Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 800 miestach na Slovensku
Kolektív autorov: Zákony 2020 V. - Verejná správa a samospráva – Úplné znenie k 1.1.2020 (Školský zákon, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Pedagogickí zamestnanci, Obecná polícia, Informačné technológie)

Počet strán: 816

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621109

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 1. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,59 kg

Zákony 2020 V. - Verejná správa a samospráva – Úplné znenie k 1.1.2020 (Školský zákon, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Pedagogickí zamestnanci, Obecná polícia, Informačné technológie)

Dostupnosť:
Na sklade
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie kuriérom zadarmo.

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie do predajní Panta Rhei zadarmo.

O knihe: Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 je určený štátnej a verejnej službe, školám a školským zariadeniam, obciam a pracovníkom verejnej správy. Aktuálny ročník je doplnený o nový Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, Vyhlášku č. 289/2019 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020..., Vyhlášku č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, Vyhlášku č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji a Vyhlášku č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Publikácia ZÁKONY 2020 - Verejná správa a samospráva obsahuje:

1. Rozpočtové pravidlá

" Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

2. Štátna a verejná služba

" Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

" Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

" Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

" Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Nariadenie vlády č. 389/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

" Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

" Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SR

" Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov

" Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

" Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

" Vyhláška č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

" Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

o ZÁKON č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

"

3. Školy

" Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský Zákon) a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Vyhláška č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

" Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

" VYHLÁŠKA č. 289/2019 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020...

" VYHLÁŠKA č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

" Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii

" Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

" ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

" VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

" NARIADENIE VLÁDY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

" NARIADENIE VLÁDY č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

"

4. Obce

" Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

" Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

" Zákon SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

" Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

" Nariadenie vlády SR č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

" Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

" Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

" Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon o samosprávnych krajoch)

" Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

" Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

" VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

" Zákon Slovenskej národnej rady č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

" Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

" VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

" Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

Odporúčame tieto knihy

Pridaj svoj názor
Anonym
Anonym
Pridaj svoje hodnotenie