběhlo v Bratislavě na akademické půdě interdisciplinární kolokvium, kde byla jeho teorie i praxe podrobena odbornému zkoumání a kritice. Logicky největší výhrada, že si citované události a jevy vybírá sám, a ty které do konceptu nezapadají neuvádí, byla vyvrácena jednoduše tím, že kontrolní události z dějin byly vybrány bez jeho účasti a následně bylo ověřeno, že do celkového kontextu zapadají. Existence cyklů pak již v zásadě zpochybňována nebyla, různé názory panují naopak nad jejich příčinami – v rámci celkové diskuse kolem angelologie se objevila i čistě materialistická zdůvodnění.
Vypredané
38,00 € 40,00 €

Angelologie dějin 2


Je dávno známou, ale nevyřešenou záhadou kulturních dějin, že tvořiví géniové – vědci, umělci, filosofové, političtí a náboženští vůdci – přicházejí ve vlnách. Na různých místech světa se vynořuje podobné estetické cítění, stejné myšlenky, filosofické intuice a umělecké styly. Lidé na odlehlých místech nezávisle na sobě pracují na stejných problémech, nacházejí původní řešení a podávají zprávy o okamžicích inspirace – vnuknutích s podobným obsahem. V závislosti na dobovém kulturním kontextu se tyto zážitky inspirace vykládají jako zjevení Boha či bohů, andělů, múz, předků nebo se připisují neprobádaným schopnostem lidského mozku. Tato kniha přináší první důkladnou evidenci o statisticky nenáhodném, synchronním a periodickém charakteru vln tvořivosti v celosvětových dějinách. V kolektivním podvědomí lidstva se odehrává pomalé cyklické střídání duševních dominant (archetypů), což se odráží v transfiguraci hodnotových žebříčků, ve střídání náboženských kultů, paradigmat vědeckého myšlení a v politických restrukturalizacích společnosti. Časové zákonitosti a podobu těchto proměn ducha znali již naši předkové. V mytických vyprávěních a obrazech božstev nám odkázali zhuštěnou zkušenost, moudrost o zákonitostech vývoje člověka a přírody. V západní tradici se hovořilo o sedmi archandělech, kteří se cyklicky střídají jako duchové času a inspirují epochy podbarvené pokaždé jinou, specifickou duchovní kvalitou. I další civilizace vyprávějí o periodickém příchodu a odchodu duchovních mocností, které zasahují do lidských dějin. Tyto údaje, až doposud považované za fikci, odpovídají reálným kulturním a politickým vlnám v dějinách.
Vypredané
57,00 € 60,00 €