Eva Szobiová

autor

Tvorivosť - poznávanie tajomstiev


Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku tvorivosti v snahe priblížiť jej šírku a komplexnosť. Predstavuje reprezentatívny prehľad a výpočet známych tvorcov, ktorí trpeli duševnou chorobou a približuje vývin tvorivej osobnosti od detstva vrátane dospelosti a seniorského veku s poukázaním na rodové rozdiely v tvorivosti. Sumarizuje základné myšlienky z kreatológie, najmä cez optiku psychológie, nazerá na ústredný konštrukt z rôznych perspektív, napr. ako katalyzátor duševného zdravia a životného šťastia. Ukazuje na opomínané a nevyužité zdroje tvorivosti v oblasti motivácie či už u jednotlivca alebo skupín v pracovných organizáciách, školských podmienkach i voľnočasových aktivitách. Rozoberá emocionálne zážitky ako exkluzívny zdroj tvorivosti vďaka ich pôsobeniu na duševný život indivídua. Približuje nadanie a jeho súčasti v prepojení s tvorivosťou nielen u zdravých, ale aj u handicapovaných jedincov. Ukazuje nielen na možnosti uchovania tvorivých síl, ale aj na potenciál ich rozvíjania v jednotlivých fázach života. Venuje sa problému diagnostikovania tvorivosti s prehľadom postupného vývoja predkladaných metód. Osobitnú pozornosť venuje rozvíjaniu tvorivosti, ktorá predstavuje jednu z bazálnych pragmatických oblastí kreatológie.
Vypredané
18,75 € 19,74 €