Hana Urbancová

autor

Age management v organizacích


Kniha se zabývá nanejvýš aktuálním tématem age managementu, zejména pak dopady změn ve věkové struktuře zaměstnanců v souvislosti s demografickým vývojem, především s ohledem na zajištění optimálního využití potenciálu věkové kategorie 50+. Hlavním cílem monografie je prezentovat ucelenou aktuální teorii k age managementu společně s propojením s výstupy z provedených primárních výzkumů v dané oblasti a je nejen výborným studijním materiálem pro tuto problematiku, ale umožňuje i důkladné seznámení s ní. Publikace je určena personalistům, manažerům organizací, pracovníkům personálních agentur, studentům ekonomických a společenských směrů zabývajících se lidským faktorem i všem ostatním, pro které je problematika uchování znalostí aktuální, potřebná nebo zajímavá.
U dodávateľa
14,75 € 15,53 €

Trávnice +CD


Trávnice - lúčne piesne žien - patria k piesňovým žánrom so základným významom pre poznanie ľudovej vokálnej kultúry na Slovensku. Odrážajú osobitosti vývinu tradičnej roľníckej kultúry na Slovensku v podhorských a horských oblastiach - predstavujú typ sezónnych pracovných piesní, ktoré spievali ženy v letnom období pri práci v prírode, najmä počas kosby a zberu sena.
Vypredané
15,01 € 15,80 €

Mariánske legendy v ľudovom speve


Mariánske legendy tvoria najpočetnejší repertoár náboženskej piesňovej epiky. Kniha je teoretickou prácou o ľudovej tvorbe tohto druhu a čerpá poznatky aj z terénneho výskumu. Slovenský text
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Jánske Piesne


Monografia približuje jeden z kľúčových piesňových žánrov tradičnej slovenskej vokálnej kultúry. Na Slovensku sa v porovnaní s inými regiónmi strednej Európy zachoval najpočetnejší repertoár obradových piesní spojených so slávením letného slnovratu – predovšetkým tzv. jánske piesne viažuce sa na obyčaj pálenia ohňov. Hoci tieto piesne predstavujú už len zlomkový repertoár, pútali pozornosť zberateľov aj hudobných skladateľov-upravovateľov od 19. storočia ako archaický piesňový žáner, ktorý dokladá historický rozmer tradičnej slovenskej kultúry a približuje formy prieniku kresťanských a predkresťanských prvkov. Autorka na základe archívnych prameňov aj vlastných terénnych výskumov prináša obraz jedného z ťažiskových piesňových žánrov výročného cyklu. Rituálny kontext spevu týchto piesní sa síce nezachoval, ale na základe hĺbkovej analýzy poetiky textov a hudobnoštýlových znakov bolo možné získať významné poznatky, ktoré na tento rituálny kontext odkazujú
Vypredané
12,26 € 12,90 €