Anton Ploskuňák

autor

Traktory a automobily 3


Traktory a automobily 3 pre 4. ročník študijného odboru 4243 6 mechanizácia pôdohospodárstvaUčebnica Traktory a automobily 3 nadväzuje na učebnice Traktory a automobily 1 a 2, určené pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Kolektív erudovaných autorov v nej uvádza dôležité technické informácie, tvoriace základ odborného vzdelávania v oblasti dopravy a mobilných energetických prostriedkov v pôdohospodárstve. V 4 kapitolách študentom sprostredkúvajú poznatky z oblasti konštrukcie, vývoja a využívania podvozkov, bŕzd a špeciálnych zariadení, ako aj z oblasti skúšania traktorov a motorových vozidiel. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si študenti efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Učebnica bola aktualizovaná a dodnes patrí k najkvalitnejším didaktickým prostriedkom na slovenskom trhu.Učebnicu môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojovISBN 978-80-551-7169-2SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16976:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton PloskuňákRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal JuhaniakRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 264 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
37,91 € 39,90 €

Traktory a automobily 2, 2. vydanie


Traktory a automobily 2 pre 3. ročník študijného odboru 4243 6 00 mechanizácia pôdohospodárstva (odborné zamerania: 01 mechanizácia poľnohospodárskej výroby, 02 opravárstvo a 03 technické služby na vidieku)Učebnica Traktory a automobily 2 nadväzuje na učebnicu Traktory a automobily 1, určenú pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Skúsený autorský kolektív v nej prináša ucelený prehľad technických informácií, ktoré tvoria základ technických vedomostí v oblasti dopravy a mobilných energetických prostriedkov v pôdohospodárstve. Má 4 kapitoly, v ktorých študenti nájdu informácie o konštrukcii, použití v praxi a najnovšom vývoji palivovej sústavy motorových vozidiel, ich elektrických zariadení a prevodového ústrojenstva, ako aj informácie o energetických prostriedkoch pre vidiek. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aj vďaka tomu patrí táto učebnica dodnes k najkvalitnejším didaktickým prostriedkom na slovenskom trhu.Učebnicu môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojov ISBN 978-80-551-8368-8SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16975:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton PloskuňákRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal JuhaniakRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 256 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
35,06 € 36,90 €

Traktory a automobily 1, 2. vydanie


Traktory a automobily 1 pre 2. ročník študijného odboru 4243 6 00 mechanizácia pôdohospodárstvaUčebnica Traktory a automobily 1, napísaná skúseným autorským tímom dlhoročných odborných učiteľov, je kvalitným didaktickým prostriedkom na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 5 kapitol. V úvodnej časti autori približujú históriu vzniku automobilov, rozdelenie motorových vozidiel podľa účelu, konštrukcie a vyhotovenia, oboznámia študenta so základnou terminológiu a technickými údajmi a zmieňujú sa i o vplyve vozidiel na životné prostredie. Učebnica ďalej ponúka podrobný rozbor mechaniky motorových vozidiel, zaoberá sa palivami a mazadlami, približuje tepelné procesy piestových spaľovacích motorov a v poslednej, piatej kapitole rozoberá spaľovacie motory ako také. Každá kapitola má viacero podkapitol a je ukončená časťou Otázky a úlohy, v ktorej si študenti efektívne zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aj vďaka tomu patrí táto učebnica dodnes k najkvalitnejším učebným pomôckam na slovenskom trhu.Okrem učebného odboru mechanizácia pôdohospodárstva ju môžu využiť aj študenti nasledujúcich učebných odborov: 4524 H Agromechanizátor – opravár v predmete: Motorové vozidlá, Odborný výcvik 2487 H 01 Autoopravár – mechanik v predmete: Automobily, Odborný výcvik, Diagnostika a opravy automobilov 3757 L Dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium) v predmete: Prevádzka cestnej a mestskej dopravy, Odborná prax 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (nadstavbové štúdium) v predmete: Stroje a zariadenia, Prevádzková spoľahlivosť strojovISBN 978-80-551-8367-1SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16973:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Marián Dušinský, Anton PloskuňákRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Vladimír Fabšík, Ing. Michal JuhaniakRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 192 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
28,41 € 29,90 €

Mechanizácia 1 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 1 je dielom kolektívu skúsených odborníkov a patrí k didaktickým prostriedkom určeným na vyučovanie odborov ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Má 6 kapitol. V úvodnej časti autori vysvetľujú význam mechanizácie a automatizácie poľnohospodárstva, základné pojmy, základy sústav strojov v poľnohospodárstve a výber sústav strojov pre poľnohospodársky podnik. Nasledujú kapitoly podrobne sa venujúce zloženiu poľnohospodárskych strojov, strojom a zariadeniam na dopravu a manipuláciu s materiálmi, mechanizačným prostriedkom na základné spracovanie a prípravu pôdy, mechanizačným prostriedkom na rozhadzovanie tuhých materiálov a mechanizačným prostriedkom na práce s kvapalinami. Aktualizované vydanie vystihuje a spresňuje platný Štátny vzdelávací program a predstavuje veľmi dobre využiteľný didaktický prostriedok.SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16979:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta KozákováRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján ŠtevkoRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 224 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
28,41 € 29,90 €

Mechanizácia 2 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 2, ktorá nadväzuje na učebnicu Mechanizácia 1, je určená pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Kolektív erudovaných odborníkov sa v nej venuje dvom témam. Prvou sú mechanizačné prostriedky na práce s rastlinami vo vegetačnom období, kde podrobne rozoberajú predovšetkým prerezávače, prerieďovače, jednotiče a presadzovače. V druhej kapitole sa autori zaoberajú mechanizačnými prostriedkami na práce so steblovitými rastlinami. Tu okrem charakterizovania steblovitých rastlín a prehľadu zberových postupov popisujú najmä vytrhávacie ústrojenstvo, načuchrávacie, obracacie a zhŕňacie ústrojenstvo, zberacie, rezacie, viazacie, lisovacie a ďalšie ústrojenstvá, ako aj rôzne mechanizačné prostriedky. V závere knižky sú načrtnuté základné aplikácie a smery vývoja. SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16980:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta KozákováRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján ŠtevkoRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 144 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
24,61 € 25,90 €

Mechanizácia 3 pre stredné poľnohospodárske školy


Učebnica Mechanizácia 3 nadväzuje na učebnice Mechanizácia 1 a 2, určené pre odbory ŠVP 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I a II. Skúsený autorský kolektív sa v piatich kapitolách podrobne venuje piatim rozličným druhom mechanizačných prostriedkov. Ide o mechanizačné prostriedky na práce so semenami; s buľvovitými a hľuznatými plodinami; o mechanizačné prostriedky na pestovanie a zber ovocia zeleniny; na ošetrovanie hospodárskych zvierat a na získavanie a ošetrovanie produktov živočíšnej výroby. Na konci každej kapitoly sú pre študentov pripravené kontrolné otázky a úlohy, vďaka ktorým si zopakujú učivo a upevnia nadobudnuté vedomosti. Aktualizované vydanie vystihuje a spresňuje platný Štátny vzdelávací program a stále patrí ku kvalitným a dobre využiteľným didaktickým prostriedkom.SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2021/16981:5-A2201 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023Autori: Ladislav Stacho, Anton Ploskuňák, Henrieta KozákováRecenzenti: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Štefan Káčer, Ing. Ján ŠtevkoRok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 224 Formát: 165 x 235 mm
Vypredané
28,41 € 29,90 €