! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Darina Saxunová

autor

Účtovníctvo I - cvičebnica A. Základy účtovníctva 7. vydanie


Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere väčšiny kapitol sú uvedené aj kontrolné otázky. Výsledky náročnejších príkladov uvedené v závere cvičebnice poskytujú možnosť sebakontroly. Cvičebnica je určená pre študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy manažmentu v Bratislave a v Trenčíne, ako aj iných vysokých škôl ekonomického zamerania.
Na sklade > 5Ks
14,25 € 15,00 €

Financial Statements for the Needs Of Managers


Accounting education has experienced a great deal of dramatic changes over the last decades of accounting theory. The fi rst edition of this book, Financial Statements for the need of managers: in the global accounting standards: the US GAAP and IFRS focuses on understanding transactions that occur and are recorded in accounting information system. What is important for each manager to comprehend in general, what impact each of these transactions have on the business, this is what is emphasized, since it may aff ect them in the process of decisions-making. It highlights the output of accounting information systems – which is useful information being comprised in the fi nancial statements. The author, in this scientifi c monographs, elaborates financial statement preparation process based on the theoretical thresholds approved by conceptual frameworks in US GAAP and IFRS – two global sets of accepted standards for accounting and reporting. The thorough and correct comprehension and interpretation of financial information is crucial for any fi nancial analysis and decision making. The book includes updated theoretical concepts and demonstrates a great deal of solved problems for building knowledge, understanding and gaining practical skills related to fi nancial statement preparation under the US GAAP and IFRS and their mutual comparison. Darina Saxunova is an associated professor, she has been taught courses of Financial Accounting, Strategic Cost Management (Managerial Accounting), Financing organisations and Financial Analysis and Control at Faculty of Management of Comenius University in Bratislava, and abroad as well, she has been invited to lecture accounting courses at Catholic university in Lille already for ten years, and she is a visiting professor of the University of Lorraine in Nancy/Metz in France, Mont Clair State university, New Jersey, USA, Central European University in Nicosia, Cyprus. In years 2007?2009 she lectured in Edgewood College in Madison, USA, where apart from teaching she worked for a CPA company in Madison. At present she works part-time for UDVA (Slovak Authority of Public Company Accounting Oversight Board).
Na sklade 2Ks
14,92 € 15,70 €

Základy účtovníctva


Publikácia Základy účtovníctva vysvetľuje základnú terminológiu podvojného účtovníctva, existujúce vzťahy, princípy a logické súvislosti, ktoré objasňujú úlohu a postavenie účtovníctva v informačnom systéme podniku z hľadiska riadenia a rozhodovania. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná. V úvode každej kapitoly sú vyšpecifikované jej ciele, následne je vysvetlená príslušná odborná problematika a záver je venovaný otázkam a úlohám, ktoré preveria úroveň zvládnutia danej kapitoly. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom Univerzity Komenského v Bratislave, avšak osloví aj čitateľov medzi študentmi iných manažérskych, ekonomických a technicko-ekonomických študijných programov. Vzhľadom na spôsob spracovania, výkladový štýl a sprievodné komentáre si zaujímavé informácie nájde aj odborná verejnosť zaoberajúca sa oblasťou účtovníctva alebo začínajúci podnikatelia.
Na sklade 5Ks
12,65 € 13,60 €

Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej uzáverky


Autorka sa v publikácii venuje najmä problematike účtovnej závierky zostavenej v súlade s Americkými všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (US GAAP) a jej porovnaniu s účtovnou závierkou v SR zostavenou v súlade so zákonom o účtovníctve, resp. s IAS/IFRS. Analyzuje a porovnáva komponenty účtovnej závierky – súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, prehľad peňažných tokov, komplexný výsledok hospodárenia – a upozorňuje na dôležitú časť účtovnej závierky – vysvetľujúce poznámky k finančným výkazom. Pozornosť je venovaná aj možným rizikovým indikátorom účtovnej závierky, jej nedostatkom, obmedzeniam a úskaliam, ktorých pochopenie pomáha pri analýze činností podnikateľskej jednotky.Pre názornosť sú jej súčasťou aj riešené príklady. Publikácia je určená pre študentov vysokých škôl a fakúlt ekonomického zamerania, ako aj pre pracovníkov finančnej praxe, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z danej oblasti s cieľom presnejšie interpretovať získané informácie z finančných výkazov účtovnej závierky.
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Účtovníctvo A - cvičebnica


Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a v ďalších častiach praktické príklady, cvičenia a miniprípadové štúdie. K niektorým príkladom sú uvedené výsledky riešení, čo umožní študentom skontrolovať s voje riešenie. Cvičebnica je určená pre študentov Fakulty manažmentu UK a Vysokej školy manažmentu v Bratislave a v Trenčíne, City Univerzity v Trenčíne, Bellevue, ako aj iných vysokých škôl ekonomického zamerania.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Účtovníctvo 1 cvičebnica 6. vydanie


Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere väčšiny kapitol sú uvedené aj kontrolné otázky. Výsledky náročnejších príkladov uvedené v závere cvičebnice poskytujú možnosť sebakontroly. Cvičebnica je určená pre študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy manažmentu v Bratislave a v Trenčíne, ako aj iných vysokých škôl ekonomického zamerania.
Vypredané
3,88 € 4,08 €

Financial Statements under the US GAAP and IFRS


Accounting education has experienced a great deal of dramatic changes over the last decades of accounting theory. The first edition of this book Financial Statements under the US GAAP and IFRS highlights the output of accounting information systems – which is useful information being comprised in the fi nancial statements. In both global sets of accounting there are fi nancial statements prepared based on the accounting theory built up by their approved conceptual frameworks in US GAAP and IFRS and accepted standards for accounting and reporting. The correct understanding and interpretation of fi nancial information is crucial for fi nancial analysis and decision making. The author has elaborated the text to include: theory, concepts and problems for building the knowledge, understanding and gaining practical skills related to fi nancial statement preparation under the US GAAP and IFRS and their mutual comparison.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov


Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov až po tie zložitejšie prípady. Medzi jednotlivými príkladmi sa objavujú úlohy, ktoré majú pomôcť zvládnuť teoretickú prípravu potrebnú na vyriešenie nasledujúcich príkladov. Zbierka je určená študentom univerzít a vysokých škôl, a to ekonomického, manažérskeho aj technicko-ekonomického zamerania, ktorým tak ponúka možnosť získať potrebné znalosti a zručnosti na vedenie účtovníctva.
Vypredané
8,50 € 8,95 €

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov


Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov až po tie zložitejšie prípady. Medzi jednotlivými príkladmi sa objavujú úlohy, ktoré majú pomôcť zvládnuť teoretickú prípravu potrebnú na vyriešenie nasledujúcich príkladov. Zbierka je určená študentom univerzít a vysokých škôl, a to ekonomického, manažérskeho aj technicko-ekonomického zamerania, ktorým tak ponúka možnosť získať potrebné znalosti a zručnosti na vedenie účtovníctva.
Vypredané
8,50 € 8,95 €

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov


Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov až po tie zložitejšie prípady. Medzi jednotlivými príkladmi sa objavujú úlohy, ktoré majú pomôcť zvládnuť teoretickú prípravu potrebnú na vyriešenie nasledujúcich príkladov. Zbierka je určená študentom univerzít a vysokých škôl, a to ekonomického, manažérskeho aj technicko-ekonomického zamerania, ktorým tak ponúka možnosť získať potrebné znalosti a zručnosti na vedenie účtovníctva.
Vypredané
9,41 € 9,90 €