Sonya Rhodes

autor

Alfa žena vo vzťahoch


"Vypočula som si už veľa Alfa žien, ktoré sa obávali toho, že si nenájdu niekoho, koho by milovali a za koho by sa vydali. Možno sa ich muži príliš "boja", hovoria. Možno by sa mali viac "prispôsobiť", obávajú sa. Toto, tak naozaj nie je! T o je veľký omyl! Vždy, keď počujem ženy hovoriť tieto veci, veľmi sa nahnevám, samozrejme, nehnevám sa na tie ženy, ale na kultúru, ktorá prosperuje z vytvárania týchto hrozných predpovedí o nešťastnej láske a o asertívnom živote sexy Alfa ženy. Je to jednoducho absurdné. Nájsť si partnera je pre vás výzva, a máte na to priestor a aj obrovskú energiu. Len nesmiete mať po neúspešných vzťahoch otrasené sebavedomie. S otraseným egom z nešťastného vzťahu sa ženy často cítia nepochopiteľne bezbranné a ubité. Keď vkročia ku mne do poradne, hľadajú mentora, niekoho, kto ich prevedie cez zložité bludisko vzťahov, aby sa tak vyhli slepým koncom a našli konečne niekoho, s kým by zdieľali svoj život. Nikdy nepodnecujem ženu, aby sa usadila, upokojila, alebo obviňovala z problémov vo vzťahu výlučne seba. Nič z tohto nie je riešenie. Nikdy! Portréty žien z poradne sa preháňali mysľou a ich príbehy ma prosili o napísanie a zverejnenie." Každý z týchto príbehov niečo napovie, niečo v nás pohne, pomôže k lepšiemu pochopeniu vzťahov. Dodá odvahu nemeniť sa v mene "lásky", len preto, aby sme si udržali chlapa. Veď naozajstná láska znamená prijatie. Mrcha. Pobehlica. Panovačná. Okolo asertívnych žien sa krúti veľa negatív. Nikdy neexistovali lepšie časy pre Alfa ženu. Vzdeláva sa, jej kariéra napreduje. Je sebestačná, môže objavovať svoju sexualitu a robiť samostatné životné rozhodnutia. Mnohé z nich sa ale obávajú, že manželstvo a dlhodobý vzťah, ich napokon obíde. V spoločnosti sa ľudia často sťažujú, že sú ženy "príliš" silné, "príliš" ohrozujúce a "príliš" sexuálne. A čo to prináša? To, že ak ženy prekonajú mužov svojou silou a sexualitou, nikto si ich nebude chcieť vziať. Tie hrozné predpovede pre Alfa ženy sú prehnané a tí, ktorí tieto alarmujúce predpovede vysielajú, majú svoju vlastnú agendu. Niekedy sa aj samotné ženy pridajú ku hlasu tých, ktorí tieto informácie vysielajú. Silná vnútorná obava sa dostaví pri každom neúspechu v láske... A práve preto vznikla táto jedinečná kniha, ktorá každej Alfa, ale aj Beta žene ozrejmí jej silné a slabé stránky a pomôže nájsť správnu taktiku pre osobné šťastie. Jej súčasťou je aj 100 otázok, ktoré vám pomôžu zistiť, ku ktorému typu patríte.
U dodávateľa
4,66 € 4,90 €

Alfa žena ve vztazích


„Vyslechla jsem si už hodně Alfa žen, které měly strach, že si nenajdou někoho, koho by milovaly a za koho by se provdaly. Jsou plny obav z toho, že se jich muži příliš bojí, a domnívají se, že by se možná měly přizpůsobit. Tohle tak doopravdy není! Je to veliký omyl!“ Vždy, když slyším ženy říkat takové věci, rozzlobím se. Samozřejmě, že můj hněv nepatří těmto ženám, ale kultuře, která profituje z vytváření děsivých předpovědí o nešťastné lásce a o asertivním životě sexy Alfa ženy. Je to prostě absurdní. Najít si partnera je pro vás výzva a máte k tomu prostor i obrovskou energii. Jen nesmíte mít po neúspěšných vztazích otřesené sebevědomí. S otřeseným egem z nešťastného vztahu se ženy často cítí nepochopitelně bezbranné a zdeptané. Když vkročí ke mně do poradny, hledají mentora, který je provede složitým bludištěm vztahů, aby se tak vyhnuly slepým koncům, a našly konečně někoho, s kým by sdílely svůj život. Nikdy nepodněcuji ženu k tomu, aby se usadila, uklidnila, anebo z problémů ve vztahu obviňovala výlučně sebe. Nemá to smysl, protože se tím nikdy nic nevyřeší. Vzpomínky na ženy z poradny mi tanuly na mysli a jejich osudové příběhy doslova žadonily o sepsání a o zveřejnění. Každý z těchto příběhů nám něco napoví, posune nás a pomůže nám k lepšímu pochopení vztahů. Dodá nám odvahu neměnit se ve jménu lásky jen proto, abychom si udržely chlapa. Vždyť opravdová láska znamená přijetí. Mrcha. Běhna. Panovačná. Kolem asertivních žen se točí mnoho negativ. Lepší časy pro Alfa ženu nikdy neexistovaly. Vzdělává se, její kariéra je na postupu, je soběstačná, může obhajovat svoji sexualitu a činit samostatná životní rozhodnutí. Mnohé z nich se však obávají, že manželství a dlouhodobý vztah je nakonec mine. Ve společnosti si lidé často stěžují, že jsou ženy „příliš“ silné, „příliš“ ohrožující a „příliš“ sexuální. A co to má za následek? Pokud ženy překonají muže svojí sílou a sexualitou, nikdo si je nebude chtít vzít. Hrozivé předpovědi pro Alfa ženy jsou přehnané, a ti, kteří tyto alarmující předpovědi do světa vypouštějí, mají svoji vlastní agendu. Někdy se i samotné ženy přidají k hlasům těch, kteří tyto informace vysílají. Silná vnitřní obava se dostaví při každém neúspěchu v lásce… A právě proto vznikla tato jedinečná kniha, která každé Alfa i Beta ženě její silné a slabé stránky ozřejmí a pomůže jí najít správnou taktiku pro osobní štěstí. Její součástí je i 100 otázek, které vám, drahé čtenářky, pomohou zjistit, jakým typem vlastně jste.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €