Marcela Verešová

autor

Sociálna psychológia - Verešová


Publikácia približuje podstatu sociálnych javov, ktorých tvorcom a hlavným aktérom je človek, utvárajúci si v rámci nich širokú paletu vzťahov. Kniha je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií (napríklad v odboroch psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika a iných) ako i širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o podstatu a fungovanie sociálnych javov a systému, v ktorom človek vo všetkých fázach jeho vývinu existuje.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Psychológia


Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe. Autori selektívne prezentujú aktuálne poznatky zo základn ých aj aplikovaných disciplín (všeobecná psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, klinická psychológia, psychologický výskum v zdravotníctve), ktoré zdravotnícky personál pre svoju prácu najviac potrebuje. Konce pcia jednotlivých kapitól vychádza zo zámeru priblížiť nielen teoretické východiská každej z uvedých disciplín, ale ich aj aplikovať do zdravotníctva.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Sociálna psychológia


Publikácia približuje podstatu sociálnych javov, ktorých tvorcom a hlavným aktérom je človek, utvárajúci si v rámci nich širokú paletu vzťahov. Kniha je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií (napríklad v odbor och psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika a iných) ako i širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o podstatu a fungovanie sociálnych javov a systému, v ktorom človek vo všetkých fázach jeho vývinu exi stuje. Vysokoškolská učebnica je členená do desiatich kapitol, v ktorých autori prezentujú historicky významné a neustále aktuálne, ako i najnovšie poznatky z domácich i zahraničných odborných zdrojov. V prvých ôsmich kapitolách približujeme podstatn é témy viažuce sa na predmet sociálnej psychológie (predmet, teórie a metódy sociálnej psychológie; socializácia; sociálne poznávanie; postoje, stereotypy, predsudky a možnosti ich zmien; afiliácia, sociálna príťažlivosť a láska; sociálny vplyv, vodc ovstvo a moc; sociálne agresívne a prosociálne správanie; sociálne skupiny), deviata a desiata kapitola spadajú do rámca aplikovanej sociálnej psychológie (s dôrazom na školské prostredie a zdravie človeka). Za každou kapitolou čitateľ nájde krátku sumarizáciu nosných tém jednotlivých kapitol pod názvom "Zhrnutie" a zoznam literatúry, ktorá sa do obsahu kapitoly premietla. Veríme, že publikácia rozšíri poznanie a vzbudí záujem čitateľov o hlbšiu analýzu sociálnych javov, ako aj o aplikáciu teo retických poznatkov, ktoré v nej tím odborníkov prezentuje v jednotlivých aplikačných odvetviach cieľových odborov, ktorým je primárne určená.
Vypredané
6,28 € 6,61 €