Knižné kamarátstva

Stanislav Rakús

autor

Poetika prozaického textu


Teóriou látky, témy, problému a tvaru chceme prispieť k otázkam zrodu literárneho diela a autorskej metódy, ale aj k interpretácii povahy umeleckého textu. Prepojenosť videnia a komunikačnej intencionality má takú umeleckú štruktúru, ktorá dáva čitateľovi možnosť, aby sa k videniu najdôležitejších vecí, umiestnených pod textom (medziriadkový priestor), za textom (katarzný priestor) alebo nad textom (druhoplánový priestor) dopracoval sám. Energia slov sa sústreďuje na sprievodné a druhoradé javy, podstata "sa vyjadruje" mlčaním. Slovenský text
Na sklade
7,60 € 8,00 €

Text a dielo


Sám názov signalizuje, že predmetom knihy sa cez text, ktorý patrí do autorskej produkčnej línie, a cez dielo, na ktorom sa zúčastňuje aj čitateľská dotvárajúca iniciatíva, stáva v najširšom zmysle komunikačná estetika. Táto rozsiahla oblasť potom umožňuje v jednotlivých kapitolách sledovať text z pozície jeho rozličných štruktúrnych zložiek a elementov (jazyk, čas, videnie, druhový synkretizmus, vierohodnosť, účinnosť, funkčnosť, mnohoznačnosť, presnosť a pod.). Zároveň umožňuje interpretovať úlohu, akú pri konkretizácii textu a jeho premene na dielo zohráva svojím prežívaním a múzickými dispozíciami čitateľ. Autor sleduje prostredníctvom domácej i inonárodnej literatúry, literatúry pre deti i dospelých aj inštituciálnu bázu literatúry (univerzitné prostredie, kritika, individuálne a kolektívne, dobové a spoločenské súvislosti, kultúrna situácia).
Na sklade
6,65 € 7,00 €

Mačacia krajina


Klasické dielo slovenskej literatúry pre deti. Detského čitateľa kniha zaujme predovšetkým svojou komickou absurdnosťou, ktorá má blízko k jeho hravosti a spontánnosti a dospelý čitateľ popri tom všetkom odhalí aj hlboký etický plán, ktorý v sebe tento text nesie.
Na sklade
7,60 € 8,00 €

Temporální poznámky


Komorní próza z učitelského prostředí v období socialistické normalizace zobrazuje pokřivené mezilidské vztahy v společnosti. Hrdina jde od neúspěchu k neúspěchu, ale zato s neodolatelným půvabem.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Excentrická univerzita


Román situovaný do akademického prostredia. V tragikomickom uspôsobení sa v ňom nepriamo konfrontuje represívny systém päťdesiatych rokov s geniálnou ruskou literatúrou 19. storočia, ktorá je predmetom vyučovania. Románová kompozícia Stanislava Rakús
a Excentrická univerzita nadväzuje na jeho predchádzajúce prózy Temporálne poznámky (1993) a Nenapísaný román (2004). Svojím poetologickým uchopením vytvára s predchádzajúcimi prózami žánrový útvar voľnej trilógie.
Na sklade
6,65 € 7,00 €

Fáza uvolnenia


Presný, jazykovo vycibrený zmysel pre detail a celok, komediálnosť s prvkami grotesky, humoru a irónie, prepojenosť vysokého a nízkeho, súkromného a verejného, to všetko robí z prozaického súboru Stanislava Rakúsa Fáza uvoľnenia príťažlivé čítanie. I v tejto knihe sa stáva škola, divadlo, literárna tvorba a jej recepcia metaforou života a životných pomerov. Slovo „uvoľnenie“ v názve súboru má pritom protikladný, pozitívny i negatívny charakter.
Na sklade
9,50 € 10,00 €

Telegram (česky)


Soubor próz časově zacílený na druhou polovinu 20. století, má humoristický, groteskní i tragikomický charakter. Postavám, které se z rozličných příčin dostávají do zvláštních situací, nechybí ambice něco vykonat, projevit se a přesáhnout svou obyčejnost. Prózy jsou svou příběhovou linií, jemným smyslem pro detail i celkovým uchopením problému přitažlivým a zároveň umělecky plnohodnotným čtením. Důležitou roli v nich sehrávají parodizující literární motivy a dobové totalitní mechanismy, které v prozaickém ztvárnění nenabývají transparentní podoby, přitom však zasahují - jednou otevřeněji, jindy jen skrytě a nenápadně - rozličné sféry zdeformovaného, ale napříč tomu lidsky nasyceného a zajímavého životního stylu.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Temporálne poznámky


Kniha Temporálne poznámky a iné prózy je reprezentatívnym výberom z prozaických prác Stanislava Rakúsa (1940). Sú v ňom zastúpené všetky etapy doterajšej autorovej tvorby: prozaické prvotiny z prelomu 60. a 70. rokov (knižne vychádzajú prvýkrát), debut Žobráci a výber zo spisovateľovej druhej knihy Pieseň o studničnej vode, ako aj Temporálne poznámky, jedno z najprenikavejších diel domácej ponovembrovej prózy. výber uzatvára aktuálna bilančná novela Fáza uvoľnenia. Publikácia prináša aj prierez autorovými nefikčnými, esejisticko-publicistickými prácami, rozhovormi, obrazovú prílohu a doslov editora. Rakús je autor náročný predovšetkým na seba. Začal publikovať neskôr než jeho vrstovníci z generácie 60. rokov a hoci mu prvé knihy vyšli v dobe, ktorá neveľmi priala tvorivej slobode, nenájdeme v nich nijaké ideologické ani tvarové kompromisy. Jeho diela z obdobia po roku 1989 patria k najlepším prácam našej prozaickej súčasnosti.
Na sklade
11,04 € 11,62 €

Nenapsaný román


Román slovenského spisovatele Stanislava Rakúse (*1940) zachycuje hodnotovou stratifikaci zvráceného systému normalizace, který vytláčí na periférii schopné a favorizuje neschopné nebo bezcharakterní lidi. Hlavní postava, prozaik a teoretik literatury Adam Zachariáš, se pokouší přes „poetiku nenapsanosti“ zobrazit pravou tvář tohoto období. Vzniká tak text v textu - román v románě. Kniha získala Cenu Dominika Tatarky, Cenu Asociace organizací spisovatelů Slovenska a Cenu rektora Prešovské univerzity.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Žobráci


Veľmi pútavá novela nasýtená lyrickou atmosférou a obraznosťou.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Telegram


Stanislav Rakús (nar. 20. januára 1940) súbor próz Telegram časovo zacielil na druhú polovicu 20. storočia, má humoristický charakter. Prózy sú svojou príbehovou líniou, jemným zmyslom pre detail i celkovým uchopením problému príťažlivým a zároveň umelecky plnohodnotným čítaním.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Alkoholista történetek


Stanislav Rakús eme kötetében olvasható történetek a XX. század második felében játszódnak. Hangvételük humoros, groteszk, némelykor tragikomikus. A szereplőkben -akik mindig meglepő szituációkban találják magukat- elevenen él a tetterő és vágy, hogy nyomot hagyjanak maguk után, s túllépjenek saját középszerűségükön. A novellákban alapvető szerepet játszik az alkohol, a diktatúra és a gúny -amelyek mindegyike, hol nyíltan, hol rejtve, máig befolyásolja a közép-európai létet.
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Mačacia krajina


Humorne ladená knižka pre dospelých i nedospelých.
Vypredané
7,79 € 8,20 €