Dorota Pospíšilová

autor

Lesný vinič


Monografia pojednáva o málo známej rastline lužných lesov, ktorá je prarodičom všetkých pestovaných ušľachtilých odrôd viniča na svete. V prvej z deviatich kapitol knihy sa dozvedáme o jej taxonomickom zatriedení, počiatkoch siahajúcich do 150 miliónov rokov pr. Kr., jej vývoji a domestikácii v kontexte archeologických nálezov. Prevratný vývoj nukleárnej genetiky zasiahol výrazne aj túto rastlinu, umožnil pomocou SSR markerov nielen jej exaktnú identifikáciu, ale zmenil aj názory na jej domestikačné centrá. Ďalšie state pojednávajú o existenčnom prostredí Vitis silvestris, jeho fytocenózach, ale aj o príčinách ohrozenia jeho existencie. Najrozsiahlejšia je kapitola 8, ktorá sa zameriava na výskyt a štúdium lesného viniča na Slovensku. Odhaľujú sa miesta 325 krov Vitis silvestris, prieskumom nájdených v lužných lesoch, podrobne sa analyzujú ich orgány najmä z hľadiska morfologických znakov. Na základe vytvorenia klasifikačných skupín týchto znakov sa stanovuje ich percentuálne zastúpenie v našich populáciách Vitis silvestris a porovnáva sa k výsledkom autorov z iných krajín. V poslednej stati sa podáva návod na pokračovanie vo výskume lesného viniča na Slovensku s akcentom na rozpracovanie genetického štúdia a záchranu pred uhynutím. Kniha je bohato ilustrovanou prvotinou svojho druhu nielen na Slovensku, najmä svojou ucelenou koncepciou o stave a vedeckom bádaní tejto plodiny.
Na sklade 2Ks
19,00 € 20,00 €