! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Richard Pomahač

autor

Evropské veřejné právo, 2.vydanie


Vysokoškolská učebnice je napsána jako úvod do studia evropského veřejného práva. Poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice jednotlivých evropských států. Učebnice rozlišuje systém práva Evropské unie od ostatních systémů evropského práva, tedy od společného práva evropských demokratických států a od acquis du Conseil de l'Europe. Z odvětvového hlediska se výklad věnuje otázkám ústavního a správního práva, zejména pak otázkám evropského občanství a víceúrovňového evropského vládního a správního prostoru.
U dodávateľa
17,51 € 18,43 €

Evropské správní právo


V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva.Tato publikace :* Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie* Vysvětluje, co znamená evropský správní prostor jako výchozí pojem pro analýzu evropského správního práva* Předkládá rozbor vztahu evropského správního práva k transnacionálnímu a globálnímu právu* Rekapituluje, které právní standardy platí v evropském správním prostoru a s jakými rámcovými úpravami se nejčastěji setkáváme* Podrobně charakterizuje správní agentury, které představují typickou formu nezávislých správních orgánů v Evropské unii* Podává výklad o intrakomunitárních správních aktech* Je určena široké odborné veřejnosti, dále studentům práva a veřejné správy.
U dodávateľa
17,42 € 18,34 €

Veřejná správa


Publikace vysvětluje problematiku veřejné správy z hlediska historického, právního a správněvědního. Přístupem k tématu a jeho detailním zpracováním autoři vyplňují mezeru v současné české odborné literatuře. Tato publikace: * Vysvětluje, jakými fázemi prochází veřejná správa ve svém vývoji * Přibližuje nejvýznamnější teoretické přístupy k řešení problémů veřejné správy * Věnuje pozornost organizaci veřejné správy a zejména nezávislosti správních orgánů * Na příkladu dat z oblasti udržitelného rozvoje se zabývá modelováním informačních procesů ve veřejné správě * Analyzuje vztah veřejné správy a práva * Charakterizuje státní službu a postavení úředníků * Zkoumá trendy elektronizace veřejné správy * Podává výklad o kvalitativním hodnocení veřejné správy * Je určena široké odborné veřejnosti a studentům veřejné správy
U dodávateľa
30,83 € 32,45 €

Evropské právo


Richard Pomahač popisuje ty oblasti evropského práva, jež se vztahují k veřejnoprávní problematice evropského práva a postavení občana v Evropské unii. Autor se postupně věnuje evropské právní integraci, otázkám evropského konstitucionalismu (Evropská ústava, dělba moci, evropské občanství), právnímu rámci jednotného vnitřního trhu (volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob) a právním úpravám v rámci trestní jurisdikce. Přehledně uspořádaná kniha je určena laické i odborné veřejnosti.
Vypredané
9,38 € 9,87 €

Evropské veřejné právo


Úvod do studia evropského veřejného práva, který poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice jednotlivých evropských států. Vysokoškolská učebnice rozlišuje v duchu návrhu nové evropské ústavy systém práva Evropské unie od ostatních systémů evropského práva, tedy od společného práva evropských demokratických států a od acquis du Conseil de l´Europe. Z odvětvového hlediska se výklad věnuje otázkám ústavního a správního práva, zejména pak otázkám evropského občanství a víceúrovňového evropského vládního a správního prostoru.
Vypredané
12,09 € 12,73 €

Veřejná správa


Učebnice jako první práce svého druhu zpracovává klíčové poznatky o současné veřejné správě z hlediska státovědného, právního, ekonomického i manažerského. Autoři postupně nabízejí srovnávací pohled na veřejnou správu a charakterizují systémy veřejné správy v jednotlivých evropských státech i evropský správní prostor, vysvětlují institucionální a organizační struktury veřejné správy, věnují se právnímu prostředí veřejné správy a reformě regulace ve veřejné správě. Stranou pozornosti nezůstává an i analýza procesů a technologie veřejné správy.
Vypredané
21,43 € 22,56 €

Evropské správní soudnictví


První česká komparativní práce zabývající se správním soudnictvím. Autoři se zaměřili na poslední vývoj tří velkých západoevropských systémů správního práva ? anglického, francouzského a německého. Obsahem jejich publikace je i analýza fungování evro pských soudů ? Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Evropského soudního dvora v Lucemburku. Díky této publikaci se dozvíte vše o vývoji jednotlivých evropských soudních systémů, jejich organizační struktuře, kompetenci správního soudnict ví, o řízení před správními soudy, přezkoumávání rozhodnutí ve správním řízení i alternativních, mimosoudních prostředcích právní ochrany.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Lacná kniha Evropské právo (-50%)


Richard Pomahač popisuje ty oblasti evropského práva, jež se vztahují k veřejnoprávní problematice evropského práva a postavení občana v Evropské unii. Autor se postupně věnuje evropské právní integraci, otázkám evropského konstitucionalismu (Evropská ústava, dělba moci, evropské občanství), právnímu rámci jednotného vnitřního trhu (volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob) a právním úpravám v rámci trestní jurisdikce. Přehledně uspořádaná kniha je určena laické i odborné veřejnosti.
Vypredané
4,94 € 9,87 €

dostupné aj ako: