! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Renáta Sivoková

autor

Slovenský jazyk šaša Tomáša


Pracovný zošit k šlabikárom je určený na samostatnú prácu alebo na precvičovanie učiva v prvom ročníku. Slovenský jazyk šaša Tomáša pre 1.ročník je rozdelený na dve časti – pracovné listy na fixáciu prebraného učiva šlabikárového obdobia a pracovné strany k slovenským ľudovým rozprávkam, ktoré je možné žiakom prečítať alebo si ich môžu vypočuť z nahrávky. Úlohy v pracovnom zošite sú hravé, nápadité a pestré (hádanky, doplňovačky, tajničky, hry so slovami, skladačky, prešmyčky), žiaci môžu s pracovným zošitom pracovať diferencovane podľa svojich schopností. Pracovný zošit je doplnený veľkým množstvom príťažlivých ilustrácií, ktoré si deti môžu vyfarbiť. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Na sklade 2Ks
5,02 € 5,28 €

KuliFerdo - Pracovné listy (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia)


V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.
Na sklade 1Ks
8,37 € 9,00 €

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ, 3. vydanie


Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol pracovať samostatne. Nájdete v ňom tajničky, doplňovačky, príslovia, hádanky i vtipy, vďaka čomu je príťažlivý a pútavý. Súčasťou sú motivačné ilustrácie a nápovedné obrázky, ktoré si deti môžu vyfarbiť. Svojím obsahom je táto cvičebnica zameraná aj na učivo prvouky a striedanie ročných období. Možno ju využiť na hodinách slovenského jazyka na overovanie vedomostí, ale aj na precvičovanie učiva, opakovanie, prípadne na domáce úlohy. Kontrolu si žiaci urobia sami pomocou časti Riešenie úloh. Päťminútovky zo slovenského jazyka vás presvedčia o tom, že nácvik pravopisu nemusí byť vždy drina.
Na sklade 4Ks
5,61 € 5,90 €

Kuliferdo - Matematika, geometria PZ


V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede. Výhody pracovného zošita: • Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ. • Obsahuje ilustrované pracovné listy na dyskalkúliu, vrátane návodov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti. • Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou. • Každý pracovný list je označený stupňom náročnosti. • Pracovné listy s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti sú využiteľné na hodinách matematiky, ale aj v domácom prostredí na precvičovanie matematických operácií: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a na geometriu.
Na sklade 1Ks
8,37 € 9,00 €

Päťminútovky zo SJ pre 2. roč. ZŠ


Pracovný zošit "Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl" obsahuje vyše 150 zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy a vlastivedy. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí. Autorka využila prirodzenú hravosť detí a podporila rozvoj ich tvorivosti. Do pracovného zošita zaradila množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov, maľovaniek a jed notlivé úlohy doplnila vlastnými motivačnými ilustráciami. Tematicky sa úlohy viažu k ročným obdobiam a výborne využívajú medzipredmetové vzťahy. V závere sa nachádzajú správne riešenia jednotlivých úloh. Obsahovo sú témy a úlohy v súlade s učebnými osnovami a štandardami slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 2. ročníka ZŠ a pracovný zošit spĺňa všetky predpoklady na skvalitnenie vyučovania.
Vypredané
4,51 € 4,75 €

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl


Pracovný zošit obsahuje 160 nápaditých úloh na zopakovanie učiva 1. ročníka a precvičovanie nového učiva. Žiaci s ním môžu pracovať aj samostatne. Množstvo doplňovačiek, tajničiek, hádaniek či maľovaniek podporuje prirodzenú hravosť detí. V závere sa nachádzajú správne riešenia úloh. Pracovný zošit je tematicky zostavený podľa ročných období, témy nadväzujú na učivo z vlastivedy a prírodovedy, čím sa rozvíjajú a upevňujú medzipredmetové vzťahy.
Vypredané
4,51 € 4,75 €

Čo už viem


Predstavujeme Vám nový učebný materiál Čo už viem - súbor pracovných listov zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl. Samostatné práce zo slovenského jazyka obsahujú pestré úlohy, ktoré sú tematicky koncipované. Zadanie je pre deti zrozumiteľné a úlohy sú usporiadané podľa náročnosti. Pomocou týchto samostatných prác je možné zistiť úroveň vedomostí, ako aj to, v čom sa žiaci najčastejšie mýlia, prípadne, čo treba ešte precvičiť. Zošit Čo už viem – súbor pracovných listov zo SJ pre 1. ročník odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkovú pomôcku na vyučovanie slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ.
Vypredané
1,57 € 1,65 €

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl 2. vydanie


Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičovanie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množstvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vtipov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne rozvíjajú a upevňujú medzipredmetové vzťahy. V závere sa nachádzajú správne riešenia jednotlivých úloh. Cvičebnica je zostavená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, a tak spĺňa všetky predpoklady kvalitnej doplňujúcej pomôcky k učebniciam. Žiaci s ňou môžu pracovať samostatne, na vyučovaní alebo pri domácej príprave.
Vypredané
4,28 € 4,50 €

Slovenský jazyk šaša Tomáša - pre 1. ročník ZŠ


Pracovný zošit k šlabikárom je určený na samostatnú prácu alebo na precvičovanie učiva v prvom ročníku. Je rozdelený na dve časti – pracovné listy na fixáciu prebraného učiva šlabikárového obdobia a pracovné strany k slovenským ľudovým rozprávkam, ktoré je možné žiakom prečítať alebo si ich môžu vypočuť z nahrávky. Úlohy v pracovnom zošite sú hravé, nápadité a pestré (hádanky, doplňovačky, tajničky, hry so slovami, skladačky, prešmyčky), žiaci môžu s pracovným zošitom pracovať diferencovane podľa svojich schopností. Pracovný zošit je doplnený veľkým množstvom príťažlivých ilustrácií, ktoré si deti môžu vyfarbiť.
Vypredané
5,02 € 5,28 €

Lacná kniha Slovenský jazyk šaša Tomáša (-90%)


Pracovný zošit k šlabikárom je určený na samostatnú prácu alebo na precvičovanie učiva v prvom ročníku. Slovenský jazyk šaša Tomáša pre 1.ročník je rozdelený na dve časti – pracovné listy na fixáciu prebraného učiva šlabikárového obdobia a pracovné strany k slovenským ľudovým rozprávkam, ktoré je možné žiakom prečítať alebo si ich môžu vypočuť z nahrávky. Úlohy v pracovnom zošite sú hravé, nápadité a pestré (hádanky, doplňovačky, tajničky, hry so slovami, skladačky, prešmyčky), žiaci môžu s pracovným zošitom pracovať diferencovane podľa svojich schopností. Pracovný zošit je doplnený veľkým množstvom príťažlivých ilustrácií, ktoré si deti môžu vyfarbiť. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vypredané
0,53 € 5,28 €

dostupné aj ako:

Prvouka pre 1. ročník – súbor samostatných prác


Pracovný zošit Prvouka pre 1. ročník je súbor samostatných prác určený pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Každá samostatná práca pozostáva z usporiadaných úloh podľa náročnosti, vďaka ktorým si žiak upevňuje a získava nové vedomosti o prírode a svete okolo nás. Pracovný zošit môže slúžiť aj ako výborná spätná väzba pri overovaní získaných vedomostí žiakov.
Vypredané
2,05 € 2,16 €

Lacná kniha Prvouka pre 1. ročník – súbor samostatných prác (-95%)


Pracovný zošit Prvouka pre 1. ročník je súbor samostatných prác určený pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Každá samostatná práca pozostáva z usporiadaných úloh podľa náročnosti, vďaka ktorým si žiak upevňuje a získava nové vedomosti o prírode a svete okolo nás. Pracovný zošit môže slúžiť aj ako výborná spätná väzba pri overovaní získaných vedomostí žiakov.
Vypredané
0,11 € 2,16 €

dostupné aj ako: