Marta Poláková

autor

Rudolf Laban - vizionár tanca a teoretik pohybu


Kniha Rudolf Laban, vizionár tanca a teoretik pohybu prináša ucelený pohľad na život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov tanca 20. storočia, na ktorého sa odvolávajú alebo naňho nadväzujú mnohé tanečné osobnosti aj predstavitelia hudby či výtvarného umenia. Autorka Marta Poláková týmto dielom završuje dlhoročný výskum diela významného choreografa, tanečníka a teoretika tanca Rudolfa Labana. Jeho osobnosti sa venuje programovo a neúnavne: ako vysokoškolská pedagogička, choreografka a teoretička. Ako zakladateľka Labanovho Ateliéru Bratislava zase Labana preniesla do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Monografia je rozdelená na dve časti. V prvej sa autorka venuje významným udalostiam počas Labanových začiatkov v Bratislave za čias monarchie cez štúdium vo Francúzsku až po jeho pôsobenie v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Anglicku. Autorka nerozvíja len faktografickú stránku: uvádza predovšetkým dobové súvislosti. Predostiera sled udalostí a zástup osobností, ktoré sa s choreografom navzájom ovplyvňovali. Labanova neúnavnosť a húževnatosť v práci, pričom výsledky sa v tom čase javili neisté, radia Labana medzi najvýznamnejšie umelecké osobnosti minulého storočia. Prvá časť je doplnená dobovými fotografiami. V druhej časti sa autorka zameriava na teoretickú oblasť a výskum spoločenských a filozofických východísk, ktoré kreovali jeho pohľad na pohyb ako na neoddeliteľnú súčasť ľudského bytia. Autorka sústredí pozornosť na jednotlivé súčasti metodiky a prehľadne vysvetľuje javy v pohybe a Labanovu dynamickú a priestorovú teóriu. Labanovým hlavným cieľom bolo zdokumentovať tanec, bolo to jeho celoživotné poslanie. Kodifikáciou, teda zápisom choreografických diel do písomnej podoby, chcel pre generácie budúcich tvorcov a v neposlednom rade aj pre divákov zachovať pohybovú tvár choreografií. Na lepšie pochopenie definovaných teórií poslúži obrazový materiál.
Na sklade 1Ks
17,10 € 18,00 €

Sloboda objavovať tanec


„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký štýl“ – hovorí Marta Poláková, autorka knihy Dobrodružstvo objavovania – rozvoj tvorivosti cez tanec. Výrazná slovenská choreografka s dlhoročnou interpretačnou praxou sa venuje problémom ako tvorivosť, otvorené vnímanie a inšpirácia, predstavivosť, elementy pohybu, priestor, a pri každom z nich prináša aj množstvo konkrétnych príkladov. Na základe zážitkov zo zahraničných pobytov a stáží podáva v publikácii o. i. aj podrobný návod, ako pristupovať k vyučovaniu improvizácie. Knihu, ktorú redakčne pripravuje renomovaná divadelná teoretička Martina Ulmanová, lektorovali doc. Mgr. art. Dagmar Hubová a Mgr. Eva Gajdošová
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Kreatívny tanec pre deti a mládež + DVD


Táto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej teoretické poznatky, rovnako ako praktické tipy ako rozvíjať kreativitu a spontánnosť v tanečnom prejave detí a mládeže vo veku od 5 – 18 rokov. Je užitočnou príručkou nielen k výučbe predmetu Kreatívny tanec na ZUŠ, ale tiež k rozvíjaniu celkového tvorivého prístupu k umeleckej tanečnej výchove detí a mládeže. Publikácia obsahuje aj DVD s ukážkami tvorivých etúd pre viacero vekových kategórií.
Vypredané
20,81 € 21,90 €